[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2563
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   

ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนพฤษภาคม 2563

เข้าชม : 462


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:51:02
ที่ ศธ 0210.3004/504 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 ฉบับ
2. รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก
สำหรับเดือนมิถุนายน 2563 (แบบ102) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน จำนวน 1 ฉบับ
4. รายงานการรับและนำฝากเงิน จำนวน 1 ฉบับ
5. รายการใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ
6. รายงานเงินลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:52:39
ที่ ศธ 0210.3004/504 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 ฉบับ
2. รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก
สำหรับเดือนมิถุนายน 2563 (แบบ102) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน จำนวน 1 ฉบับ
4. รายงานการรับและนำฝากเงิน จำนวน 1 ฉบับ
5. รายการใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ
6. รายงานเงินลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:20:38
ที่ ศธ 0210.3004/505 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน นายกบริหารสวนตำบลแหลมสอม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:24:30
ที่ ศธ 0210.3004/506 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน ผํ้ใหญ่บ้าน หมูที่ 8
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:51:48
ที่ ศธ 0210.3004/507ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าฯ ห้องสมุด 1,500 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 125.24.117.1


ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:04:02
ที่ ศธ 0210.3004/508 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ส่งแบบตอบรับ รมต.
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.117.1


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:25:52
ที่ ศธ 0210.3004/509 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่อง สรุปวันลา เดือน มิ.ย. 63
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 125.24.117.1


ความคิดเห็นที่ 8
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:28:55
ที่ ศธ 0210.3004/510ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (ค่าวัสดุโครงการศูนย์ฝีก รูปแบบชั้นเรียน ต. ท่าพญา เป็นเงิน 3,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 125.24.117.1


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:46:31
ที่ ศธ 0210.3004/511 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (ค่าวัสดุโครงการปรับปรุงมุุมเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดฯ ใช้งบอุดหนุน เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.134.1


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:49:31
ที่ ศธ 0210.3004/512 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (ค่าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาสังคมชุมชน ต. เกาะสุกร เป็นเงิน 300 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.134.1


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:17:46
ที่ ศธ 0210.3004/513 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นเงิน 3,000 บาท ตำบล สุโสะ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.133.223


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:20:10
ที่ ศธ 0210.3004/514 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (ค่าตอบแทนวิทยากร กลุ่มสนใจ เป็นเงิน 1,600 บาท ตำบล สุโสะ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.133.223


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:15:03
ที่ ศธ 0210.3004/515 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน องค์การบริหารส่วนตำบล บางด้วน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.133.223


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:11:42
ที่ ศธ 0210.3004/516 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เรียน ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาย่านตาขาว
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 192.168.1.58


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:07:02
ที่ ศธ 0210.3004/517 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห็สำรวจความเห็นของครูผู้สอนคนพิการ
เรียน ผู้สอำนวยการศูนย์เทคโนโลบีทางการศึกษา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.61.178


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:39:47
ที่ ศธ 0210.3004/518 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชาบังคับ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.61.178


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:40:56
ที่ ศธ 0210.3004/519 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานจำนวนแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชาเลือกเสรี
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.61.178


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:42:18
ที่ ศธ 0210.3004/520 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลาประจำสนามสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1/2563
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.61.178


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:53:40
ที่ ศธ 0210.3004/521ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร โครการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นเงิน 6,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.221.237


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:09:21
ที่ ศธ 0210.3004/521ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร โครการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นเงิน 6,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.221.237


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:18:38
ที่ ศธ 0210.3004/522ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมขนรูปแบบกลุ่ม
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.221.237


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:24:22
ที่ ศธ 0210.3004/523 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมขนรูปแบบกลุ่มสนใจ เป็นเงิน 2,000 บาท ตำบลลิพัง ตำบลปะเหลียน
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.221.237


ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:33:52
ที่ ศธ 0210.3004/524 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าจ้างครู ศรช.
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.24.112.34


ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:35:29
ที่ ศธ 0210.3004/525 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าจ้างครู ผู้สอนคนพิการ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.24.112.34


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:43:56
ที่ ศธ 0210.3004/526 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมวิชาการ 6,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:49:14
ที่ ศธ 0210.3004/527ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบล 18,150 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:52:14
ที่ ศธ 0210.3004/528ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำป้ายตามโครงการพัฒนา กศน.ตำบล 8,150 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:03:08
ที่ ศธ 0210.3004/529ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลแหลมสอม 3,300 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:32:36
ที่ ศธ 0210.3004/530ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลแหลมสอม 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:35:10
ที่ ศธ 0210.3004/531ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลท่าข้าม 3,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:38:50
ที่ ศธ 0210.3004/532ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลลิพัง 2,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:40:48

