[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนมกราคม 2563
โดย : นางสาวอุษา วันแรก   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563   


ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนมกราคม 2563

เข้าชม : 567


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:50:24
ศธ 0210.3004/014 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการการจัดแผนปฏิบาท 63
จำนวนเงิน 1,0920 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จัวหวัดตรัง
สิ่งที่ส่ง,ด้วย เอกสารตั้งเบิก
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:53:51

ศธ 0210.3004/015 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเปลื่อนแปลง หัสหน้่าและเจ้าหน้าที่พัสดุ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จัวหวัดตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:33:55
ศธ 0210.3004/011 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณโครงการ เขี่ยนข่าวเล่าเรื่อง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จัวหวัดตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:42:01
ศธ 0210.3004/012 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการคุณธรรม จริยะรรม จำนวนเงิน 5,180 [บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จัวหวัดตรัง
สิ่งที่ส่ง,ด้วย เอกสารตั้งเบิก
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:47:59
ศธ 0210.3004/013 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงสรุปผลการดำเยนงานไดตราส 1-2
จำนวนเงิน 5,180 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จัวหวัดตรัง
สิ่งที่ส่ง,ด้วย เอกสารตั้งเบิก
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:15:54
ศธ 0210.3004/008 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
เรื่อง.ส่งรายชื่อคณะกรรมการกุมสอบ n-net
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:21:16
ศธ 0210.3004/010 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอส่ง คืน รถประจำตำแหน่ง กศน.อำเภอปะเหลียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:26:48
ศธ 0210.3004/009 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณโครงการในการจัดการเรียนรู้
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จัวหวัดตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:13:51
ศธ 0210.3004/007 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
เรื่อง.สั่งข้อสอบวิชาเลือก
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:09:14
ศธ 0210.3004/006 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
เรื่อง. รายงานหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำรสยการตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 14
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาiรรายงานการเงิน
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:03:13
ศธ 0210.3004/004 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:07:19
ศธ 0210.3004/005 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
เรื่อง. รายงานหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.ตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาiรรายงานการเงิน
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:44:29
ศธ 0210.3004/003 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวาสาร เดือน ธันวาคม ห้องสมุด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:27:07
ศธ 0210.3004/001 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
เรื่อง. ขออนุญาตนำนักศึกษาออกนอกสถานที่
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:40:05
ศธ 0210.3004/002 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ธันวาคม ห้องสมุด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:57:06
ศธ 0210.3004/016 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอส่งโครงการศูนยฺ์ฝึกอาชีพชุมชน ปะเหล่ียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จัวหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ 1 ชุด
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 14:01:59
ศธ 0210.3004/017 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอแจ้งรายงานที่ราชพัสดุ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จัวหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารรายงาน 1 ชุด
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 118.173.40.37


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:54:51
ศธ 0210.3004/018 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563
เรื่อง. ส่งรายชื่อครูดีเด่น ศรีปะเหลียน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 101.108.227.90


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 12:48:36
ศธ 0210.3004/019 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563
เรื่อง.ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล คนพิการ
เรียน หัวหน้า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 101.108.227.90


ความคิดเห็นที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 14:07:24
ศธ 0210.3004/020 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณ รูปแบบกลุ่มสนใจ กศน.ตำบลสุโสะ และกศน.ตำบลปะเหลียน
จำนวนเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จัวหวัดตรัง
สิ่งที่ส่ง,ด้วย เอกสารตั้งเบิก
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 101.108.227.90


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:28:47
ศธ 0210.3004/021 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าพาหนะไปราชการ ห้องสมุด
จำนวนเงิน 200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จัวหวัดตรัง
สิ่งที่ส่ง,ด้วย เอกสารตั้งเบิก
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 113.53.220.181


ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 12:06:26
ศธ 0210.3004/022 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าเดินทางไปราชการโครงการกีฬาสุราษฯ งบอุดหนุน จำนวนเงิน 5615 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จัวหวัดตรัง
สิ่งที่ส่ง,ด้วย เอกสารตั้งเบิก
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.220.181


ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:11:36
ศธ 0210.3004/023 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าเดินทางไปราชการโครงการกีฬาสุราษฯ งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวนเงิน 720 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จัวหวัดตรัง
สิ่งที่ส่ง,ด้วย เอกสารตั้งเบิก
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.220.181


ความคิดเห็นที่ 24
จันทร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 07:40:31
ศธ 0210.3004/ว024 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเเชิญประชุคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563
เรียน กรรมการสถานศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ........
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.83


ความคิดเห็นที่ 25
จันทร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 14:35:30
ศธ 0210.3004/025 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563
เรื่อง. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการกองบัญฃาการตำรวจตระเวนชยแดน
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 101.108.227.207


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15:59:45
ศธ 0210.3004/026 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563
เรื่อง. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้กำกับการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 101.108.227.207


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:57:37
ศธ 0210.3004/027 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563
เรื่อง. ขออนุญาตใช้สถานที่จัดกิจกรรมทุ่งขาว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาว
โดย : สุดาวัลย์ ชาย ภักตร์    ไอพี : 125.24.125.253


ความคิดเห็นที่ 28
อังคาร ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:00:25
ศธ 0210.3004/027 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563
เรื่อง. ขออนุญาตใช้สถานที่จัดกิจกรรมทุ่งขาว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาว
โดย : สุดาวัลย์ ชาย ภักตร์    ไอพี : 125.24.125.253


ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:48:31
ศธ 0210.3004/029 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณค่าเดินทางไปราชการ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 จำนวนเงิน 7,360 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.147.11


ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:19:04
ศธ 0210.3004/030 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณค่าเดินทางไปราชการ วันที่ 15 มกราคม 2563 จำนวนเงิน500บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.0.147.11


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:25:31
ศธ 0210.3004/031 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
เรื่อง. ขออนุญาตใช้สถานที่จัดกิจกรรมทุ่งขาว
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าพญา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.147.11


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:46:32
ศธ 0210.3004/032 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณไพโรจน์ หูเขียว
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.147.11


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 12:10:54
ศธ 0210.3004/033 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสายุวกาชาด “ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ”
เรียนผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.0.147.11


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 12:48:14
ศธ 0210.3004/034 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
เรื่อง. ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่
เรียน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าพญา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.147.11


ความคิดเห็นที่ 35
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:48:39
ธ 0210.3004/035 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เรียน จรัส บวชชุม

โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.147.11


ความคิดเห็นที่ 36
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15:23:31
ศธ 0210.3004/030 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
เรื่อง.จัดทำข้อมูลการขอสื่อความสะดวกให้นักศึกษาพิการ 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบราย จำนวน 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.147.11


ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:19:25
ศธ 0210.3004/036 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณค่าโครงการพัฒนาบุคลากร ในการจัดการเรียนรู้ การขับเคลื่อน กศน.สู่ กศน.WOW วันที่ 4-6 มกราคม 2563 จำนวนเงิน18,360บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.132.171


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:26:17
ศธ 0210.3004/037 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ
จัดจ้างติดตั้งผ้าม่านศูนย์การเรียนรู้ ICT จำนวนเงิน 3,860 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.150.163


ความคิดเห็นที่ 39
เสาร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:23:06
ศธ 0210.3004/038 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวนเงิน 4,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 223.24.144.239


ความคิดเห็นที่ 40
เสาร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:30:52
ศธ 0210.3004/039ลงวันที่ 17 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ
ค่าตอบแทนวิทยากร กลุ่มสนใจ ขนมแชนวิชทูน่าต.บางด้วน จำนวนเงิน 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 223.24.144.239


ความคิดเห็นที่ 41
เสาร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 14:34:12
ศธ 0210.3004/040ลงวันที่ 17 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 1000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 223.24.144.239


ความคิดเห็นที่ 42
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 17:59:00
ศธ 0210.3004/041 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ
ค่าวัสดุกลุ่มสนใจ บ้านนา สุโสะ บางด้วน ปะเหลียน ลิพัง จำนวนเงิน 5000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.234.3


