[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ ประจำเดือน เมษายน 2562
โดย : นางสาวอุษา วันแรก   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562   

ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ ประจำเดือน เมษายน 2562

เข้าชม : 316


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11:53:02
ที่ ศธ 0210.3004/226 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ
เป้็นเงิน 1,520 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.2.191.207


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 12:54:13

ที่ ศธ 0210.3004/227 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกเงินค่าโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ ICT กศน.อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง (5 ส.)
เป้็นเงิน 14,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.2.191.207


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13:10:54
ที่ ศธ 0210.3004/228 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณนำนักศึกษาร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ
เป้็นเงิน 4,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.2.191.207


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14:14:39
ที่ ศธ 0210.3004/229 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 62 เป้็นเงิน 380บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.2.191.207


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:15:34
ที่ ศธ 0210.3004/230 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกเงินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เป้็นเงิน 9,650 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.2.191.207


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:42:04
ที่ ศธ 0210.3004/231 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ตวรจสอบวุฒิการศ่ึกษา
เรียน นายอำเภอยะหา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.2.191.207


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:19:06
ที่ ศธ 0210.3004/232 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกเงินไวนิลโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เป้็นเงิน 1,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.2.191.207


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:45:55

ที่ ศธ 0210.3004/233 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เป็นเงิน 95,230 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.2.191.207


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10:05:29
ที่ ศธ 0210.3004/234 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกเงินพัฒนาสังคมชุมชน ค่าอาหาร/ค่าตอบแทนของตำบล ท่าข้าม/สุโสะ/ท่าพญา/ทุ่งยาว/บางด้วน เป้็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.25.68.64


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10:08:07
ที่ ศธ 0210.3004/235 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกเงินพัฒนาสังคมชุมชน ค่าป้ายไวนิลนของตำบล ท่าข้าม/สุโสะ/ท่าพญา/ทุ่งยาว/บางด้วน เป้็นเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.25.68.64


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10:48:38
ที่ ศธ 0210.3004/236 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จำนวน 5,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.68.64


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13:38:39
ที่ ศธ 0210.3004/237 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอถอนเงินประกันสัญญา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.68.64


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:41:49
ที่ ศธ 0210.3004/238 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป้็นเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.25.68.64


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:10:27
ที่ ศธ 0210.3004/239 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ เป้็นเงิน 340.99 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.25.68.64


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10:04:23
ที่ ศธ 0210.3004/242 ลว 3เมษายน 2562
เรื่อง ขอเยืมเงินงบประมาณ โครงการประชุมทางวิชาการและแข่งขันกีฬาบุคลากร หน่วยงานและสถานศึกษา ครั้งที่ 2ประจำปี 2562 เป็นเงิน 56,880 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.216.17


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 22:13:09
ที่ ศธ 0210.3004/241 ลว 1เมษายน 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เป็นเงิน 26,690 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.65.186


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 23:02:29
ที่ ศธ 0210.3004/257 ลว 3เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ วัสดุหมึกกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ เป็นเงิน 12,460 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : อุษา วันแรก    ไอพี : 124.122.38.122


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:19:00
ที่ ศธ 0210.3004/243 ลว 3 เมษายน 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.216.17


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:28:54
ที่ ศธ 0210.3004/244 ลว 3เมษายน 2562
เรื่อง การติดตามผลการนำหลักสูตร การป้องกัน การทุจริตไปกำหนดเป็นวิชาเลือกเสรี และการใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สำนักงาน กศน.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.216.17


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 17:01:55
ที่ ศธ 0210.3004/245 ลว 3เมษายน 2562
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนพิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.216.17


ความคิดเห็นที่ 21
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 22:43:15
ที่ ศธ 0210.3004/246 ลว 3เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นเงิน 4,550 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 27.130.174.62


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 23:31:09
ที่ ศธ 0210.3004/247 ลว 3เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าซ่อมโน้ตบุค เป็นเงิน 950 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 27.130.174.62


ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14:54:34
ที่ ศธ 0210.3004/248 ลว 3เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ เดินทางไปราชการ เป็นเงิน 370 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 223.24.165.116


ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:47:27
ที่ ศธ 0210.3004/249ลว 3เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ 075582885-6 กศน.ปะเหลียน เป็นเงิน 261.08 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:50:17
ที่ ศธ 0210.3004/250 ลว 3เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ 075582885-6 กศน.ปะเหลียน เป็นเงิน 278.20 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:17:23
ที่ ศธ 0210.3004/251ลว 3เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ 075289444 ห้องสมุดปะเหลียน เป็นเงิน 107 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:20:18
ที่ ศธ 0210.3004/252 ลว 3 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ 075289444 ห้องสมุดปะเหลียน เป็นเงิน 107 บาท เดืนกุมภาพันธ์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:40:07
ที่ ศธ 0210.3004/253 ลว 3 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าน้ำประปา ห้องสมุดปะเหลียน เป็นเงิน192.60 บาท เดืนกุมภาพันธ์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:54:36
ที่ ศธ 0210.3004/254 ลว 3 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าน้ำประปา กศน.อำเภอปะเหลียน เป็นเงิน 192.60 บาท เดือนกุมภาพันธ์2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:57:22
ที่ ศธ 0210.3004/255 ลว 3 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าอินเตอร์เน็ต กศน.และ ห้องสมุดปะเหลียน เป็นเงิน1,915.30 บาท เดืนกุมภาพันธ์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 31
เสาร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 12:42:02
ที่ ศธ 0210.3004/256 ลว 3 เมษายน 2562
เรื่อง  ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อล้างเงินยืมรายได้ฯ ในการเดินทางไปราชการฯ ตาม บย. ๑๑/๖๒
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.128.217


ความคิดเห็นที่ 32
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13:03:14
ที่ ศธ 0210.3004/257 ลว 5 เมษายน 2562
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบรายงานการเงินหน่วยย่อย จำนวน 5 ชุด
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 33
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13:05:36
ที่ ศธ 0210.3004/258 ลว 5 เมษายน 2562
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยย่อย
เรียน ผู้อำนวยการ9ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่14
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบรายงานการเงินหน่วยย่อย จำนวน 5 ชุด
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 34
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13:31:49
ที่ ศธ 0210.3004/259 ลว 9 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.26.103.231


ความคิดเห็นที่ 35
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13:35:04
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ60 ลว 9 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้ ห้องสมุดประชาชน จำนวนเงิน1,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.26.103.231


ความคิดเห็นที่ 36
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13:39:14
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ61 ลว 9 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เป็นเงิน 560 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.26.103.231


ความคิดเห็นที่ 37
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13:45:25
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ62 ลว 9 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค้่าวารสารเดือน กุมภาพันธ์ เป็นเงิน 870 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.26.103.231


ความคิดเห็นที่ 38
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13:47:52
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ63 ลว 9 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.26.103.231


ความคิดเห็นที่ 39
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13:56:17
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ64 ลว 9 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าวารสารเดือน มีนาคม เป็นเงิน 870 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.26.103.231


ความคิดเห็นที่ 40
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13:59:37
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ65 ลว 9 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มีนาคม เป็นเงิน 620 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.26.103.231


ความคิดเห็นที่ 41
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14:05:31
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ6ุ6 ลว 9 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ ประชุมปฏิบัติแนวทางห้องสมุด
เป้นเงิน 2,030 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.26.103.231


ความคิดเห็นที่ 42
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14:09:23
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ6ุ7 ลว 9 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าจ้างเหมาจัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้บริเวณห้องสมุดเป็นเงิน 1,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.26.103.231


ความคิดเห็นที่ 43
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14:15:08
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ6ุ8 ลว 9 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มีนาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.26.103.231


ความคิดเห็นที่ 44
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14:58:29
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ6ุ9 ลว 9 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน 800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.26.103.231


ความคิดเห็นที่ 45
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:21:40
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ70 ลว 9 เมษายน 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน พัสดุ จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวนเงิน 27,896 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.26.103.231


ความคิดเห็นที่ 46
พุธ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11:09:11
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ71 ลว 9 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 2562
จำนวนเงิน12460 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.24.125.186


ความคิดเห็นที่ 47
พุธ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11:30:34
ที่ ศธ 0210.3004/272 ลว 10 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการตรวจGPA ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จำนวนเงิน1,160 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.125.186


ความคิดเห็นที่ 48
พุธ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:28:21
ที่ ศธ 0210.3004/273 ลว 10 เมษายน 2562
เรื่อง ส่งแบบรายงานลา ประจำเดือน มีนาาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.125.186


ความคิดเห็นที่ 49
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10:47:18
ที่ ศธ 0210.3004/274 ลว 10 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน 200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.227


ความคิดเห็นที่ 50
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11:38:48
ศธ 0210.3004/275 ลว 10 เมษายน 2562
เรื่อง ส่งรายงานแผนการปฎิบัติงานเดือน เมษายน 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.227


ความคิดเห็นที่ 51
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11:42:09
ศธ 0210.3004/276 ลว 10 เมษายน 2562
เรื่อง ส่งรายผล เดือน มีนาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 180.180.159.13


ความคิดเห็นที่ 52
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10:31:00
ที่ ศธ 0210.3004/277 ลว 17 เมษายน 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาติง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.59.170


