[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
โดย : นางสาวอุษา วันแรก   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563   


ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม : 613


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:03:13
ที่ ศธ 0210.3004/109 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง.สรุปวันลา ประจำเดือน มกราคม 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 113.53.161.144


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:04:52
ที่ ศธ 0210.3004/110 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง.ส่งสรุป แบบสำรวจข้อมูลคนพิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 113.53.161.144


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:57:55
ที่ ศธ 0210.3004/111 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง.ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าถ่ายเอกสารเดือนมกราคม 2563 จำนวนเงิน 1,884 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.161.144


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:48:37
ที่ ศธ 0210.3004/112 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง.ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2563 รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำอัญชันมะนาว ของ กศน.ตำบลทุ่งยาวและ หลักสูตรการทำน้ำอัญชันมะนาว ของ กศน.ตำบลท่าพญา จำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.2.160.118


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:45:14
ศธ 0210.3004/113 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง. รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนสำหรับเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 ชุด
2. รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก
สำหรับเดือนมกราคม 2563 (แบบ102) จำนวน 1 ชุด
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จำนวน 1 ชุด
4. รายการใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
5. รายงานเงินลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.232.166


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:52:27

ศธ 0210.3004/114 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 ชุด
    2. รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก
     เดือนมกราคม 2563   (แบบ102)         จำนวน 1 ชุด
    3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน            จำนวน 1 ชุด
    4. รายการใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ          จำนวน 1 ชุด
    5. รายงานเงินลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ          จำนวน 1 ชุด
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.232.166


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:20:36
ที่ ศธ 0210.3004/115ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง.ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2563 รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมลูกชุบของ กศน.ตำบลท่าข้ามและ หลักสูตรการทำขนมไข่หงส์ หลักสูตรการทำขนมชั้นใบเตย หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ของ กศน.ตำบลแหลมสอมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.2.160.118


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:43:35
ที่ ศธ 0210.3004/116 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง.ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2563 รูปแบบกลุ่มสนใจ ค่าวัสดุ หลักสูตรการทำกล้วยฉาบ บางด้วน เป็นจำนวนเงิน 900 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.2.160.118


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:58:07
ที่ ศธ 0210.3004/117 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง.ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2563 รูปแบบกลุ่มสนใจ ค่าวัสดุ หลักสูตรวิชการทำแกงไตปลาแห้ง จำนวน 2 กลุ่มของ กศน.ตำบลเกาะสุกรและหลักสูตรวิชการทำแกงไตปลาแห้ง ของกศน.ตำบลลิพัง เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.2.160.118


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:50:13
ที่ ศธ 0210.3004/118 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง.ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2563 รูปแบบกลุ่มสนใจ ค่าวัสดุ หลักสูตรวิชการวุ้นหน้าผลไม้ของ กศน.ตำบลทุ่งยาว เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.2.160.118


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:24:07
ที่ ศธ 0210.3004/119 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง.ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2563 รูปแบบกลุ่มสนใจ ค่าวัสดุ หลักสูตรวิชาการทำขนมเค้กกล้วยหอม 2 กลุ่ม หลักสูตรวิชาการทำขนมปุยฝ้าย 2 กลุ่ม ของกศน.ตำบลแหลมสอม และหลักสูตรวิชาการทำขนมหม้อแกงเผือก ของกศน.ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.2.160.118


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:28:03
ที่ ศธ 0210.3004/120 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง.ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2563 รูปแบบกลุ่มสนใจ ค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรวิชาการขนมหม้อแกงเผือก หลักสูตรวิชาการการทำสลัดโรล ของ กศน.ตำบลปะเหลียน หลักสูตรวิชาการทำแซนวิชทูน่า ของ กศน.ตำบลลิพัง หลักสูตรวิชาการทำกล้วยฉาบของกศน.ตำบลบางด้วน และหลักสูตรวิชาการทำถั่วกรอบแก้วโรยงาของกศน.ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.2.160.118


