[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนเมษายน 2563
โดย : นางสาวอุษา วันแรก   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563   


ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนเมษายน 2563

เข้าชม : 390


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 16:16:29
ที่ ศธ 0210.3004/354 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าวารสาร เดือน มีนาคท เป็นเงิน 720 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.101


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 16:36:44
ที่ ศธ 0210.3004/355 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่ากนังสืิพิมพ์ เดือน มีนาคท เป็นเงิน 310 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.101


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13:32:24
ที่ ศธ 0210.3004/356 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563
เรือง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13:34:40
ที่ ศธ 0210.3004/35ึ7 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563
เรือง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 ฉบับ
    2. รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก
     สำหรับเดือนมีนาคม 2563 (แบบ102)           จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน         จำนวน 1 ฉบับ
    4. รายการใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ          จำนวน 1 ฉบับ
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 14:45:02
ที่ ศธ 0210.3004/358 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563
เรือง รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่วางแผนเปิดเรียนในรายวิชาเลือกกัญญากัญชง รหัสวิชา ทช33098
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.37.24


ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 16:01:04
ที่ ศธ 0210.3004/359 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
เรือง รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศนกระทรวงสึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.26.19.192


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 08:29:43
ที่ ศธ 0210.3004/360 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าหนังสืิอพิมพ์ กศน.ตำบล ท่าข้าม/บ้านนาเดือน กุุมภาพันธ์ เป็นเงิน 580 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.224.145


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 08:32:19
ที่ ศธ 0210.3004/361 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าหนังสืิอพิมพ์ กศน.ตำบล ท่าข้าม/บ้านนาเดือน มีนาคมเป็นเงิน 620 บาทมีนาคม 620 บาท

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.224.145


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 08:39:44
ที่ ศธ 0210.3004/362 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปาเดือน มีนาคม63 ห้องสมุด เป็นเงิน 192.60 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.229.24


ความคิดเห็นที่ 10
จันทร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 08:46:35
ที่ ศธ 0210.3004/363 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปาเดือน มีนาคม63 กศน.อำเภอปะเหลียน เป็นเงิน 513.60 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : [color=#FF00FF]นายขจรพงศ์ ศิริสม[/color]    ไอพี : 124.122.229.24


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 08:50:35
ที่ ศธ 0210.3004/364 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปาเดือน เมษายน63 กศน.อำเภอปะเหลียน เป็นเงิน 1,057 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.229.24


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 08:56:52
ที่ ศธ 0210.3004/365 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปาเดือน เมษายน63 ห้องสมุดกศน.อำเภอปะเหลียน เป็นเงิน 192.60 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.229.24


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 12:39:15
ที่ ศธ 0210.3004/366 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
เรือง สรุปวันลา ประจำเดือน มีนาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.55.31


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 17:24:51
ที่ ศธ 0210.3004/367 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
เรือง รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานราชการ และลูกจ้าน ใน -นอก สถานศึกษา ชวงสถานการ แพร่โคโรน่า
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.121.151


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 17:24:52
ศธ 0210.3004/367 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
เรือง รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : อิสรา นุชนุสิทธิ์ ไอพี : 125.24.121.151
โดย : อิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.173.170.180


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 12:21:27
ศธ 0210.3004/368 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
เรือง ส่งแผน IDPรายบุคคล งบประมาณ 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 12:58:47
ศธ 0210.3004/369 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
เรือง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้บังคับการเรือหลวงสุรินทร์ ฯ
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.214.38


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 06:29:34
ที่ ศธ 0210.3004/370 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าวัสดุุก่อสร้าง ห้องสมุด กศน.อำเภอปะเหลียน เป็นเงิน 3,603 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.41.246


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 11:56:33
ที่ ศธ 0210.3004/373 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563
เรือง ตรวจสอบวุฒิการศึหษา
เรียน ผู้อำนวยการกองพัน1 ตำรวจชายแดน
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 118.173.180.122


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 11:59:07
ที่ ศธ 0210.3004/373 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563
เรือง ตรวจสอบวุฒิการศึหษา
เรียน ผู้อำนวยการกองพัน1 ตรวจชายแดน
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 118.173.180.122


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 16:36:13
ที่ ศธ 0210.3004/371 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของ กศน.อำเภอปะเหลียนจำนวน 1,284.00 บาท และ
ห้องสมุดประชาชนจำนวน 1,284.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,568.00บาท(สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.179.109


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 17:36:52
ที่ ศธ 0210.3004/372 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน มีนาคม 2563 ของ กศน.อำเภอปะเหลียนจำนวน 1,284.00 บาท และ
ห้องสมุดประชาชนจำนวน 1,284.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,568.00บาท
(สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.179.109


ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 12:00:59
ที่ ศธ 0210.3004/373 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563
เรือง ตรวจสอบวุฒิการศึหษา
เรียน ผู้อำนวยการกองพัน1 ตรวจชายแดน
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 118.173.180.122


ความคิดเห็นที่ 24
ศุกร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 12:07:09
ที่ ศธ 0210.3004/374 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือนเมษายน เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 118.173.180.122


ความคิดเห็นที่ 25
ศุกร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 12:09:05
ที่ ศธ 0210.3004/374 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครู ศรช ประจำเดือนเมษายน เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 118.173.180.122


ความคิดเห็นที่ 26
ศุกร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 16:14:57
ที่ ศธ 0210.3004/376 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
เรือง ล่งรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคคลากร กศน. ใน- นอกสถานที ในช่วงแพร่ระบาด โควิด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.180.122


ความคิดเห็นที่ 27
ศุกร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 16:16:25
ที่ ศธ 0210.3004/377 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด เป็ฯเงิน 12,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดต
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.180.122


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 12:27:26
ที่ ศธ 0210.3004/378 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุ้ลฟัจน์
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.232.166


ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 12:39:47
ที่ ศธ 0210.3004/379 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.232.166


ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 23:50:37
ที่ ศธ 0210.3004/380 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปาเดือน 03/2563 กศน.อำเภอปะเหลียน เป็นเงิน 513.60 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.112


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 23:53:47
ที่ ศธ 0210.3004/381 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปาเดือน 04/2563 กศน.อำเภอปะเหลียน เป็นเงิน 1,057 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.112


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 23:56:23
ที่ ศธ 0210.3004/382 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปาเดือน 03/2563 ห้องสมุด เป็นเงิน 192.60 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.112


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 23:58:37
ที่ ศธ 0210.3004/383 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปาเดือน 04/2563 ห้องสมุด เป็นเงิน 192.60 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.112


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 16:08:12
ที่ ศธ 0210.3004/384 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าวารสาร เดือน เมษายน จำนวน 720 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.221.149


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 16:10:46
ที่ ศธ 0210.3004/385 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน เมษายน จำนวน 300 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.221.149


ความคิดเห็นที่ 36
ศุกร์ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:11:16
ที่ ศธ 0210.3004/386 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ กศน.ปะเหลียน 075582885-6เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 216.14 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.24.112.9


ความคิดเห็นที่ 37
ศุกร์ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:17:10
ที่ ศธ 0210.3004/387 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ กศน.ปะเหลียน 075582885-6เดือน มีนาคม จำนวน 218.28 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.24.112.9


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:19:20
ที่ ศธ 0210.3004/388 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ ห้องสมุด กศน.ปะเหลียน 075289444 เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 113.42 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.24.112.9


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:21:34
ที่ ศธ 0210.3004/389 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ ห้องสมุด กศน.ปะเหลียน 075289444เดือน มีนาคม จำนวน 110.21 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.24.112.9

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05