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 19:46:43
ศธ 0210.3004/041 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ
ค่าวัสดุกลุ่มสนใจ สุโสะ ปะเหลียน จำนวนเงิน 2000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.233.168


ความคิดเห็นที่ 44
จันทร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 19:55:12
ศธ 0210.3004/042 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ
ค่าวัสดุกลุ่มสนใจ ลิพัง จำนวนเงิน 1000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.233.168


ความคิดเห็นที่ 45
จันทร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 20:00:40
ศธ 0210.3004/043 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ
ค่าวัสดุกลุ่มสนใจ บางด้วน และบ้านา จำนวนเงิน 2000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.233.168


ความคิดเห็นที่ 46
อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08:12:40
ศธ 0210.3004/044 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอยืมเงินงประมาณ2563
ค่าจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. เรื่อง “พัฒนาทักษะการเขียนข่าวเล่างาน กศน.” กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 5,860 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารยืมงบประมาณ จำนวน 2 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.107


ความคิดเห็นที่ 47
อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:55:24
ศธ 0210.3004/045 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอผากเงินค้ำประกันสัญญา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชาย ภักตร์    ไอพี : 118.175.214.72


ความคิดเห็นที่ 48
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:42:02
ศธ 0210.3004/0046 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณ วนิดา ควงรักษ์
โดย : สุดาวัลย์ ชาย ภักตร์    ไอพี : 118.175.254.82


ความคิดเห็นที่ 49
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15:29:10
ศธ 0210.3004/047 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอยืมเงินงประมาณ2563
ค่าจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่่อนสอบN-Net ์กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 27,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารยืมงบประมาณ จำนวน 2 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.254.82


ความคิดเห็นที่ 50
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15:35:16
ศธ 0210.3004/048 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอยืมเงินงประมาณ2563
ค่าจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมอบรมกาชาด การดูแลผู้สูงอายุ ์กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 27,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารยืมงบประมาณ จำนวน 2 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.254.82


ความคิดเห็นที่ 51
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15:37:09
ศธ 0210.3004/049 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอยืมเงินงประมาณ2563
ค่าจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมอบรมกาชาด การดูแลผู้สูงอายุ ์กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุนจัดการเรียนการสอนจำนวนเงิน 27,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารยืมงบประมาณ จำนวน 2 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.254.82


ความคิดเห็นที่ 52
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 17:47:27
ศธ 0210.3004/050 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ
ค่าตอบแทนวิทยากร กลุ่มสนใจ ต.บ้านนา จำนวนเงิน 2000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.222.213


ความคิดเห็นที่ 53
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 17:55:18
ศธ 0210.3004/051 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณค่าวัสดุชั้นเรียน วิชาช่างทาสี ต.ท่าข้าม จำนวนเงิน 4000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.222.213


ความคิดเห็นที่ 54
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09:56:41
ศธ 0210.3004/052 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณค่าซ่อมปริ้นเตอร์ กศน.ตำบลบ้านนา งบอุดหนุนจำนวนเงิน 1100 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 101.108.231.30


ความคิดเห็นที่ 55
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:20:37
ศธ 0210.3004/053 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณจัดซื้อหนังสือและสื่อ กศน.ตำบลบ้านนา งบผ.5 ดำเนินงาน จำนวนเงิน 10,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 101.108.231.30


ความคิดเห็นที่ 56
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:50:18
ศธ 0210.3004/054 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กศน.ตำบล งบอุดหนุนจำนวนเงิน 25,410 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 101.108.231.30


ความคิดเห็นที่ 57
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:55:51
ศธ 0210.3004/055 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กศน.อำเภอ งบอุดหนุนจำนวนเงิน 24,450 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 101.108.231.30


ความคิดเห็นที่ 58
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 12:02:01
ศธ 0210.3004/056 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
เรื่อง. แบบตอบรับ การเข้าร่วมโครงการ คัดกรองคนพิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตอบรับ จำนวน 1 ชุด
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 101.108.231.30