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:23:22
ที่ ศธ 0210.3004/121 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง.ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2563 รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำสบู่สมุนไพร ของกศน.ตำบลสุโสะ เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.159.109


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 21:58:30
ที่ ศธ 0210.3004/122 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาด การดูแลผู้สูงอายุ”เป็นจำนวนเงิน 37,400 บาท และขอเบิกเงินเพิ่มเติม 1000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.220.160


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09:45:31
ที่ ศธ 0210.3004/123 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เดินทางไปราชการ เป็นเงิน 200
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 113.53.105.166


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:27:45
ที่ ศธ 0210.3004/124 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุศูนย์ฝึกชั้นเรียน ผ้ามัดย้อม เป็นเงิน 16000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.105.166


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:11:43
ที่ ศธ 0210.3004/125 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุศูนย์ฝึกกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำขนมหม้อแกงของกศน.ตำบลปะเหลียน และหลักสูตรวิชาการทำเค้กกล้วยหอม จำนวน 2 กลุ่ม ของกศน.ตำบลแหลมสอม หลักสูตรวิชาการทำขนมปุยฝ้าย จำนวน 2 กลุ่ม ของกศน.ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เป็นเงิน 5000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.105.166


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:23:03
ที่ ศธ 0210.3004/122 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 งบอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาด การดูแลผู้สูงอายุ”เป็นจำนวนเงิน 11,900 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.105.166


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:31:42
ที่ ศธ 0210.3004/126 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 งบอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาด การดูแลผู้สูงอายุ”เป็นจำนวนเงิน 11,900 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.105.166


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:49:22
ที่ ศธ 0210.3004/127 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 งบพัฒนาผู้เรียน ค่าวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาด การดูแลผู้สูงอายุ”เป็นจำนวนเงิน 1,850 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.105.166


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 16:16:12
ที่ ศธ 0210.3004/128 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ผ5 งบดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการขับเคลื่อน กศน.WOW เป็นจำนวนเงิน 7,995บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.105.166


ความคิดเห็นที่ 22
เสาร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:05:52
ที่ ศธ 0210.3004/129 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ จ.อุบลฯ เป็นเงิน 77,620 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.172.110


ความคิดเห็นที่ 23
เสาร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:13:03
ที่ ศธ 0210.3004/130 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ไปราชการอุบล
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.172.110


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:10:42
ที่ ศธ 0210.3004/131 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง สำรวจข้อมูลของลูกหนี้ กยศ.ที่แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมต่อนายจ้างและเห็นชอบให้หักเงินเดือนเพื่อชำระคืนกองทุน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.71.203


ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:36:22
ที่ ศธ 0210.3004/132 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการขับเคลื่อน กศน.WOW
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.71.203


ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:09:06
ที่ ศธ 0210.3004/133 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เเรียน เบ็ญวรรณ ควมีสุข
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.71.203


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:39:41
ที่ ศธ 0210.3004/134 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563จัดซื้อวัสดุโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 3 กลุ่ม คือ กศน.ตำบลลิพัง กศน.ตำบลบางด้วน และกศน.ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 6,600 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.71.203


ความคิดเห็นที่ 28
อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:54:36
ที่ ศธ 0210.3004/135 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 3 กลุ่ม คือ กศน.ตำบลลิพัง กศน.ตำบลบางด้วน และกศน.ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.71.203


ความคิดเห็นที่ 29
อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 16:22:56
ีที่ ศธ0210.3004/136
เรื่อง. ขออนุมัติโครงการพัฒนาผู้เรียน
เรียน ผอ.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 1.46.66.4


ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09:57:33
ที่ ศธ 0210.3004/137 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ผ4 เศรษฐกิจพอเพียง ท่าข้าม เป็นจำนวนเงิน 2,600 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.250.190


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:01:46
ที่ ศธ 0210.3004/138 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง หนังสือขอบคุณ
เรียน ประธานกรรมการสถานศึกษา (นายโชคดี เพชรหวล)
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.250.190


