[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2563
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   

ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2563


เข้าชม : 416


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13:28:33
ที่ ศธ 0210.3004/428 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
เรื่อง สรุปวันลา เดือน พฤษภาคม 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.10.171.214


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 15:55:50
ที่ ศธ 0210.3004/429 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าซ่อมอุอกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 7,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 15:58:31
ที่ ศธ 0210.3004/430 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เป็นเงิน 4,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 16:01:26
ที่ ศธ 0210.3004/431 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน และ พฤษภาคม เป็นเงิน 2,272 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10:54:34
ที่ ศธ 0210.3004/432 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 ฉบับ
    2. รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก
     สำหรับเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ102)           จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน         จำนวน 1 ฉบับ
    4. รายงานการรับและนำฝากเงิน            จำนวน 1 ฉบับ
    5. รายการใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ          จำนวน 1 ฉบับ
    6. รายงานเงินลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ          จำนวน 1 ฉบับ
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10:57:22
ที่ ศธ 0210.3004/433 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 ฉบับ
2. รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก
สำหรับเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ102) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน จำนวน 1 ฉบับ
4. รายงานการรับและนำฝากเงิน จำนวน 1 ฉบับ
5. รายการใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ
6. รายงานเงินลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:26:51
ที่ศธ2010.3004/434 ลงวันที่ 2มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านท่าบันได
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 180.180.231.105


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:28:57
ที่ศธ2010.3004/435 ลงวันที่ 2มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนคันธพิทยาคาร
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 180.180.231.105


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:30:05
ที่ศธ2010.3004/436 ลงวันที่ 2มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านปะเหลียน
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 180.180.231.105


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:31:07
ที่ศธ2010.3004/437 ลงวันที่ 2มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านปะเหลียน
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 180.180.231.105


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:32:31

ที่ศธ2010.3004/438 ลงวันที่ 2มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 180.180.231.105


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 16:49:29
ที่ศธ2010.3004/439 ลงวันที่ 2มิ.ย.63
เรื่อง ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 180.180.231.105


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 16:51:02
ที่ศธ2010.3004/440 ลงวันที่ 2มิ.ย.63
เรื่อง สั่งซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 180.180.231.105


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10:18:41
ที่ศธ2010.3004/441 ลงวันที่ 4 มิ.ย.63
เรื่องขอใช้อาคารสถานที่ กศน.ตำบลบางด้วน
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านต้นไทร
โดย : นายมาโนช หลงเศษ    ไอพี : 118.173.159.125


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:23:08
ที่ ศธ 0210.3004/442 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินไปราชการ (ห้องสมุด) เป็นเงิน 200
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.159.125


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:26:42
ที่ ศธ 0210.3004/443 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินไปราชการ (ห้องสมุด) เป็นเงิน 200
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.159.125


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 07:04:44
ที่ ศธ 0210.3004/444 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าว้สดุฝึกพอเพียง 6 กลุ่ม เป็นเงิน 17,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศื์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.206.115


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 07:12:26
ที่ ศธ 0210.3004/445 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าว้สดุทักษะชีวิต ทำเจลแอลกอออล 9 กลุ่ม เป็นเงิน 19,170 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศื์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.206.115


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 07:16:56
ที่ ศธ 0210.3004/446 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าจัดจ้างทำป้ายพัฒนาสังคมชุมชน 9 กลุ่ม เป็นเงิน 2,700 บาท ร้านเอการพิมพ์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศื์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.206.115


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 07:23:50
ที่ ศธ 0210.3004/447 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าจัดซื้อวัสดุ พัฒนาสังคมชุมชน หน้ากากผ้าและเจลแอลกออลจำนวน 9 กลุ่ม เป็นเงิน 50,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศื์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.206.115


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09:28:35
ที่ ศธ 0210.3004/448 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
เรื่อง ทบทวนการเตรียมความพร้อมในการเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูฯสังกัดสำนักงาน กศน.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.45


ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 16:47:45
ที่ ศธ 0210.3004/449 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงิยงบประมาณค่าพระบรมฉายาลักษ์ระบรมราชิน๊ เป็นเงิน 11,700 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.127.45


ความคิดเห็นที่ 23
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 11:54:36
ที่ ศธ 0210.3004/450 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงิยงบประมาณค่าสื่อหนังสืิอ้ห้องสมดส่งเสริมการอ่าน จังหวัดจัดให้เป็นเงิน 20,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศื์ ศิริสม    ไอพี : 49.237.18.203


ความคิดเห็นที่ 24
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:02:06
ที่ ศธ 0210.3004/451 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ผ.4 ค่าวัสดุพอเพียงเพาะเห็ดนางฟ้า เกาะสุกรเป็นเงิน 2,900 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศื์ ศิริสม    ไอพี : 49.237.18.203


ความคิดเห็นที่ 25
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:06:54
ที่ ศธ 0210.3004/452 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ผ.4 (407 ทักษะชีวิต) ค่าวัสดุทำเจลแอลกอออล์เกาะสุกร เป็นเงิน 2,900 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศื์ ศิริสม    ไอพี : 49.237.18.203


