[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2562
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   


ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2562

เข้าชม : 182


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:28:02
ศธ 0210.3004/581 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร (ตำบลทุ่งยาว)
เรียน คุณวิศิลป์ ทองฤทธิ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.172


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:44:10
ศธ 0210.3004/582 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษภ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.148.172


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:09:30

ศธ 0210.3004/583 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.76.254


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:11:33


ศธ 0210.3004/584 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.76.254


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:57:54
ศธ 0210.3004/58ุ6 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
เรื่อง สรุปวันลา ประจำเดือน มิถุนายน 25ุุ62
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.76.254


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:00:02
ศธ 0210.3004/58ุ5 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
เรื่อง สรุปวันลา ประจำเดือน มิถุนายน 25ุุ62
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.76.254


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:04:05
ศธ 0210.3004/58ุุ6 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
เรื่อง แจ้งผลตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจสอบภูธรภาค 9
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.76.254


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:32:39
ศธ 0210.3004/58ุ7 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ]ล้างเงินยืมงบประมาณ กิจกรรมสังคมชุมชน จำนวนเงิน 31,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:05:04
ศธ 0210.3004/58ุ9 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ กิจกรรทพัฒนาสังคมชุมชน 1,200 บาท
ต.ทุ่วยาว
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:02:00
ศธ 0210.3004/58ุ8 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ กิจกรรทพัฒนาสังคมชุมชน 8,100 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:11:05
ศธ 0210.3004/590 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ ค่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ต.ทุ่งยาว จำนวนเงิน 2,150 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:16:06
ศธ 0210.3004/591 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ ค่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่าพญษ จำนวนเงิน 2,150 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:22:15
ศธ 0210.3004/592 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ ค่าตอบแทน วิทยากร ต.ท่าพญา จำนวนเงิน 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:25:35
ศธ 0210.3004/593 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน จำนวนเงิน 2,091 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:31:01
ศธ 0210.3004/594 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ ค่่าเดินทางไปราชการ ครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 62 จำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:02:47
ศธ 0210.3004/595 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3 ตำบล จำนวนเงิน 6,825 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:08:29
ศธ 0210.3004/596 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวิทยากร โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3 ตำบล จำนวนเงิน 3,ุ600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:19:18
ศธ 0210.3004/597 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล บางด้วน จำนวนเงิน 2,ุ275 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:26:17
ศธ 0210.3004/598 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการศูนย์ฝึกชุทชน 3 กลุ่ม จำนวนเงิน 14,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:56:22
ศธ 0210.3004/602 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบเทนวิทยากร ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างทาสี บ้านนา จำนวนเงิน 6,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กดิ์    ไอพี : 27.145.206.181


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:34:42
ศธ 0210.3004/600 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบเทนวิทยากร ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 3 กลุ่ม ตำบล ท่าพญา,ทุ่งยาว ,เกาะสุกร จำนวนเงิน 8,ุ600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:37:50
ศธ 0210.3004/601 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบเทนวิทยากร ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 3 กลุ่ม ตำบล ลิพัง ,ทุ่งยาว ,ปะเหลียน จำนวนเงิน 10,ุ000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:55:01
ศธ 0210.3004/599 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบเทนวิทยากร ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 3 กลุ่ม ตำบล lสุโสะ,ทุ่งยาว ,ปะเหลียน จำนวนเงิน 13,ุ000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กดิ์    ไอพี : 27.145.206.181


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:49:54
ศธ 0210.3004/603 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุ โครงการศูนย์ฝึก กลุ่มสนใจ จำนวนเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:54:45
ศธ 0210.3004/604 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวิทยากร ตำบล บางด้วน ตำบล ปะเหลียน จำนวนเงิน 1,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:04:39
ศธ 0210.3004/605 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง อขอนุมัติโครงการพัฒนาผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:04:29
ศธ 0210.3004/606 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ จัดกิจกรรม โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียน 1/2562 ในวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 จังหวัดกระบี่ จำนวนเงิน 53,615 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.206.181


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:05:28
ศธ 0210.3004/607 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ จัดกิจกรรม โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562 อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 1/2562 ในวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 จังหวัดกระบี่ จำนวนเงิน 14,080 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.206.181


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:21:04
ศธ 0210.3004/608 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1/2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:31:08
ศธ 0210.3004/609 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน”
(วันที่ ๑๖ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา)
จำนวนเงิน 29,800บาทจ่ายจริง 26,000บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.129.19


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:35:16
ศธ 0210.3004/610 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน”
(วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2562 ศูนยวิทย์ตรัง
ยืมจำนวนเงิน 28,415 บาท จ่ายจริง34,065บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.129.19


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:24:05
ศธ 0210.3004/611 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโครงการศูนย์ฝึก รูบแบบกลุ่มสนใจ ตำบล บางด้วน จำนวนเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.129.19


ความคิดเห็นที่ 33
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:26:59
ศธ 0210.3004/612 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโครงกาจัดการเรียนรู้ต่ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำบล ทุ่งยาว ตำบลบางด้วน จำนวนเงิน 1,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.129.19


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:33:25
ศธ 0210.3004/613 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโครงกาจัดการเรียนรู้ต่ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าวัสดุ คำบล เกาะสุกรและ ตำบลบางด้วน จำนวนเงิน 4,300 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.129.19


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:38:17
ศธ 0210.3004/614 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโครงการฏูนย์ฝึกรูปแบบชั้นเรียน 1 อำเภอ 1 อาชีพ ค่าวัสดุ ตำบล ทุ่งยาว จำนวนเวิน 2,0001 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.129.19


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:45:56
ศธ 0210.3004/615dx ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโครงกาทักษะชีวิต ตำบล ลิพัง ตใ แหลมสอม ค.บ้านนา เกาะสุกร และ คำบล ปะเหลียน จำนวนเวิน 11,375 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.121.187


ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:49:56
ศธ 0210.3004/616 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโครงการฏูนย์ฝึกรูปแบบชั้นเรียน 1 อำเภอ 1 อาตอบแทนวิทยากร ตำบล ทุ่งยาว 2 กลุ่ม จำนวนเวิน 12,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.121.187


ความคิดเห็นที่ 38
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:54:54
ศธ 0210.3004/617 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ตอบแทนวิทยากร โครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล แหลมสอม และ ตำบล บางด้วน จำนวนเวิน 1,200บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.121.187


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:26:52
ศธ 0210.3004/618 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาข้าราชการและ บุคลากรทางการศึกษาสายการสอน ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 3,845 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.121.187


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:32:17
ศธ 0210.3004/619 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบุคลากร ในการใช้ภาษาอังกษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 4,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.121.187


ความคิดเห็นที่ 41
ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:36:15
ศธ 0210.3004/620 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าป้ายใวนิล โครงการเศรษฐกิจพอเพียง รวมเป็นเงิน 1,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.121.187


ความคิดเห็นที่ 42
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:20:31
ศธ 0210.3004/621 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการฯ สำนักงาน กศน.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.104.248


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:16:18
ศธ 0210.3004/622 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบุวุวฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโพธฺ์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 44
พุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:09:28
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 118.173.232.170

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05