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:44:58
ที่ ศธ 0210.3004/139 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.250.190


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:02:08
ที่ ศธ 0210.3004/140 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเลื่อนการอบรมณสิรินธร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.250.190


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:06:32
ที่ ศธ 0210.3004/141 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ศูนย์ฝึก ชั้นเรียน แหลมสอม วิชาทำขนมไทยเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.250.190


ความคิดเห็นที่ 35
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:00:32
ที่ ศธ 0210.3004/142 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง การรับเสด็จฯ
เรียน ผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.250.190


ความคิดเห็นที่ 36
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:37:21
ที่ ศธ 0210.3004/143 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ศูนย์ฝึก กลุ่มสนใจ บ้านนา วิชาการทำชาใบขลู่ เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.250.190


ความคิดเห็นที่ 37
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:00:02
ที่ ศธ 0210.3004/144 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขออนุญาตแต่งตั้งวิทยากร อุษา วันแรก
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 118.173.250.190


ความคิดเห็นที่ 38
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:48:17
ที่ ศธ 0210.3004/145 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากร ศูนย์ฝึก กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาแกงไตปลาแห้ง หลักสูตรวิชาการทำวุ้นหน้าผลไม้ของ กศน.ตำบลทุ่งยาว หลักสูตรวิชาการทำเค้กกล้วยหอม จำนวน 2 กลุ่ม หลักสูตรวิชาการทำขนมปุยฝ้าย จำนวน 2 กลุ่ม หลักสูตรวิชาการทำขนมไข่หงส์ หลักสูตรวิชาการทำขนมชั้นใบเตย ของ กศน.ตำบลแหลมสอม หลักสูตรวิชาการทำแกงไตปลาแห้ง ของกศน.ตำบลลิพัง หลักสูตรวิชาการทำสบู่สมุนไพร หลักสูตรวิชาการทำขนมหัวเราะ หลักสูตรวิชาการทำวุ้นแฟนซี ของกศน.ตำบลสุโสะ และหลักสูตรวิชาการเพ้นท์แก้ว หลักสูตรวิชาการแกะสลักผักผลไม้ ของกศน.ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 12,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.250.190


ความคิดเห็นที่ 39
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 18:49:38
ที่ ศธ 0210.3004/146 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างทาสี จำนวน 40 ชั่วโมง ของ กศน.ตำบลท่าข้ามและ หลักสูตรวิชาการทำขนมอบ จำนวน 40 ชั่วโมง ของ กศน.ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.232.89


ความคิดเห็นที่ 40
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 19:04:20
ที่ ศธ 0210.3004/147 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการเลี้ยงโคขุน ของ กศน.ตำบลท่าข้าม และเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 3 ตำบล คือ กศน.ตำบลบางด้วน กศน.ตำบลลิพัง และกศน.ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 2,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.232.89


ความคิดเห็นที่ 41
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:23:30
ที่ ศธ 0210.3004/148 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาแกงไตปลาแห้ง จำนวน 2 กลุ่มของ กศน.ตำบลเกาะสุกรและ หลักสูตรวิชาการทำชาใบขลู่ ของกศน.ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 5,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.16.88


ความคิดเห็นที่ 42
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:51:10
ที่ ศธ 0210.3004/149 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจันฑาราม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.16.88


ความคิดเห็นที่ 43
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:38:16
ที่ ศธ 0210.3004/150 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแก่

โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.16.88


ความคิดเห็นที่ 44
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:39:16
ที่ ศธ 0210.3004/151 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปัญญาราม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.16.88


ความคิดเห็นที่ 45
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:42:57
ที่ ศธ 0210.3004/152 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากพู่ฯ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.16.88


ความคิดเห็นที่ 46
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:45:31
ที่ ศธ 0210.3004/153 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางประหลาด (รัฐบาล)
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.16.88