ความคิดเห็นที่ 59
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15:07:15
ศธ 0210.3004/057 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ กลุ่มสนใจ หลักสูตรทำแซนวิชทูน่าสลัด และหลักสูตรทำเค้กแยมโรล หลักสูตรการทำสลัดโรล ของ กศน.ตำบลลิพัง หลักสูตรการทำวุ้นแฟนซีของ กศน.ตำบลท่าพญา และหลักสูตรการทำแซนวิชปูอัด หลักสูตรการทำวุ้นกะทิของ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 5,900 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 101.108.231.30


ความคิดเห็นที่ 60
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15:26:28
ศธ 0210.3004/058 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ กลุ่มสนใจ หลักสูตร วิชาการทำแซนวิชปูอัดและหลักสูตร วิชาการทำวุ้นกะทิ ของ กศน.ตำบลบ้านนาและหลักสูตรการทำวุ้นแฟนซี ของกศน.ตำบลท่าพญา จำนวนเงิน 2,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 101.108.231.30


ความคิดเห็นที่ 61
จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:01:50
ศธ 0210.3004/0059 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณปราณี แข็งแรง
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.120.141


ความคิดเห็นที่ 62
จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:52:27
ศธ 0210.3004/0060 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอใช้สถานที่สอบ (์N-NET) ภาคเรียนที่ 2/2562
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.120.141


ความคิดเห็นที่ 63
จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15:13:51
ศธ 0210.3004/061 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ กลุ่มสนใจ หลักสูตร วิชาการทำเคกแยมโรลหลักสูตร วิชาการทำแซนด์วิชทูน่าสลัด และหลักสูตรวิชาการทำสลัดโรลของ กศน.ตำบลลิพัง หลักสูตรการทำขนมลูกชุบ ของกศน.ตำบลท่าข้าม และหลักสูตรวิชาการสานตะกร้าจากก้านจากของกศน.ตำบลท่าพญา จำนวนเงิน 6,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.120.141


ความคิดเห็นที่ 64
จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15:28:04
ศธ 0210.3004/062 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
เรื่อง. ขออนุญาติใช้สถานที่
เรียน นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านนา
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.120.141


ความคิดเห็นที่ 65
จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15:30:41
ศธ 0210.3004/063 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณค่าวัสดุชั้นเรียน วิชาช่างทาสี ต.ทุ่งยาว จำนวนเงิน 4000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.120.141


ความคิดเห็นที่ 66
จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 16:07:38
ศธ 0210.3004/064 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
เรื่อง. แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.120.141


ความคิดเห็นที่ 67
จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 16:29:27
ศธ 0210.3004/065 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
เรื่อง. ส่งต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.120.141


ความคิดเห็นที่ 68
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09:40:52
ศธ 0210.3004/066 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน มกราคม 2593
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.215.226


ความคิดเห็นที่ 69
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09:44:51
ศธ 0210.3004/06ึ7 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครู ศรช ประจำเดือน มกราคม 2593
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.215.226


ความคิดเห็นที่ 70
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09:48:28
ศธ 0210.3004/068 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ โครงการเขียนข่าวเล่างาน จำนวนเงิน 1,850 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.215.226


ความคิดเห็นที่ 71
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09:51:42
ศธ 0210.3004/069 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณ โครงการเขียนข่าวเล่างาน จำนวนเงิน 3,960บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.215.226


ความคิดเห็นที่ 72
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09:59:28
ศธ 0210.3004/069 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง. ล้างเงินยืมงประมาณ โครงการเขียนข่าวเล่างาน จำนวนเงิน 3,960บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.215.226


ความคิดเห็นที่ 73
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:21:22
ศธ 0210.3004/070 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอความอนุเคราะห์โครงการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.215.226


ความคิดเห็นที่ 74
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:23:45
ศธ 0210.3004/071 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กศน.อำเภอ จำนวนเงิน 16,321บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.215.226


ความคิดเห็นที่ 75
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:26:02
ศธ 0210.3004/072 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กศน.ตำบล จำนวนเงิน 7,590 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.215.226


