[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
ทะเบียนหนังสือส่งประจำเดือนพฤษภาคม2562
โดย : นางสาวอุษา วันแรก   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   

เดือนพฤษภาคม2562

เข้าชม : 355


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:56:36
ที่ศธ0210.3004/297 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไตรมาส3-4
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 223.24.20.210


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:41:26
ที่ศธ0210.3004/298 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง ขอขยายรับนักศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 2551 ภาคเรียน ที่ 1/2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.52.42


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:43:58
ที่ศธ0210.3004/299 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง ขอสื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษาพิการ 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผน iip 15 คน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.52.42


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:09:47
ที่ศธ0210.3004/300 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการขอนแก่น จำนวน 8400บาท
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:11:01
ที่ศธ0210.3004/301 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1

โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:37:30
ที่ศธ0210.3004/302 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการอบรมทางวิชาการและแข่งขันกีฬากลุ่มอันดามัน จ.กระบี่ จำนวนเงิน 56,880 บาท
(ใช้งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน2562)
โดย : ขจรพงศ์    ไอพี : 124.122.39.22


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:45:47
ที่ศธ0210.3004/303 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาศักยภาพบุุคลากร ฯ 23-27 เมษายน 2562 กทม. จำนวนเงิน 33,336 บาท
โดย : ขจรพงศ์    ไอพี : 124.122.39.22


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:55:05
ที่ศธ0210.3004/304 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย เดือนเมษายน
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 124.122.39.22


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:59:22
ที่ศธ0210.3004/305 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่14
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
(เดือนเมษายน)
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 124.122.39.22


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:02:25
ที่ศธ0210.3004/306 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง รายงานสรุปวันลา เดือน เมษายน 62
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 124.122.39.22


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:05:53
ที่ศธ0210.3004/307 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าอินเตอร์เน็ท กศน.ปะเหลียน เดือน มีนาคม 62 จำนวน 1,284 บาท
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.134.117


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:11:06
ที่ศธ0210.3004/308 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ 075582885-6 กศน.ปะเหลียน เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 282.48 บาท
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.134.117


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:31:51
ที่ศธ0210.3004/309 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่องขอยืมเงินงบประมาณ โครงการศูนย์ฝึกอาชึพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน ตำบลท่าพญา สุโสะ จำนวน 8,600.00 บาท
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.41.48


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:56:56
ที่ศธ0210.3004/310 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า ห้องสมุดประชาชชน ผ.5 เดือนมีนาคม จำนวน 434.84 บาท
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.41.48


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:59:47
ที่ศธ0210.3004/311 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า กศฯน.ปะเหลียน ใช้ งบ507 ผ.5 ค่าสาธารณูปโภค กศน.ตำบล เดือนมีนาคม จำนวน 2,756.17 บาท
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.41.48


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:06:19
ที่ศธ0210.3004/312 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าอินเตอร์เน็ท ห้องสมุด กศน.ปะเหลียน เดือน มีนาคม 62 จำนวน 631.30 บาท
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.251.122


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:36:03
ที่ศธ0210.3004/313 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ห้องสมุดประชาชชน ผ.5 เดือนมีนาคม จำนวน 107.00 บาท
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.251.122


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:31:54
ที่ศธ0210.3004/314 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุุวศิษย์
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.208.255


ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:37:13
ที่ศธ0210.3004/315 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน. จ.ตรัง
เรื่อง แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ( ครู ข)
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.208.255


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:04:10
ที่ศธ0210.3004/316 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน. จ.ตรัง
เรื่อง ส่งแบบทดสอบวิชาไฟฟ้า 3 ระดับ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.208.255


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:41:19
ที่ศธ0210.3004/329 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่องขอยืมเงินงบประมาณ โครงการศูนย์ฝึกอาชึพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ ตำบลแหลมสอม9 บ้านนา7 ปะเหลียน4 เป็นจำนวนเงิน 20,000.00 บาท
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.24.127.181


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:43:52
ที่ศธ0210.3004/318 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่องขอยืมเงินงบประมาณ โครงการศูนย์ฝึกอาชึพชุมชน 1 อำเภอ 1อาชีพ ตำบลท่าพญา สุโสะ จำนวน 8,000.00 บาท
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.216.51


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:51:51
ที่ศธ0210.3004/319 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ ศว.ตรัง
เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.216.51


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:48:39
ที่ศธ0210.3004/320 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าสื่อหนังสือ ห้องสมุดประชาชชน ผ.5 จำนวน 15,000.00 บาท
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.216.51


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:27:03
ที่ศธ0210.3004/321 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เรียน คุณโชคดี เพชรหวล
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.181


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:28:31
ที่ศธ0210.3004/322 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เรียน คุณพิเชษฐ์ สมเขาใหญ่
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.181


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:30:49
ที่ศธ0210.3004/323 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เรียน คุณปราณี แสงศักดิ์
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.181


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:32:24
ศธ0210.3004/324 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เรียน คุณไพรัช วัฒนกุล
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.181


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:34:40
ศธ0210.3004/325 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เรียน ร.ต.ท.นิพล เพชรสามสี
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.181


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:36:18
ศธ0210.3004/326 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เรียน คุณสมคิด ส่งศรี
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.181