ความคิดเห็นที่ 47
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:52:51
ที่ ศธ 0210.3004/154 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน อภิชาต ฤทธิหมุน

โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.16.88


ความคิดเห็นที่ 48
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:56:05
ที่ ศธ 0210.3004/155 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมฝึกทักษะการออกกำลังกาย ให้กับผู้สูงอายุ ของ กศน.ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.16.88


ความคิดเห็นที่ 49
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:59:16
ที่ ศธ 0210.3004/156 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมอบรมคุณธรรมธรรมะสร้างสุข ของ กศน.ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 1,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.16.88


ความคิดเห็นที่ 50
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:02:28
ที่ ศธ 0210.3004/157 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการการจัดการเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการปลูกผักสวนครัว ของ กศน.ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.16.88


ความคิดเห็นที่ 51
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 20:43:19
ที่ ศธ 0210.3004/158 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นจำนวนเงิน 7700 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.235.125


ความคิดเห็นที่ 52
ศุกร์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 07:09:09
ที่ ศธ 0210.3004/159 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุกลุ่มสนใจ ขนมหัวเราะสุโสะ เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง


ที่ ศธ 0210.3004/160ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุกลุ่มสนใจ กระเป๋าผ้าเดคูพาท ท่าพญา เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/161ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุกลุ่มสนใจ แกะสลักผักผลไม้ ท่าข้าม เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/162ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุกลุ่มสนใจ เพ้นท์แก้ว ท่าข้ามและท่าพญา เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 49.229.234.190


ความคิดเห็นที่ 53
ศุกร์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:37:47
ที่ ศธ 0210.3004/1ุุ63 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณประภา ว่องทั่ง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.97.52


ความคิดเห็นที่ 54
จันทร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:26:10
ที่ ศธ 0210.3004/1ุุ64 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐนูปถัมภ์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 1.4.246.160


ความคิดเห็นที่ 55
จันทร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:02:19
ที่ ศธ 0210.3004/165 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุชั้นเรียน หลักสูตรวิชาช่างทาสี หลักสูตร 40 ชั่วโมง ของกศน.ตำบลบ้านา เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.4.246.160


ความคิดเห็นที่ 56
จันทร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:39:49
ที่ ศธ 0210.3004/166 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุชั้นเรียน หลักสูตรวิชาการทำสลัดโรลของกศน.ตำบลท่าพญา หลักสูตรวิชาการทำสลัดโรลของ ศรช.ตำบลปะเหลียน และหลักสูตรวิชาการทำ แซนวิชทูน่าสลัดของ ศรช.ตำบลปะเหลียน เป็นจำนวนเงิน 2,900 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.4.246.160


ความคิดเห็นที่ 57
จันทร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 15:06:05
ที่ ศธ 0210.3004/167 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง รายงานผลการสุรปผลการขัดกิจกรรมคนพิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.4.246.160


ความคิดเห็นที่ 58
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09:48:30
ที่ ศธ 0210.3004/168 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 วัสดุกลุ่มสนใจ ทำวุ้นแฟนซี สุโสะ ศรช ปะเหลียน เป็นจำนวนเงิน 2,000บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/169 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นจำนวนเงิน 1,270.02 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.220.202


ความคิดเห็นที่ 59
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09:57:35
ที่ ศธ 0210.3004/170 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้ำตก
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.196.117


ความคิดเห็นที่ 60
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:07:49
ที่ ศธ 0210.3004/171 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการการทำสลัดโรล หลักสูตรวิชาการทำแซนวิชทูน่า หลักสูตรวิชาการทำวุ้นหน้าผลไม้ ของ ศรช.ตำบลปะเหลียน หลักสูตรวิชาการทำขนมผูกรัก ของกศน.ตำบลท่าข้าม หลักสูตรวิชาการทำกระเป๋าผ้าเคดูพาค หลักสูตรวิชาการทำเพ้นท์แก้ว ของกศน.ตำบลท่าพญา และหลักสูตรวิชาการทำสบู่สมุนไพรของกศน.ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 5,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.220.202