ความคิดเห็นที่ 76
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:46:00
ศธ 0210.3004/073 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง.แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.215.226


ความคิดเห็นที่ 77
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 12:15:17

ศธ 0210.3004/074 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
นมัสการ พระอภินันท์ อุปสโม
สิ่งที่ส่งมาด้วย  กำหนดการ
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 78
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 12:17:11

ศธ 0210.3004/075 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นางธัญญาลักษณ์ นาคบรรพ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 79
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 12:43:57
ศธ 0210.3004/076 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณจัดซื้อวัสดุกลุ่มสนใจ หลักสูตรทำน้ำอัญชันมะนาว และหลักสูตรทำสลัดโรล ของ กศน.ตำบลเกาะสุกร หลักสูตรการสานตะกร้าจากก้านจาก ของกศน.ตำบลท่าพญา และหลักสูตรการทำถั่วกรอบถั่วกรอบแก้วโรยงา หลักสูตรวิชาแกงไตปลาแห้ง ของ กศน.ตำบลทุ่งยาว จำนวนเงิน 5,000บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.215.226


ความคิดเห็นที่ 80
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:48:39
ศธ 0210.3004/077 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นาบกฤษฎา สิทธิสถิตย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.215.226


ความคิดเห็นที่ 81
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:56:49
ศธ 0210.3004/078 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุกลุ่มสนใจ ตำบล บางด้วน และ เกาะสุกร จำนวนเงิน 1,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด

โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.215.226


ความคิดเห็นที่ 82
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 16:02:31
ศธ 0210.3004/079 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอยืมเงินงประมาณ2563
ค่าจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมอบรมกาชาด การดูแลผู้สูงอายุ ์กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุนจัดการเรียนการสอนจำนวนเงิน 10,560 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารยืมงบประมาณ จำนวน 2 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.215.226


ความคิดเห็นที่ 83
พุธ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09:50:45
ศธ 0210.3004/080 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาสายุวกาชาดการดูแลผู้สูงอายุ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.4.240.163


ความคิดเห็นที่ 84
พุธ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09:52:34
ศธ 0210.3004/081 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
เรื่อง. ขออนุญาตนำนักเรียนนักศึกษาออกนอกสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.4.240.163


ความคิดเห็นที่ 85
พุธ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:34:52
ศธ 0210.3004/082 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
เรื่อง. ขออนุมัติแผนงานโครงการเงินอุดหนุน ประจำปี 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.4.240.163


ความคิดเห็นที่ 86
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06:06:40
ศธ 0210.3004/083 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณค่าอินเตอร์เน็ตเดือน พ.ย.63 กศน.อำเภอปะเหลียน 1,284และห้องสมุด1,284บาท ผ.5 รวมจำนวนเงิน 2,568.00บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.113


ความคิดเห็นที่ 87
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06:10:02
ศธ 0210.3004/084 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณค่าอินเตอร์เน็ตเดือน ธ.ค.62 กศน.อำเภอปะเหลียน 1,284 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.113


ความคิดเห็นที่ 88
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06:15:04
ศธ 0210.3004/085 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณค่าโทรศัพท์พื้นฐานกศน.เดือน พ.ย.62 กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 220.42 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.113


ความคิดเห็นที่ 89
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06:18:00
ศธ 0210.3004/086 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณค่าโทรศัพท์พื้นฐานกศน.เดือน ธ.ค.62 กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 237.54 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.113


ความคิดเห็นที่ 90
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06:23:29
ศธ 0210.3004/087 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณค่าไฟฟ้ากศน.เดือน ธ.ค.62 กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 2,189.49 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.113


ความคิดเห็นที่ 91
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 06:25:24
ศธ 0210.3004/088 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณค่าไฟฟ้าห้องสมุดประชาชน.เดือน ธ.ค.62 กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 347.69 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.113


