[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกันยายน 2562
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   


ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกันยายน 2562

เข้าชม : 211


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12:14:24
ศธ 0210.3004/752 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุุญาตเบิกถอนเงินค้ำประกันสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.72.150


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13:09:34
ศธ 0210.3004/753 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ร 10 (ห้องวสมุด) จำนวนเงิน 3,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.72.150


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13:12:11
ศธ 0210.3004/754 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ต่าจ้างเหมาตัดหญ้า (ห้องวสมุด) จำนวนเงิน 1,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.72.150


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 14:54:37
ศธ 0210.3004/755 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระนครศร๊อยุธยา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.79.4


ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:01:32
ศธ 0210.3004/756 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.79.4


ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:02:41
ศธ 0210.3004/757 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลพบุรี
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.79.4


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:05:43
ศธ 0210.3004/758 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562
เรื่อง การของบประมาณงบอุดหนุนรายหัวนักศึกษาพิการประจำปีงบประมาณ 2563
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.79.4


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:01:03
ศธ 0210.3004/759 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าติดตามเด็กออกกลางคัน จำนวน 5200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.91.209


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 07:46:51
ศธ 0210.3004/760 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562
เรื่อง  ขอเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5
เรียน  ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.44.248


ความคิดเห็นที่ 10
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 11:04:09
ศธ 0210.3004/761 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าจัดซื้อวัสดุ กศน.ตำบล จำนวน 22,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 125.24.127.182


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:11:37
ศธ 0210.3004/762 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการพัฒนาบุคลากร จำนวน 155,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 125.24.127.182


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 16:29:14
ศธ 0210.3004/763 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง จำนวนเงิน 1,175.93 บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.44.248


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 17:11:11
ศธ 0210.3004/76ภ ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง จำนวนเงิน 1,000.00 บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.44.248


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 20:21:49
ศธ 0210.3004/765 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน50000 บาทและเบิกเงินเพิ่ม 13995 บาท มหกรรมวิชาการ สงขลา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.24.127.182


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 11:18:14
ศธ 0210.3004/766 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2(1 ตุลาคม2562)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 113.53.166.70


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12:40:59
ศธ 0210.3004/767 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน สิงหาคม ของ กศน.อำเภอปะเหลียนจำนวน 1,284.00 บาท และ
ห้องสมุดประชาชนจำนวน 631.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,915.30 บาท(หนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าบาทสามสิบสตางค์)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 113.53.166.70


ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12:43:05
ศธ 0210.3004/768 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ค่านำ้ประปา เดือน กันยายนของ กศน.อำเภอปะเหลียนจำนวน 192.60 บาท และ
ห้องสมุดประชาชนจำนวน 192.60 บาท รวมเป็นเงิน 385.20 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 113.53.166.70


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13:09:21
ศธ 0210.3004/769 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ค่าเดินทางไปราชการอบรมครูศูนย์วิทย์ จำนวนเงิน2420 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 113.53.166.70


ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 14:36:44
ศธ 0210.3004/771ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ค่าวัสดุสำนักงานชุด2 จำนวนเงิน 1,214.00 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 113.53.166.70


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 14:33:25
ศธ 0210.3004/770 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,228.00 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 113.53.166.70


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:01:04
ศธ 0210.3004/772ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งแบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
l
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.166.70


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:21:59
ศธ 0210.3004/774 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ค่าโทรศัพท์ จำนวนเงิน 107 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 113.53.166.70


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:20:34
ศธ 0210.3004/773ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ค่าโทรศัพท์ จำนวนเงิน 224.70 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 113.53.166.70


ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12:58:07
ศธ 0210.3004/776 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562
เรื่อง ล้างเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการค่ายวิชาการ จำนวนเงิน 37,300 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.215.44


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 10:49:11
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:20:34

ศธ 0210.3004/775 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งแบบประเมิน บรรณารักษ์ครั้งที่ 2
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 26
ศุกร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:16:58
ศธ 0210.3004/776 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562
เรื่อง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะไปตรวจกระดาษคำตอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 27
จันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 11:33:19
ศธ 0210.3004/777 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืม การดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 28
จันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 18:02:13
ศธ 0210.3004/778 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562
เรื่อง ขอความอนุฌคราะห์ลงนามใบประกาศณียบัตร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.228.80


ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 10:40:58
ศธ 0210.3004/779 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต
เรียน ผู้จัดการ บริษัททีโอที จำกัด สาขาย่านตาขาว
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.164.209


ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12:00:04
ศธ 0210.3004/780ลงวันที่ 23 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งแบบสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือและอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัด กศน.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายธีรพงษ์ สุวรรณรัตน์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13:00:07
ศธ 0210.3004/781 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.164.209


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13:06:18
ศธ 0210.3004/782 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งรายงานผลการเข้าสอบ-ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 33
จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12:07:06
ศธ 0210.3004/783 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จ ปีงบประมาณ 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.27.61.49


ความคิดเห็นที่ 34
จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12:42:02
ศธ 0210.3004/784 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
เรื่อง เบิกเงินค่าอินเทอร์เนต หสม.ห้องสมุด เดือน ก.ย.62
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.61.49


ความคิดเห็นที่ 35
จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 17:39:04
ศธ 0210.3004/785 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
เรื่อง lสรุปวันลา ประจำเดือน กันยายน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.216.10

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05