[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2562
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   


ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2562

เข้าชม : 430


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:28:02
ศธ 0210.3004/581 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร (ตำบลทุ่งยาว)
เรียน คุณวิศิลป์ ทองฤทธิ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.172


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:44:10
ศธ 0210.3004/582 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษภ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.148.172


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:09:30

ศธ 0210.3004/583 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.76.254


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:11:33


ศธ 0210.3004/584 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.76.254


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:57:54
ศธ 0210.3004/58ุ6 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
เรื่อง สรุปวันลา ประจำเดือน มิถุนายน 25ุุ62
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.76.254


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:00:02
ศธ 0210.3004/58ุ5 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
เรื่อง สรุปวันลา ประจำเดือน มิถุนายน 25ุุ62
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.76.254


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:04:05
ศธ 0210.3004/58ุุ6 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
เรื่อง แจ้งผลตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจสอบภูธรภาค 9
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.76.254


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:32:39
ศธ 0210.3004/58ุ7 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ]ล้างเงินยืมงบประมาณ กิจกรรมสังคมชุมชน จำนวนเงิน 31,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:05:04
ศธ 0210.3004/58ุ9 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ กิจกรรทพัฒนาสังคมชุมชน 1,200 บาท
ต.ทุ่วยาว
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:02:00
ศธ 0210.3004/58ุ8 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ กิจกรรทพัฒนาสังคมชุมชน 8,100 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:11:05
ศธ 0210.3004/590 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ ค่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ต.ทุ่งยาว จำนวนเงิน 2,150 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:16:06
ศธ 0210.3004/591 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ ค่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่าพญษ จำนวนเงิน 2,150 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:22:15
ศธ 0210.3004/592 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ ค่าตอบแทน วิทยากร ต.ท่าพญา จำนวนเงิน 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:25:35
ศธ 0210.3004/593 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน จำนวนเงิน 2,091 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:31:01
ศธ 0210.3004/594 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ ค่่าเดินทางไปราชการ ครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 62 จำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:02:47
ศธ 0210.3004/595 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3 ตำบล จำนวนเงิน 6,825 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:08:29
ศธ 0210.3004/596 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวิทยากร โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3 ตำบล จำนวนเงิน 3,ุ600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:19:18
ศธ 0210.3004/597 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล บางด้วน จำนวนเงิน 2,ุ275 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:26:17
ศธ 0210.3004/598 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการศูนย์ฝึกชุทชน 3 กลุ่ม จำนวนเงิน 14,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:56:22
ศธ 0210.3004/602 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบเทนวิทยากร ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างทาสี บ้านนา จำนวนเงิน 6,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กดิ์    ไอพี : 27.145.206.181


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:34:42
ศธ 0210.3004/600 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบเทนวิทยากร ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 3 กลุ่ม ตำบล ท่าพญา,ทุ่งยาว ,เกาะสุกร จำนวนเงิน 8,ุ600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:37:50
ศธ 0210.3004/601 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบเทนวิทยากร ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 3 กลุ่ม ตำบล ลิพัง ,ทุ่งยาว ,ปะเหลียน จำนวนเงิน 10,ุ000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:55:01
ศธ 0210.3004/599 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบเทนวิทยากร ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 3 กลุ่ม ตำบล lสุโสะ,ทุ่งยาว ,ปะเหลียน จำนวนเงิน 13,ุ000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กดิ์    ไอพี : 27.145.206.181


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:49:54
ศธ 0210.3004/603 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุ โครงการศูนย์ฝึก กลุ่มสนใจ จำนวนเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:54:45
ศธ 0210.3004/604 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวิทยากร ตำบล บางด้วน ตำบล ปะเหลียน จำนวนเงิน 1,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:04:39
ศธ 0210.3004/605 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง อขอนุมัติโครงการพัฒนาผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.156.196


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:04:29
ศธ 0210.3004/606 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ จัดกิจกรรม โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียน 1/2562 ในวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 จังหวัดกระบี่ จำนวนเงิน 53,615 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.206.181


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:05:28
ศธ 0210.3004/607 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ จัดกิจกรรม โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562 อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 1/2562 ในวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 จังหวัดกระบี่ จำนวนเงิน 14,080 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.206.181


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:21:04
ศธ 0210.3004/608 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1/2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:31:08
ศธ 0210.3004/609 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน”
(วันที่ ๑๖ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา)
จำนวนเงิน 29,800บาทจ่ายจริง 26,000บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.129.19


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:35:16
ศธ 0210.3004/610 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน”
(วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2562 ศูนยวิทย์ตรัง
ยืมจำนวนเงิน 28,415 บาท จ่ายจริง34,065บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.129.19