ความคิดเห็นที่ 61
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:14:12
ที่ ศธ 0210.3004/172 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณปราณ๊ แสงศักดิ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.196.117


ความคิดเห็นที่ 62
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:26:59
ที่ ศธ 0210.3004/173 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าวัสดุเศษฐกิจพอเพียง ทุ่งยาว เป็นจำนวนเงิน 2,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/174 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าวัสดุสังคมชุมชน ท่าพญา เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.220.202


ความคิดเห็นที่ 63
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:09:08
ที่ ศธ 0210.3004/175 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน คณอานัส หมาดหวัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.196.117


ความคิดเห็นที่ 64
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:45:12
ที่ ศธ 0210.3004/17๖ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณกฤษฎา สิทธิ์สถิตย์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.196.117


ความคิดเห็นที่ 65
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 16:06:58
ที่ ศธ 0210.3004/177 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณกนกวรรณ สาเหล้
โดย : นางสาวสุกัญญา ใจสมุทร    ไอพี : 118.173.196.117


ความคิดเห็นที่ 66
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 16:10:32
ที่ ศธ 0210.3004/178 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.196.117


ความคิดเห็นที่ 67
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 16:11:37
ที่ ศธ 0210.3004/179 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.196.117


ความคิดเห็นที่ 68
พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:37:27
ที่ ศธ 0210.3004/180 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอใช้รถโมบายเคลื่อนที่
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.117.188


ความคิดเห็นที่ 69
พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:04:02
ที่ ศธ 0210.3004/181 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมฝึกทักษะ การออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุโดยใช้ผ้าขาวม้า ของกศน.ตำบลท่าพญา และกศน.ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 3,860 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.117.188


ความคิดเห็นที่ 70
พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:05:04
ที่ ศธ 0210.3004/182 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นางสาวกาญจนี ธรรมชาติ
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 113.53.117.188


ความคิดเห็นที่ 71
พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:05:10
ที่ ศธ 0210.3004/182 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ส่งตัวนักศึกษาฝากสอบ
เรียน ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชะอวด
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 113.53.117.188


ความคิดเห็นที่ 72
พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:08:26
ที่ ศธ 0210.3004/183 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ส่งตัวนักศึกษาฝากสอบ
เรียน ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชะอวด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.117.188


ความคิดเห็นที่ 73
พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:11:39
ที่ ศธ 0210.3004/184 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน คณ ปราณ๊ เจริญฤทธิ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.117.188


ความคิดเห็นที่ 74
พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:14:06
ที่ ศธ 0210.3004/185 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน คณชุรึืื น้อยเกษม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.117.188


ความคิดเห็นที่ 75
พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:15:32
ที่ ศธ 0210.3004/184 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนา เป็นจำนวนเงิน 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/185 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าวัสดุชั้นเรียน ผูกผ้า บางด้วน เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/186 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าวัสดุกลุ่มสนใจ ทำสบู่สมุนไพร สุโสะเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/187 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าวัสดุกลุ่มสนใจ ขนมผูกรัก ท่าข้าม เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/188 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าวัสดุกลุ่มสนใจ การสานตะกร้า บางด้วนเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.117.188


ความคิดเห็นที่ 76
พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 20:32:49
ที่ ศธ 0210.3004/189 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ของกศน.ตำบลบ้านนาและกศน.ตำบลท่าข้าม เป็นเงิน 60 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/190 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลประจำเดือนธันวาคม 2562 ของกศน.ตำบลบ้านนาและกศน.ตำบลท่าข้าม เป็นเงิน 620 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/191 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลประจำเดือนมกราคม 2562 ของกศน.ตำบลบ้านนาและกศน.ตำบลท่าข้าม เป็นเงิน 620 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/192 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ของกศน.ตำบลบ้านนาและกศน.ตำบลท่าข้าม เป็นเงิน 580 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/193 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 งบอุดหนุน จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 950 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/194 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 งบอุดหนุน จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 7950 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.219.77