ความคิดเห็นที่ 92
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09:12:49
ศธ 0210.3004/089 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
เรื่อง. ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ กศน.อำเภอปะเหลียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการจัดโครงการฯ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.116.174


ความคิดเห็นที่ 93
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:23:28
ศธ 0210.3004/090 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563
เรื่อง. ขออนุญาตนำนักเรียนนักศึกษาค่าย (ย.อส)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 113.53.116.174


ความคิดเห็นที่ 94
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:39:48
ศธ 0210.3004/091 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอความอนุเคราห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 113.53.116.174


ความคิดเห็นที่ 95
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15:23:00
ศธ 0210.3004/092 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณค่าไฟฟ้าห้องสมุดประชาชน.เดือน ธ.ค.62 จำนวน 3107 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 113.53.116.174


ความคิดเห็นที่ 96
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:49:44
ศธ 0210.3004/093 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563
เรื่อง. เชิญวิทยากร เศรษฐกิจพอเพียง
เรียน นางวิสิน ทองฤทธิ์
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.116.174


ความคิดเห็นที่ 97
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:53:38
ศธ 0210.3004/094 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน 2/2562 จำนวน 176,057 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.116.174


ความคิดเห็นที่ 98
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:08:18
ศธ 0210.3004/095 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง. ขอเบิกเงินงประมาณโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 33,900 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.116.174


ความคิดเห็นที่ 99
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:19:06
ศธ 0210.3004/096 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง.ล้างเงินยืมงประมาณติว N-Net จำนวน 27,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.116.174


ความคิดเห็นที่ 100
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11:24:36
ศธ 0210.3004/097 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง.ขอเบิกเงินงประมาณติว N-Net จำนวน 6,700 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.116.174


ความคิดเห็นที่ 101
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:21:20
210.3004/098 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง.โครงการรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.116.174


ความคิดเห็นที่ 102
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:35:59
210.3004/099 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง.ขอเบิกเงินงบประมาณวัสดุศูนย์ฝึก 1อำเภอ 1 อาชีพ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.116.174


ความคิดเห็นที่ 103
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:52:43
210.3004/100 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง.ขอเบิกเงินงบประมาณวัสดุศูนย์ฝึก ชั้นเรียน เป็นเงิน 4600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.116.174


ความคิดเห็นที่ 104
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 14:33:00
210.3004/101 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง.ขอเบิกเงินงบประมาณวัสดุศูนย์ฝึก กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำสลัดโรล ของ กศน.ตำบลปะเหลียน หลักสูตรการทำสลัดโรล ของ กศน.ตำบลบางด้วน และหลักสูตรการทำแซนวิชทูน่าสลัด ของ กศน.ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.116.174


ความคิดเห็นที่ 105
เสาร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08:45:35
210.3004/102 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง.ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากร สังคมชุมชน ทุ่งยาว เป็นเงิน 1200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.217.50


ความคิดเห็นที่ 106
เสาร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09:00:49
210.3004/103 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง.ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุ สังคมชุมชน ทุ่งยาว เป็นเงิน 4000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.217.50


ความคิดเห็นที่ 107
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 18:27:58
ที่ ศธ 0210.3004/104 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง.ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์เดือนมกราคม 2563 ห้องสมุด เป็นเงิน 310 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 113.53.175.250


ความคิดเห็นที่ 108
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 18:32:30
ที่ ศธ 0210.3004/105 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง.ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวารสารเดือนมกราคม 2563 ห้องสมุด เป็นเงิน 620 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 113.53.175.250


ความคิดเห็นที่ 109
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 19:32:31
ที่ ศธ 0210.3004/106 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง.ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุ กศน.wow เป็นเงิน 4800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.235.184


ความคิดเห็นที่ 110
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 19:49:37
ที่ ศธ 0210.3004/107 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง.ขอเบิกเงินงบประมาณค่าป้ายโฟมบอร์ด กศน.wow เป็นเงิน 21,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด

ที่ ศธ 0210.3004/108 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
เรื่อง.ขอเบิกเงินงบประมาณค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 1091 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.235.184

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05