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:24:05
ศธ 0210.3004/611 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโครงการศูนย์ฝึก รูบแบบกลุ่มสนใจ ตำบล บางด้วน จำนวนเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.129.19


ความคิดเห็นที่ 33
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:26:59
ศธ 0210.3004/612 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโครงกาจัดการเรียนรู้ต่ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำบล ทุ่งยาว ตำบลบางด้วน จำนวนเงิน 1,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.129.19


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:33:25
ศธ 0210.3004/613 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโครงกาจัดการเรียนรู้ต่ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าวัสดุ คำบล เกาะสุกรและ ตำบลบางด้วน จำนวนเงิน 4,300 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.129.19


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:38:17
ศธ 0210.3004/614 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโครงการฏูนย์ฝึกรูปแบบชั้นเรียน 1 อำเภอ 1 อาชีพ ค่าวัสดุ ตำบล ทุ่งยาว จำนวนเวิน 2,0001 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.129.19


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:45:56
ศธ 0210.3004/615dx ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโครงกาทักษะชีวิต ตำบล ลิพัง ตใ แหลมสอม ค.บ้านนา เกาะสุกร และ คำบล ปะเหลียน จำนวนเวิน 11,375 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.121.187


ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:49:56
ศธ 0210.3004/616 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโครงการฏูนย์ฝึกรูปแบบชั้นเรียน 1 อำเภอ 1 อาตอบแทนวิทยากร ตำบล ทุ่งยาว 2 กลุ่ม จำนวนเวิน 12,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.121.187


ความคิดเห็นที่ 38
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:54:54
ศธ 0210.3004/617 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ตอบแทนวิทยากร โครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล แหลมสอม และ ตำบล บางด้วน จำนวนเวิน 1,200บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.121.187


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:26:52
ศธ 0210.3004/618 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาข้าราชการและ บุคลากรทางการศึกษาสายการสอน ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 3,845 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.121.187


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:32:17
ศธ 0210.3004/619 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบุคลากร ในการใช้ภาษาอังกษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 4,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.121.187


ความคิดเห็นที่ 41
ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:36:15
ศธ 0210.3004/620 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าป้ายใวนิล โครงการเศรษฐกิจพอเพียง รวมเป็นเงิน 1,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.121.187


ความคิดเห็นที่ 42
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:20:31
ศธ 0210.3004/621 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการฯ สำนักงาน กศน.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.104.248


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:16:18
ศธ 0210.3004/622 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบุวุวฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโพธฺ์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 44
พุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:09:28
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 45
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 02:23:39
ศธ ๐๒๑.๓๐๐๔/๖๒๖ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง  ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการเดินทางไปราชการฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.162.169


ความคิดเห็นที่ 46
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:51:05
ศธ ๐๒๑.๓๐๐๔/๖๒๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าบริการอินเตอรืเน็ต TOTเดือนธันวาคม2561กศน.ปะเหลียนและห้องสมุดจำนวนเงิน 1,915.30 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.230


ความคิดเห็นที่ 47
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:49:10
ศธ ๐๒๑.๓๐๐๔/๖๒๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าบริการอินเตอรืเน็ต TOTเดือนพฤษภาคม2562กศน.ปะเหลียนและห้องสมุดจำนวนเงิน 1,915.30 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.230


ความคิดเห็นที่ 48
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:55:23
ศธ ๐๒๑.๓๐๐๔/๖๒๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน TOTเดือนพฤษภาคม2562กศน.ปะเหลียน 075582885-6จำนวนเงิน 233.26 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.230


ความคิดเห็นที่ 49
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:58:57
ศธ ๐๒๑.๓๐๐๔/๖๓๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน TOTเดือนพฤษภาคม2562ห้องสมุดกศน.ปะเหลียน 075289444จำนวนเงิน 113.42 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.230


ความคิดเห็นที่ 50
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:02:15
ศธ ๐๒๑.๓๐๐๔/๖๓๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการเดินทางไปราชการฯผอ.คมกฤช จังหวัดขอนแก่นฉบับแก้ไขใหม่จำนวน10,000บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.230


ความคิดเห็นที่ 51
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:16:27
ศธ ๐๒๑.๓๐๐๔/๖๓๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการเดินทางไปราชการฯ
กทม.
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ
จำนวน ๑ ชุด
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.177.175


ความคิดเห็นที่ 52
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:35:49
ศธ 0210.3004/633 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบอทน ครู ศรช ประจำเดือน กรกฎาคม เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.91.139


ความคิดเห็นที่ 53
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:37:17
ศธ 0210.3004/634 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบอทน ครู สอนคนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.91.139