ความคิดเห็นที่ 53
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10:33:05
ที่ ศธ 0210.3004/278 ลว 17 เมษายน 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา ภาคใต้ 3
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.59.170


ความคิดเห็นที่ 54
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11:16:49
ที่ ศธ 0210.3004/2ุึ79 ลว 17 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ ประชุมปฏิบัติแนวทางห้องสมุด
เป้นเงิน 1,990 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.59.170


ความคิดเห็นที่ 55
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:26:00
ที่ ศธ 0210.3004/280 ลว 18 เมษายน 2562
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้ง 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 125.27.59.170


ความคิดเห็นที่ 56
ศุกร์ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14:58:39
ที่ ศธ 0210.3004/281 ลว 19 เมษายน 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศฺิษยฺ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.123.62


ความคิดเห็นที่ 57
ศุกร์ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:06:13
ที่ ศธ 0210.3004/282 ลว 19 เมษายน 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.123.62


ความคิดเห็นที่ 58
ศุกร์ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 17:24:46
ที่ ศธ 0210.3004/283 ลว 19 เมษายน 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.122.77


ความคิดเห็นที่ 59
จันทร์ ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 08:03:22
ที่ ศธ 0210.3004/284 ลว 22 เมษายน 2562
เรื่อง  ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นิเทศ กศน.ตำบลเกาะสุกร
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ    จำนวน ๑ ชุด (๑,๐๐๐.-บาท)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.76.186


ความคิดเห็นที่ 60
อังคาร ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:55:50
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ85 ลว 23 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ คาตอบแทน ครู ศรช เดือน เมษายน 2562
เป้นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภัหตร์    ไอพี : 118.173.217.5


ความคิดเห็นที่ 61
อังคาร ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:58:58
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ86 ลว 23 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ คาตอบแทน ครูสอนคนพิการ เดือน เมษายน 2562
เป้นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภัหตร์    ไอพี : 118.173.217.5


ความคิดเห็นที่ 62
ศุกร์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 05:47:04
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ87 ลว 23 เมษายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เป็นจำนวนเงิน 74,030 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสามสิบบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.234.97


ความคิดเห็นที่ 63
ศุกร์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11:19:17
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ88 ลว 23 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 และวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.234.114


ความคิดเห็นที่ 64
ศุกร์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11:21:53
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ88 ลว 23 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 4,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.234.114


ความคิดเห็นที่ 65
จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:15:50
ที่ ศธ 0210.3004/2ุ89 ลว 3 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 4,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 49.229.247.25


ความคิดเห็นที่ 66
จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:19:03
ที่ ศธ 0210.3004/290 ลว 30 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ จัดจ้างติดตั้งฝ้าเพดานและกระจกภายในอาคารศูนย์ ICT เป็นเงิน 46,690 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 49.229.247.25


ความคิดเห็นที่ 67
จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:20:27
ที่ ศธ 0210.3004/291 ลว 30 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์ ICT เป็นเงิน 22,540 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 49.229.247.25


ความคิดเห็นที่ 68
จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:41:51
ที่ ศธ 0210.3004/292 ลว 30 เมษายน 2562
เรื่อง ล้างเงินยืมไปราชการอบรมการเงิน อ.วัชรี อ.วีณา อ.กอบกาญจน์ อ.สุกัญญา เป็นเงิน 27,736บาท คืน 160 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 182.232.199.166


ความคิดเห็นที่ 69
จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 18:39:40
ที่ ศธ 0210.3004/293 ลว 30 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าที่พักไปราชการอบรมการเงิน อ.วัชรี อ.วีณา อ.กอบกาญจน์ อ.สุกัญญา เป็นเงิน ุ5,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 172.16.3.192


ความคิดเห็นที่ 70
จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 18:39:40
ที่ ศธ 0210.3004/293 ลว 30 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าที่พักไปราชการอบรมการเงิน อ.วัชรี อ.วีณา อ.กอบกาญจน์ อ.สุกัญญา เป็นเงิน ุ5,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 172.16.3.192


ความคิดเห็นที่ 71
อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09:52:57
ที่ ศธ 0210.3004/294 ลว 30 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณไปราชการ อ.อุษา วันที่3-5 เมษายน 2562 เป็นเงิน 1 ,110 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 49.229.231.7


ความคิดเห็นที่ 72
อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14:30:13
ที่ ศธ 0210.3004/295ลว 30 เมษายน 2562
เรื่อง ล้างเงินยืมไปราชการโครงการกีฬากระบี่ เป็นเงิน 56,880บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 49.229.240.179


ความคิดเห็นที่ 73
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:09:36
ที่ ศธ 0210.3004/296 ลว 30 เมษายน 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาววิทยา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.210.197

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05