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:37:44
ศธ0210.3004/327 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เรียน คุณอุทัย ชัยศิริ
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.181


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:39:48
ศธ0210.3004/328 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เรียน คุณวิลาวัลย์ สังข์ชาติ
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.181


ความคิดเห็นที่ 33
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:49:22
ศธ0210.3004/329 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าน้ำประปา หสม.ปะเหลียน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.181


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:50:50
ศธ0210.3004/330 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าน้ำประปา หสม.ปะเหลียนเดือนเมษายน 62
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.181


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:51:43
ศธ0210.3004/331 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าน้ำประปา หสม.ปะเหลียนเดือน พ.ค. 62
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.181


ความคิดเห็นที่ 36
ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:11:16
ศธ0210.3004/332 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
รียน ผอ.โรงเรียนบ้านปะเหลียน
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.144.234


ความคิดเห็นที่ 37
จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:11:10
ศธ0210.3004/333 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าจ้างครูผู้สอนคนพิการประจำเดือน พฤษภาคม จำนวนเงิน 15,000 บาท
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.115.61


ความคิดเห็นที่ 38
จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:12:23
ศธ0210.3004/334 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าจ้างครู ศรช ประจำเดือน พฤษภาคม จำนวนเงิน 15,000 บาท
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.115.61


ความคิดเห็นที่ 39
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:40:02
ศธ0210.3004/335 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
เรื่อง การเข้าร่วมโครงการคลีิคเกษตรเคลื่อนที่
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.215.252


ความคิดเห็นที่ 40
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:08:13
ศธ0210.3004/336 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
เรื่อง เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเดือน เมษายน 62
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.215.252


ความคิดเห็นที่ 41
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:08:22
ที่ศธ0210.3004/337 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าซื้อสื่อหนังสือ ห้องสมุด กศน.ปะเหลียน จำนวน 15,000 บาท
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 42
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:24:49
ที่ศธ0210.3004/338 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าบริการอินเตอร์เน็ตเดือนเมษายน 62
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.215.252


ความคิดเห็นที่ 43
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:32:32
ที่ศธ0210.3004/339 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือนเมษายน 62
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 44
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:54:47
ที่ศธ0210.3004/340 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรียน เลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง ขอต่อใบอนุญาตสอน
โดย : นายธีรพงษ์ สุวรรณรัตน์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 45
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:23:58
ที่ศธ0210.3004/341 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวารสาร ห้องสมุด เดือนเมษายน 62
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 46
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:25:37
ที่ศธ0210.3004/342 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด เดือนเมษายน 62
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 47
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:52:13
ที่ศธ0210.3004/343 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ งบบริหารห้องสมุด เดือนเมษายน 62
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 48
พุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:46:15

ที่ศธ0210.3004/344 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรื่อง ส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือฯ
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 113.53.136.208


ความคิดเห็นที่ 49
พุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:51:28
ที่ศธ0210.3004/345 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง ขอใช้สถานที่ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2562
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 50
พุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 23:52:52
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๓๔๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง  ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการเดินทางไปราชการฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.228.233


ความคิดเห็นที่ 51
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:59:43
ศธ 0210.3004/347 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าตอบแทนวิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : อิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 1.0.154.191


ความคิดเห็นที่ 52
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:48:43
ศธ0210.3004/348 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
รียน ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมสอม
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.154.191


ความคิดเห็นที่ 53
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:45:48
ศธ0210.3004/349 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
รียน ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ม.รามคำแหง
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 54
ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:52:26
ศธ 0210.3004/350 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ จำนวนเงิน 1000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.214.109


ความคิดเห็นที่ 55
ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:56:56
ศธ 0210.3004/351 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 62 จำนวนเงิน 1000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.214.109


ความคิดเห็นที่ 56
ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:13:17
ศธ 0210.3004/352 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนเมษายน 2562 จำนวนเงิน 1,284 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.214.109


ความคิดเห็นที่ 57
ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:36:29
ศธ 0210.3004/353 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/ุ61 ทั้ง 3 ระดับ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.214.109


ความคิดเห็นที่ 58
ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:51:31
ศธ 0210.3004/353 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าโทรศัพท์ กศน.ปะเหลียน เดือนเมษายน 2562 จำนวนเงิน 273.92 บาท เบิก ผ.4 บริหาร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.214.109


ความคิดเห็นที่ 59
ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:32:00
ศธ 0210.3004/354 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าวัสดุกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพรูปแบบชั้นเรียน จำนวนเงิน 25,200 บาท งบรายจ่ายอื่น
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอยืมเงินงบประมาณ จำนวน 2 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.214.109


ความคิดเห็นที่ 60
ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 23:52:50
ศธ 0210.3004/355 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าวัสดุกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจจำนวนเงิน 8,000 บาท งบรายจ่ายอื่น
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอยืมเงินงบประมาณ จำนวน 2 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.59


ความคิดเห็นที่ 61
เสาร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 00:32:18
ศธ 0210.3004/356 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าวัสดุกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพรูปแบบชั้นเรียนจำนวนเงิน 5,600 บาท งบรายจ่ายอื่น
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอยืมเงินงบประมาณ จำนวน 2 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.59


ความคิดเห็นที่ 62
จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:42:30
ศธ0210.3004/357 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
รียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.127.232

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05