ความคิดเห็นที่ 54
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:13:48
ศธ 0210.3004/635 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบุวุวฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.91.139


ความคิดเห็นที่ 55
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:40:24
ศธ 0210.3004/63ุ6 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุโครงการทักษะชีวิต ตำบล ลิพัง, แหลมสอม,บ้านนา ปะเหลียน จำนวนเงิน 9,375 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.91.139


ความคิดเห็นที่ 56
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:44:14
ศธ 0210.3004/63ุ7 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไวนิล โครงการทักษะชีวิต ตำบล ลิพัง,เกาะสุกร แหลมสอม,บ้านนา ปะเหลียน จำนวนเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.91.139


ความคิดเห็นที่ 57
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:03:08
ศธ 0210.3004/63ุ8 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
(ห้องสมุด)จำนวนเงิน 200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.91.139


ความคิดเห็นที่ 58
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:19:17
ศธ 0210.3004/63ุ9 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
(ห้องสมุด)จำนวนเงิน 600 บาท ระหว่างวันที่ 9 -11 กรกฎาคม ุ62
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.91.139


ความคิดเห็นที่ 59
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:23:12
ศธ 0210.3004/640 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
(ห้องสมุด)จำนวนเงิน 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.91.139


ความคิดเห็นที่ 60
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:25:32
ศธ 0210.3004/641 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวารสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2562
(ห้องสมุด)จำนวนเงิน 980 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.91.139


ความคิดเห็นที่ 61
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:50:17
ศธ 0210.3004/642 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาโครงการอบรมพอเพียง จังหวัดกระบี่ จำนวนเงิน 14,080 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.91.139


ความคิดเห็นที่ 62
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:42:04
ศธ 0210.3004/643 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิถุนายน กศน. ตำบล เป็นเงิน 3,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 63
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:52:22
ศธ 0210.3004/644 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กรกฎาคม กศน. ตำบล เป็นเงิน 3,100 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 64
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:45:07
ศธ 0210.3004/645 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าอินเทอร์เน็ต กศน.อำเภอแะล หสม
ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 1,915.30 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 65
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:47:31
ศธ 0210.3004/646 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ หสม
ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 110.21บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 66
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:48:49
ศธ 0210.3004/647 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ กศน.อำเภอปะเหลียน
ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 231.12 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 67
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:00:37

ศธ 0210.3004/648 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ศธ.0210.30/1085 เรื่องรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรวดี ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบตอบรับการเข้าร่วมฯ
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 68
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:37:49
ศธ 0210.3004/649 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างเหมามาตัดหญ้า ห้องสมุม
เป็นเงิน 1,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 69
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:40:34
ศธ 0210.3004/650 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า ห้องสมุม และ กศน.อำเภอปะเหลียน เดือนกรกฎาคม 62 เป็นเงิน 3,522.27 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 70
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:49:34
ศธ 0210.3004/651 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างเหมามาตัดหญ้า ต้ดแต่งต้นไม้ เดือน สิงหาคม 2563 ห้องสมุม
เป็นเงิน 1,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 71
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:52:45
ศธ 0210.3004/652 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กรกฎาคม ห้องสมุด
เป็นเงิน 620 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 72
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:54:34
ศธ 0210.3004/653 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่า วารสารประจำเดือน กรกฎาคม ห้องสมุด
เป็นเงิน 980 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 73
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:56:29
ศธ 0210.3004/654 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน lสิงหาคม ห้องสมุด
เป็นเงิน 620 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 74
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:31:20
ศธ 0210.3004/655 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่า วารสารประจำเดือน lสิงหาคม ห้องสมุด
เป็นเงิน 980 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 75
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:34:12
ศธ 0210.3004/656 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างเหมามาตัดหญ้า ต้ดแต่งต้นไม้ เดือน สิงหาคม 2563 ห้องสมุม
เป็นเงิน 1,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 76
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:39:09
ศธ 0210.3004/657 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กันยายน ห้องสมุด
เป็นเงิน 620 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 77
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:44:00
ศธ 0210.3004/658 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่า วารสารประจำเดือน lกันยายน ห้องสมุด
เป็นเงิน 980 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 78
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:54:52
ศธ 0210.3004/659 ฃลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอ ปะเหลียน ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ เป็นเงิน 1,917.66 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 79
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:58:34
ศธ 0210.3004/6ุ60 ฃลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอ ปะเหลียน ประจำเดือน มีนาคม เป็นเงิน 2,756.17บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 80
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:03:35
ศธ 0210.3004/6ุ61 ฃลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอ ปะเหลียน ประจำเดือน เมษายน เป็นเงิน 1,475.ึ71บาท ค่าไฟฟ้า ห้องสมุด เป็นเงิน 213.64 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนเ.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 81
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:07:10
ศธ 0210.3004/6ุ62 ฃลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอ ปะเหลียน ประจำเดือน มิถุนายน เป็นเงิน 2949.ุ66 บาท ค่าไฟฟ้า ห้องสมุด เป็นเงิน 387.91 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนเ.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 82
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:10:17
ศธ 0210.3004/6ุ63 ฃลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา กศน.อำเภอ ปะเหลียน ประจำเดือน กรกฎาคม เป็นเงิน 192.60 บาท ค่าน้ำประปา ห้องสมุด เป็นเงิน 192.60 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนเ.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 83
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:23:33
ศธ 0210.3004/6ุ64 ฃลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ส่งเอกสารค้ำประกันำชพนักงาน บริษัท เซเเว่น
เรียน ผู้อำนวยการ เซเว่น สาชา บ้านนา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 84
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:45:00
ศธ 0210.3004/6ุ65 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง แจ้งผลตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียน ลำปลอก
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 85
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:02:21
ศธ 0210.3004/666 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ส่งต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกจำนวน 4 ชุด
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 86
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:52:37
ศธ 0210.3004/6ุ67 ฃลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา กศน.อำเภอ ปะเหลียน ประจำเดือน กรกฎาคม เป็นเงิน 192.60 บาท ค่าน้ำประปา ห้องสมุด เป็นเงิน 192.60 บาท
รวมเป็นเงิน 385.20 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนเ.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 87
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:46:37
ศธ 0210.3004/668 ฃลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าพาหนะประชุมประจำเดือน เมษายน 62
เป็นเงิน 380 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนเ.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 113.53.106.154