ความคิดเห็นที่ 77
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:59:31
ที่ ศธ 0210.3004/195 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณธีรพงษ์ สุวรรณรัตน์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.108.226


ความคิดเห็นที่ 78
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:05:29
ที่ ศธ 0210.3004/196 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน คณ ประภ่า ยว่องทั้ง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.108.226


ความคิดเห็นที่ 79
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:08:55
ที่ ศธ 0210.3004/197 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 รายจ่ายอื่น ค่ากิจกรรมสำหรับ กศฯ. ตำบลที่ได้รับงบประมาณก่อสร้าง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.108.226


ความคิดเห็นที่ 80
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:12:24
ที่ ศธ 0210.3004/198 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2210 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.108.226


ความคิดเห็นที่ 81
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:45:29
ที่ ศธ 0210.3004/199 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ค่าไฟฟ้าจำนวน2378.37 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 113.53.108.226


ความคิดเห็นที่ 82
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:47:32
ที่ ศธ 0210.3004/200 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ค่าไฟฟ้าจำนวน297.42 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 113.53.108.226


ความคิดเห็นที่ 83
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 23:29:09
ที่ ศธ 0210.3004/201 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ค่าน้ำประปา 01/63 จำนวน 223.63 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.41.155


ความคิดเห็นที่ 84
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 23:32:03
ที่ ศธ 0210.3004/202 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ค่าน้ำประปา 02/63 จำนวน 406.60 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.41.155


ความคิดเห็นที่ 85
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 23:35:16
ที่ ศธ 0210.3004/203 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 งบดำเนินงาน ผ.5 ค่าน้ำประปา 01/63 จำนวน 192.60 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.41.155


ความคิดเห็นที่ 86
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 23:44:05
ที่ ศธ 0210.3004/204 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 งบดำเนินงาน ผ.5 ค่าน้ำประปา 02/63 จำนวน 386.27 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.41.155


ความคิดเห็นที่ 87
ศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:29:14
ที่ ศธ 0210.3004/205 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต.แหลมสอม
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 118.173.38.7


ความคิดเห็นที่ 88
ศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:36:50
ที่ ศธ 0210.3004/206 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
เรียน คุณปราณี แสงศักดิ์
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.38.7


ความคิดเห็นที่ 89
ศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:48:27
ที่ ศธ 0210.3004/207 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ผ4เศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเห็ดนางฟ้า ป้ายไวนิล จำนวน 1200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/208 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ผ4ค่าวัสดุสังคมชุมชน ขยะมูลฝอย แหลมสอม ท่าข้าม เกาะสุกร จำนวน 6600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/209 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ผ4เศรษฐกิจพอเพียง แหลมสอม บ้านนา เกาะสุกร จำนวน 7200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/210 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ผ4ทักษะชีวิต บ้านนา จำนวน 1930 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/211 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ผ4สังคมชุมชน บ้านนา จำนวน 4000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/212 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ผ4ค่าป้าย อาหาร สังคมชุมชน ขยะมูลฝอย แหลมสอม ท่าข้าม เกาะสุกร จำนวน 6600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/213 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 กลุ่มสนใจ วัสดุขนมผูกรักบางด้วน จำนวน 1000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.38.7


ความคิดเห็นที่ 90
ศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:59:50
ที่ ศธ 0210.3004/214 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.38.7


ความคิดเห็นที่ 91
ศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:00:08
ที่ ศธ 0210.3004/215 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ผ4ทักษะชีวิต ทุ่งยาว จำนวน 1930 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.1.153.195


ความคิดเห็นที่ 92
ศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:46:16
ที่ ศธ 0210.3004/216 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ผ4ทักษะชีวิต ปะเหลียน จำนวน 2,530 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.1.153.195