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10:18:09
ที่ศธ2010.3004/453 ลงวันที่ 8มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 180.180.228.169


ความคิดเห็นที่ 27
จันทร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10:19:57
ที่ศธ2010.3004/453 ลงวันที่ 8มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 180.180.228.169


ความคิดเห็นที่ 28
จันทร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 14:41:53
ที่ ศธ 0210.3004/454 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์ ห้องสมุดประจำเดือน พฤษภาคม จำนวนเงิน720 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.20.143.166


ความคิดเห็นที่ 29
จันทร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 14:45:51
ที่ ศธ 0210.3004/454 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่า วารสาร ห้องสมุดประจำเดือน พฤษภาคม จำนวนเงิน 720 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.20.143.166


ความคิดเห็นที่ 30
จันทร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 14:47:16
ที่ ศธ 0210.3004/455 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์ ห้องสมุดประจำเดือน พฤษภาคม จำนวนเงิน 320 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.20.143.166


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:09:26


ที่ศธ2010.3004/456 ลงวันที่ 10 มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านยวนโปะ
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.169.181


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:23:00
ที่ ศธ 0210.3004/457 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือน เมษายน จำนวนเงิน 560 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศื์ ศิริสม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:40:52
ที่ ศธ 0210.3004/458 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือนพฤษภาคม จำนวนเงิน 620 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศื์ ศิริสม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:44:49
ที่ ศธ 0210.3004/459 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์ 8 กศน.ตำบล เดือนพฤษภาคม จำนวนเงิน 1520 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศื์ ศิริสม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 15:29:03
ที่ ศธ 0210.3004/460 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอย้ายสถานที่ตั้ง กศน.ตำบลบางด้วน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 180.180.228.159


ความคิดเห็นที่ 36
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 14:24:00
ที่ ศธ 0210.3004/461 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขออนุมัติต้นกล้าไม้
เรียน หัวหน้าสถาน๊กล้าไม้จังกวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 180.180.230.13


ความคิดเห็นที่ 37
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 14:28:01
ที่ ศธ 0210.3004/462 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์ 8 กศน.ตำบล เดือนพฤษภาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 180.180.230.13


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 14:31:43

ที่ ศธ 0210.3004/463ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
เรื่องขอสำเนาแผนผังที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านวังเจริญ เพื่อทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
เรียน ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 180.180.230.13


ความคิดเห็นที่ 39
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 16:52:19
ที่ ศธ 0210.3004/466 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าไฟฟ้า กศฯ.ปะเหลียน เดือนพฤษภาคม จำนวนเงิน 3080.14 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.206.55


ความคิดเห็นที่ 40
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 16:54:22
ที่ ศธ 0210.3004/467 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโทรศัพท์ ห้องสมุด 05/63 เดือนเมษายน จำนวนเงิน107 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.206.55


ความคิดเห็นที่ 41
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 16:58:20
ที่ ศธ 0210.3004/468 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการอบรมโปรแกรม OBS STUDIO กศน.ตรัง / 12 มิถุนายน 63/จำนวนเงิน 740 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.206.55


ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 17:23:50
ที่ ศธ 0210.3004/469 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา ห้องสมุดประชาชน
เป็นเงิน 187.79 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.57.196


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 17:27:04
ที่ ศธ 0210.3004/470 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา กศน.อำเภอปะเหลียน
เป็นเงิน 803.77 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.57.196


ความคิดเห็นที่ 44
อังคาร ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 15:57:16
ที่ ศธ 0210.3004/471 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
เรื่อง โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารเรียน กศน.ตำบลบางด้วน ปีงบประมาณ 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : มาโนช หลงเศษ    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 45
พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 16:02:55
ที่ ศธ 0210.3004/472 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.170.60


ความคิดเห็นที่ 46
พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 17:10:39
ที่ ศธ 0210.3004/473 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโครงการอบรมการผลิตสื่อการสอน เป็นเงิน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 6,930 บาท
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.170.60