ที่ ศธ 0210.3004/533ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลแหลมสอม 3,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 33
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:42:22
ที่ ศธ 0210.3004/534ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลทุ่งยาว 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:46:54

ที่ ศธ 0210.3004/535ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลทุ่งยาว 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:48:17


ที่ ศธ 0210.3004/536ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลบางด้วน 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:56:29
ที่ ศธ 0210.3004/537ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลบางด้วน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:58:21
ที่ ศธ 0210.3004/538ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลแหลมสอม 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 38
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 18:00:11
ที่ ศธ 0210.3004/539ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลแหลมสอม การทำเค้กกล้วยหอม600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 39
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 18:04:44
ที่ ศธ 0210.3004/540ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 6,665 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรั
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.248.96


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:18:51
ที่ ศธ 0210.3004/541 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง  รายงานการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล covid-19

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 41
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:14:26
ที่ ศธ 0210.3004/542 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโพธิ์
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 42
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:41:42
ที่ ศธ 0210.3004/543ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุพัฒนา กศน. 5 ฟรีเมี่ยมเป็นเงิน 40,900 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 43
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:47:04
ที่ ศธ 0210.3004/544ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนา กศน.ตำบล เป็นเงิน2,260 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 44
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:53:17
ที่ ศธ 0210.3004/545ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ การทำไตปลาแห้ง และการทำปุ๋ยจุลิลซี ตำบล บ้านนา เป็นเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 45
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:00:36
ที่ ศธ 0210.3004/546 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ ตำบล ท่าพญา เป็นเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 46
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:06:59
ที่ ศธ 0210.3004/547 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจการทำไตปลาแห้ง เป็นเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 47
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:10:45
ที่ ศธ 0210.3004/548 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หนึ่ตำบล หนึ่งอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม ตำบล ท่าข้ามเป็นเงิน 6,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 48
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:27:33
ที่ ศธ 0210.3004/549 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ การปลูกผักสวนครัว บ้านนนา เป็นเงิน 1, บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 49
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:33:07
ที่ ศธ 0210.3004/551 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ การทำวุ้นกะทิ ตำบล ปะเหลียน และ กศน. บางด้วน เป็นเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 50
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:34:39
ที่ ศธ 0210.3004/550 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ การทำวุ้นกะทิ ตำบล ปะเหลียน และ กศน. บางด้วน เป็นเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 51
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:37:30
ที่ ศธ 0210.3004/551 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าจัดซึ้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม ตำบล ลิพัง ตำบลท่าข้าม เป็นเงิน 10,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 52
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:41:00
ที่ ศธ 0210.3004/552 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าจัดซึ้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน แบบชั้นเรียน ทำเคคูพาท เป็นเวิน 3,000 [km
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 53
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:42:35
ที่ ศธ 0210.3004/553 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าจัดซึ้อวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน แบบชั้นเรียน ปุ๋ยอินทรี 3 ตำบล เป็นเวิน 3,000 [km
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.50


ความคิดเห็นที่ 54
จันทร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:29:34
ที่ ศธ 0210.3004/554 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาทักาะภาษาอังกฤษ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 3,612 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.43


ความคิดเห็นที่ 55
อังคาร ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 01:10:47
ที่ ศธ 0210.3004/555 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 1,284 บาทและ ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1,284 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,568 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.43


ความคิดเห็นที่ 56
อังคาร ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 01:13:45
ที่ ศธ 0210.3004/556 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 1,284 บาทและ ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1,284 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,568 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.43


ความคิดเห็นที่ 57
อังคาร ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:32:25
ที่ ศธ 0210.3004/557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โทรศัพท์ เดือน พ.ค. 2563 กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 218.28 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.224.143


ความคิดเห็นที่ 58
อังคาร ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:33:34
ที่ ศธ 0210.3004/558 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โทรศัพท์ เดือน มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 228.98 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.224.143


ความคิดเห็นที่ 59
อังคาร ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 23:55:20
ที่ ศธ 0210.3004/559 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โทรศัพท์ เดือน พ.ค. 2563 ห้องสมุดกศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 107.00 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.224.143


ความคิดเห็นที่ 60
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 07:30:50
ที่ ศธ 0210.3004/560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โทรศัพท์ เดือน มิ.ย. 2563 ห้องสมุดกศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 116.63.00 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.224.81