ความคิดเห็นที่ 93
ศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:31:11
ที่ ศธ 0210.3004/217 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 จัดซื้อ กศน.4 จำนวน 20,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 1.1.153.195


ความคิดเห็นที่ 94
ศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:43:17
ที่ ศธ 0210.3004/218 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 วัสดุ ผ4 สังคมชุมชน ตำบลปะเหลียน จำนวน 4000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.1.153.195


ความคิดเห็นที่ 95
ศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 15:23:13
ที่ ศธ 0210.3004/219 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 วัสดุกลุ่มสนใจ ทำเทียนเจล ท่าข้าม จำนวน 1000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.1.153.195


ความคิดเห็นที่ 96
ศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 15:28:49
ที่ ศธ 0210.3004/220 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน คณ รัตคิยา เสียมไหม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.153.195


ความคิดเห็นที่ 97
ศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 16:27:48

ที่ ศธ 0210.3004/221 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563ค่่าตอบแทนวิทยากร ทักษะชีวิต ท่าข้าม จำนวน 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.1.153.195


ความคิดเห็นที่ 98
ศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 16:44:34
ที่ ศธ 0210.3004/222 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563ค่่าตอบแทนวิทยากร โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 3 กลุ่ม ของ กศน.ตำบลแหลมสอม กศน.ตำบลท่าข้าม และกศน.ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 3,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3004/223 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563ค่่าตอบแทนวิทยากร เศรษฐกิจพอเพียง เกาะสุกร จำนวน 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.1.153.195


ความคิดเห็นที่ 99
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:15:50
ที่ ศธ 0210.3004/224 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการทักษะชีวิต การเรียนสื่อออนไลน์ เป็นเงิน 4,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.170.129


ความคิดเห็นที่ 100
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:30:16
ที่ ศธ 0210.3004/225 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากรอาชีพชุมชน ปะเหลียน, บางด้วน,แหลมสอม,
บ้านนา เป็นเงิน 24,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.170.129


ความคิดเห็นที่ 101
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:43:20
ที่ ศธ 0210.3004/226 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพ ตำบล ลิพัง เกาะสุกร ท่าพญา จำนวนเงิน 33,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.170.129


ความคิดเห็นที่ 102
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:48:00
ที่ ศธ 0210.3004/227 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการศูนย์ฝึก กลุ่มสนใน ตำบล บางด้วน จำนวนเงิน 4,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.170.129


ความคิดเห็นที่ 103
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:00:00
ที่ ศธ 0210.3004/228 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากร ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน วิชาชีพ ช่างทาสี ตำบล บ้านนา , ทุ่งยาว จำนวนเงิน 13.,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.170.129


ความคิดเห็นที่ 104
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:22:30
ที่ ศธ 0210.3004/229 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.170.129


ความคิดเห็นที่ 105
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 12:38:27
ที่ ศธ 0210.3004/230 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนครุ ศรช ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.170.129


ความคิดเห็นที่ 106
อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 00:44:40
ที่ ศธ 0210.3004/231 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ 2563 จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการ เป็นเงิน 25,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.54


ความคิดเห็นที่ 107
อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09:09:11
ที่ ศธ 0210.3004/232 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน นางกัญญาพัชร ทองพิทักษ์
โดย : นายมาโนช หลงเศษ    ไอพี : 1.0.169.153


ความคิดเห็นที่ 108
อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09:14:07
ที่ ศธ 0210.3004/233 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน นางนิธิวดี เก้าเอี้ยน
โดย : นายมาโนช หลงเศษ    ไอพี : 1.0.169.153


ความคิดเห็นที่ 109
อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:16:05
ที่ ศธ 0210.3004/234 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากร ทำเทียนเจลสมุนไพร เป็นเงิน 1,000 บาท (ท่าข้าม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.169.153


ความคิดเห็นที่ 110
อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:19:20
ที่ ศธ 0210.3004/236 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนวิทยากร จัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 1,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.169.153