ความคิดเห็นที่ 47
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 17:13:18
ที่ ศธ 0210.3004/ว475 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง ประชุมกรรมการสถานศึกษา 4 ฝ่าย วันที่25 มิถุนายน 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 48
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 16:00:35
ที่ ศธ 0210.3004/474 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 49
จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:45:27
ที่ศธ2010.3004/435 ลงวันที่ 22มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนคลองท่อมราษฎ์รังสรรค์
โดย : ฐิติรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 50
จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:46:54
ที่ศธ2010.3004/475 ลงวันที่ 22มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนคลองท่อมราษฎ์รังสรรค์
โดย : ฐิติรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 51
จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:48:59
ที่ศธ2010.3004/476 ลงวันที่ 22มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนคันธพิทยาคาร
โดย : ฐิติรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 52
จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:50:28
ที่ศธ2010.3004/477 ลงวันที่ 22มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ
โดย : ฐิติรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 53
จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:52:06
ที่ศธ2010.3004/478 ลงวันที่ 22มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านลิพัง
โดย : ฐิติรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 54
จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:53:01
ที่ศธ2010.3004/479 ลงวันที่ 22มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โดย : ฐิติรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 55
จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:54:14
ที่ศธ2010.3004/480 ลงวันที่ 22มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
โดย : ฐิติรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 56
จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13:19:51
ที่ศธ2010.3004/481 ลงวันที่ 22มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านแหลมสอม
โดย : ฐิติรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 57
จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13:21:04
ที่ศธ2010.3004/482 ลงวันที่ 22มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โดย : ฐิติรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 58
จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13:23:20
ที่ศธ2010.3004/483 ลงวันที่ 22มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
โดย : ฐิติรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 59
จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13:24:52
ที่ศธ2010.3004/484ลงวันที่ 22มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านท่าคลอง
โดย : ฐิติรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 60
จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13:26:57
ที่ศธ2010.3004/485 ลงวันที่ 22มิ.ย.63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนหาดสำราญวิทยา
โดย : ฐิติรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 61
อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:50:54
ที่ศธ2010.3004/486 ลงวันที่ 23 มิ.ย.63
เรื่อง สั่งซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 180.180.229.230


ความคิดเห็นที่ 62
พุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 11:40:59
ที่ ศธ 0210.3004/487 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบอทนครูผู้สอนคนพิการประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.126.235


ความคิดเห็นที่ 63
พุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 11:44:06
ที่ ศธ 0210.3004/488 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบอทนครู ศรช.ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.126.235


ความคิดเห็นที่ 64
พุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 17:09:35
ที่ ศธ 0210.3004/ว 489 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเชิญร่วมในการประเมิน กศน.ตำบล แหลมสอม
เรียน ........................................
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.126.235


ความคิดเห็นที่ 65
พุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 17:10:23
ที่ ศธ 0210.3004/490 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
เรื่อง แจ้งผลการตรวบสอบวุฒิและรับรองคุณวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ฯ อ.สัต***บ จ.ชลบุรี
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.24.126.235


ความคิดเห็นที่ 66
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10:34:32
ที่ ศธ 0210.3004/491 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการครูศรช เป็นเงิน 2,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 67
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 11:28:09
ที่ ศธ 0210.3004/492 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานจำนวนแบบทดสอบ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น,ฐาน 2551 รายวิชาเลือก 1/2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.182.40


ความคิดเห็นที่ 68
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 11:44:01
ที่ ศธ 0210.3004/493 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
เรื่อง หนังสือรับรองกรรมการสถานศึกษา การประเมินเตรียมความพร้อมใน การเปิดเรียน 1/63
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.182.40


ความคิดเห็นที่ 69
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 11:46:18
ที่ ศธ 0210.3004/494 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
เรื่อง หนังสือรับรองกรรมการสถานศึกษา การประเมินเตรียมความพร้อมใน การเปิดเรียน 1/63
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.182.40


ความคิดเห็นที่ 70
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 11:49:37
ที่ ศธ 0210.3004/495 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.182.40


ความคิดเห็นที่ 71
อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10:56:23
ที่ ศธ 0210.3004/496 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอใช้สถานที่
เรียน นายก อบต.ลิพัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.63.68


ความคิดเห็นที่ 72
อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 12:05:10

ที่ ศธ 0210.3004/497 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอใช้สถานที่
เรียน ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.63.68


ความคิดเห็นที่ 73
อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 14:00:53
ที่ ศธ 0210.3004/498 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ชอเบิกเงินงบประมาณค่าจักซื้อวัสดุศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแผผกลุ่มสนใจ
เป็ฯเงิน 3,000 บาท (สุโสะ ทีาข้าม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.63.68


ความคิดเห็นที่ 74
อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 14:34:41
ที่ ศธ 0210.3004/499ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ชอเบิกเงินงบประมาณค่าจักซื้อวัสดุศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแผผกลุ่มสนใจ
เป็ฯเงิน 3,600 บาท (ท่าพญา ท่าข้าม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.63.68


ความคิดเห็นที่ 75
อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 15:09:04
ที่ ศธ 0210.3004/500 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ชอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางราชการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เป็นเเงิน 2,860 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 76
อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 16:25:37
ที่ ศธ 0210.3004/501ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ชอเบิกเงินงบประมาณค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปะเหลียน บ้านนา ท่าพญา เป็นเเงิน 9,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 77
อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 16:31:28
ที่ ศธ 0210.3004/502ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ชอเบิกเงินงบประมาณค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน ท่าข้าม,สุโสะ เป็นเเงิน 6,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 78
อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 16:34:36
ที่ ศธ 0210.3004/503 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ส่งแผนการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่าจัดการเรีบนการสอน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 183.89.227.138

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05