ความคิดเห็นที่ 61
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 07:57:59
ที่ ศธ 0210.3004/562 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา เดือน มิถุนายน 2563 ห้องสมุดกศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 187.79 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.224.81


ความคิดเห็นที่ 62
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 07:56:57
ที่ ศธ 0210.3004/561 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา เดือน มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 187.79 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.224.81


ความคิดเห็นที่ 63
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:00:11
ที่ ศธ 0210.3004/563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา เดือน กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 187.79 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.224.81


ความคิดเห็นที่ 64
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:01:19
ที่ ศธ 0210.3004/564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา เดือน กรกฎาคม 2563 ห้องสมุดกศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 187.79 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.224.81


ความคิดเห็นที่ 65
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:49:52

ที่ ศธ 0210.3004/565 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น
กิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอปะเหลียน
ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน2รุ่น จำนวนเงิน 46,200 บาท

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.224.81


ความคิดเห็นที่ 66
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:33:45
ที่ ศธ 0210.3004/566 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ส่งแบบสำรวจกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ( ศส.ปชต.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.71.196


ความคิดเห็นที่ 67
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:29:59
ที่ ศธ 0210.3004/567 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าวารสารเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 720 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.71.196


ความคิดเห็นที่ 68
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:32:52
ที่ ศธ 0210.3004/568 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 300 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.71.196


ความคิดเห็นที่ 69
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:40:28
ที่ ศธ 0210.3004/569 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าเกินทางไปราชการ ห็องสมุด เป็นเงิน 200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.71.196


ความคิดเห็นที่ 70
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:42:07
ที่ ศธ 0210.3004/570 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าวารสารเดือน กรกฎาาคม 2563 เป็นเงิน 720 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.71.196


ความคิดเห็นที่ 71
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:44:00
ที่ ศธ 0210.3004/571 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 310 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.71.196


ความคิดเห็นที่ 72
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:53:37
ที่ ศธ 0210.3004/572 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าถ่ายเอกสารเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 2,196 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.71.196


ความคิดเห็นที่ 73
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:55:34
ที่ ศธ 0210.3004/573 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 2,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.71.196


ความคิดเห็นที่ 74
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:57:56
ที่ ศธ 0210.3004/574ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 4,830 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.71.196


ความคิดเห็นที่ 75
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:02:39
ที่ ศธ 0210.3004/575ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าวัสดุศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบ กลุมสนใจการปลูกผักสวนครัว ตำบล ท่าพญาและ ทุ่งยาว เป็น2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.71.196


ความคิดเห็นที่ 76
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:10:10
ที่ ศธ 0210.3004/576ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน กิจกรรมเฉลิมพระเกิยตริ รัชกาาลที่ 10 เป็นเงิน 4,650 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.71.196


ความคิดเห็นที่ 77
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:19:17
ที่ ศธ 0210.3004/577ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการพัฒนา กศน. ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม เป็นเงิน 19,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.71.196


ความคิดเห็นที่ 78
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:38:39
ที่ ศธ 0210.3004/578 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น
กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลักสูตรการออนไลน์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรภัณฑ์ กศน.อำเภอปะเหลียน
ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 33,000 บาท

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.71.196


ความคิดเห็นที่ 79
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:48:44
ที่ ศธ 0210.3004/579ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปภัมภ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.167.120


ความคิดเห็นที่ 80
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:53:49
ที่ ศธ 0210.3004/579 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ อบรม โครงการผู้สูงอายุ
เป็นเงิน 420 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.167.120


ความคิดเห็นที่ 81
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:55:04
ที่ ศธ 0210.3004/580 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปภัมภ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.167.120


ความคิดเห็นที่ 82
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:14:18
ที่ ศธ 0210.3004/581 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝ.(ชร)หลักสูตรช่างไม้
กศน.ตำบลท่าพญา
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.167.120


ความคิดเห็นที่ 83
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:20:47
ที่ ศธ 0210.3004/582 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล 2 ตำบล เดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.92


ความคิดเห็นที่ 84
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:27:00
ที่ ศธ 0210.3004/583 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล 2 ตำบล เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 620 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.92


ความคิดเห็นที่ 85
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:29:24
ที่ ศธ 0210.3004/584 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล 8 ตำบล เดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 1,760 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.92


ความคิดเห็นที่ 86
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:31:00
ที่ ศธ 0210.3004/585 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล 8 ตำบล เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 1,840 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.92

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05