ความคิดเห็นที่ 88
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:47:44
ศธ 0210.3004/669 ฃลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าพาหนะประชุมประจำเดือน พ.ค. 62
เป็นเงิน 280 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนเ.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 113.53.106.154


ความคิดเห็นที่ 89
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:49:02
ศธ 0210.3004/670 ฃลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าพาหนะประชุมประจำเดือน มิ.ย. 62
เป็นเงิน 380 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนเ.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 113.53.106.154


ความคิดเห็นที่ 90
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:47:29
ศธ 0210.3004/671 ฃลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค้่ใช้ต่าใช้จ่าย พระบรมฉายาลลักษณ์สมเด็จพระราชินี รัชการที่ 10 เป็นเงิน 3,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนเ.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.106.154


ความคิดเห็นที่ 91
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:40:31
ศธ 0210.3004/672 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 53,615 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนเ.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.235.228


ความคิดเห็นที่ 92
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:36:10
ศธ 0210.3004/673 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ไปราชการจัดนิทรรศการฯ เป้นเงิน 1,740 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนเ.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 113.53.106.154


ความคิดเห็นที่ 93
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:47:57
ที่ศธ0210.3004/674 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ไปราชการประชุมประจำเดือนก.ค.62
เรืยน. ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 182.232.215.78


ความคิดเห็นที่ 94
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:40:10
ที่ศธ0210.3004/675 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ไปราชการประชุมประจำเดือนก.ค.62 ่ห้องสมุด
เรืยน. ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.76.90


ความคิดเห็นที่ 95
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:52:58
ที่ศธ0210.3004/676 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุทักษะชีวิต กศนๅ,ท่าข้าม,ทุ่งยาว ท่าพญา อำเภอปะเหลียน เป็นเงิน 5,625 บาม
เรืยน. ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.76.90


ความคิดเห็นที่ 96
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:59:41
ที่ศธ0210.3004/67ุ6 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน ่ห้องสมุด
จำนวนเงิน 1,259 บาท
เรืยน. ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.76.90


ความคิดเห็นที่ 97
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:01:20
ที่ศธ0210.3004/67ุ7 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน ่ห้องสมุด
จำนวนเงิน 1,259 บาท
เรืยน. ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.76.90


ความคิดเห็นที่ 98
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:05:00
ที่ศธ0210.3004/67ุ8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวารสาร นิตยสาร
จำนวนเงิน 950 บาท
เรืยน. ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.76.90


ความคิดเห็นที่ 99
อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:54:41
ที่ศธ0210.3004/67ุ9 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณทำพระบรมฉายาลักษณ์
จำนวนเงิน 7000 บาท
เรืยน. ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 101.108.232.234


ความคิดเห็นที่ 100
อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:15:55
ศธ 0210.3004/ุๅ680 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอlส่งรายชื่อการรับสมัครนักศึกษาอายุไม่พ้นเกณฑ์บังคับ
เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ การศึกษาเขตที่ 1
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 101.108.232.234

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05