ความคิดเห็นที่ 111
อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:28:29
ที่ ศธ 0210.3004/237 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 1.0.169.153


ความคิดเห็นที่ 112
อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:45:19
ที่ ศธ 0210.3004/238 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอใช้สถานที่โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2563
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 1.0.169.153


ความคิดเห็นที่ 113
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:32:43
ที่ ศธ 0210.3004/239 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอขอเบิกเงินค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอ เดือน 11/62
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.126.42


ความคิดเห็นที่ 114
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:33:43
ที่ ศธ 0210.3004/240 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอขอเบิกเงินค่าไฟฟ้า หสม. เดือน 11/62
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.126.42


ความคิดเห็นที่ 115
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:34:57
ที่ ศธ 0210.3004/241 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอขอเบิกเงินค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอ เดือน 02/63
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.126.42


ความคิดเห็นที่ 116
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:36:09
ที่ ศธ 0210.3004/242 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอขอเบิกเงินค่าไฟฟ้า หสม. เดือน 02/63
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.126.42


ความคิดเห็นที่ 117
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:39:14
ที่ ศธ 0210.3004/243 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ทักษะชีวิติ กิจกรรมการออกกำลัง
กายด้วยผ้าขาวม้า บ้านนา/ทุ่งยาว
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.126.42


ความคิดเห็นที่ 118
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:40:31
ที่ ศธ 0210.3004/244 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าวัสดุ ทักษะชีวิติ กิจกรรมการออกกำลัง
กายด้วยผ้าขาวม้า แหลมสอม
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.126.42


ความคิดเห็นที่ 119
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:13:56
ที่ ศธ 0210.3004/245 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขออนถุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่อง ปัญหาสุขภาวะอของผู้ศูงอายถ ตำบล แหลมสอม จำนวนเงิน 600 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.126.42


ความคิดเห็นที่ 120
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:27:08
ที่ ศธ 0210.3004/246 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขออนถุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม จำนวนเงิน 600 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.126.42


ความคิดเห็นที่ 121
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:47:56
ที่ ศธ 0210.3004/246 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าค่ายรุ่นที่ 2
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.126.42


ความคิดเห็นที่ 122
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:58:09
ที่ ศธ 0210.3004/247 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอนำนักศึกษาออกนอกสถานศึกษา เข้าค่ายรุ่นที่ 2
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.126.42


ความคิดเห็นที่ 123
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:17:52
ที่ ศธ 0210.3004/248 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝ.(สนใจ)
การมทำขนมเค้กกล้ยหอม ปะเหลียน 600 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.126.42


ความคิดเห็นที่ 124
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:20:09
ที่ ศธ 0210.3004/249 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศก.พอเพียง เพาะเห็ดนางฟ้า
กศน.ต.ท่าพญา 600 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.126.42


ความคิดเห็นที่ 125
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13:48:37
ที่ ศธ 0210.3004/250 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธาน กิจกรรมค่ายวิชาการ
เรียน ประธานกรรมการสถานศึกษา
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.25.126.42


ความคิดเห็นที่ 126
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10:26:17
ที่ ศธ 0210.3004/251 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 11
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.24.143.186


ความคิดเห็นที่ 127
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:30:27

ที่ ศธ 0210.3004/252 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.232.166


ความคิดเห็นที่ 128
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 15:21:02
ที่ ศธ 0210.3004/253 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า เกาะสุกร
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 182.52.26.253


ความคิดเห็นที่ 129
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 15:38:07
ที่ ศธ 0210.3004/254 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า
ตำบลสุโสะ ลิพัง
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 182.52.26.253


ความคิดเห็นที่ 130
ศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 11:59:00
ที่ ศธ 0210.3004/255ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ส่งบํญฃีรายฃื่อสมัคร อพม.
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.98.22


ความคิดเห็นที่ 131
ศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14:03:38

ที่ ศธ 0210.3004/256ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ส่งแบบยืนยันการจัดกิจกรรม
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : อิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.173.98.22

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05