[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ ประจำเดือน มีนาคม 2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2562   

ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ ประจำเดือน มีนาคม 2562

เข้าชม : 365


ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:36:23
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๖๒ ลว ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ขอศึกษาดูงาน
เรียน เกษตรอำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:34:12
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๖๐ ลว ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณรินรดา จันทระ
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:37:51
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๖๓ ลว ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง เชิญวิทยากร
เรียน คุณเสาขี ทับเที่ยง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:31:02
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๕๙ ลว ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ขอศึกษาดูงาน
เรียน คุณประสิทธ์ จิตรสุวรรณ
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:35:20
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๖๑ ลว ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ขอศึกษาดูงาน
เรียน คุณจรัส บวชชุม
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:30:14
ที่ ศธ 0210.3004/164 ลว 1 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน
จำนวนเงิน 9,067 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:33:24
ที่ ศธ 0210.3004/165 ลว 1 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณปราณี แสงศักดิ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ ๅ ฉบับ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 8
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:35:43
ที่ ศธ 0210.3004/166 ลว 1 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณเอ็ม ขันนุ้ย
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ ๅ ฉบับ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 9
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:37:57
ที่ ศธ 0210.3004/16ึ7 ลว 1 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณสุริยา เพชรอินทร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ ๅ ฉบับ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:39:55
ที่ ศธ 0210.3004/168 ลว 1 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณปราณี แสงศักดิ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ ๅ ฉบับ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:42:13
ที่ ศธ 0210.3004/169 ลว 1 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณปราณี แสงศักดิ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ ๅ ฉบับ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 12
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:54:13
ที่ ศธ 0210.3004/170 ลว 1 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณโครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอปะเหลียน
ปีงบประมาณ 2562 (37,300 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 13
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:55:30
ที่ ศธ 0210.3004/171 ลว 1 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 42,520 บาท
เรียนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:37:11
ที่ ศธ 0210.3004/172 ลว 4 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน เกษตรอำเภอหาดสำราญ
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.126.242


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:55:00
ที่ ศธ 0210.3004/173 ลว 4 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและขอใช้สถานที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่2/2561
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.24.126.242


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:56:54
ที่ ศธ 0210.3004/174 ลว 4 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการดูและความเรียบร้อยและความปลอดภัย
เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปะเหลียน
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.24.126.242


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:52:30
ที่ ศธ 0210.3004/175 ลว 4 มีนาคม 2562
เรื่อง สรุปวันลา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.126.242


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:05:09
จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:52:30

ที่ ศธ 0210.3004/176 ลว 4 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง

โดย : น.ส.ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:08:05
ที่ ศธ 0210.3004/177 ลว 5 มีนาคม 2562
เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ปะเหลียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.157.169


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:09:46
ที่ ศธ 0210.3004/178 ลว 5 มีนาคม 2562
เรื่อง ส่งแผนการปฎิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2562 กศน.ปะเหลียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.157.169


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:15:26
ที่ ศธ 0210.3004/179 ลว 5 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอใช้สถานที่โครงการค่ายวิชาการ
เรียน นายก อบต. บ้านนา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.157.169


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:30:30
ที่ ศธ 0210.3004/180 ลว 5 มีนาคม 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ศูนย์ทหารราบ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.157.169


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:26:47
ที่ ศธ 0210.3004/181 ลว 5 มีนาคม 2562
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:28:40
ที่ ศธ 0210.3004/182 ลว 5 มีนาคม 2562
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทีี่ 14
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:13:11
ที่ ศธ 0210.3004/183 ลว 7 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าใช้บริการอินเตอร์ เดือนธันวาคม กศน.ปะเหลียน1284.00บาทและห้องสมุด 631.30 บาท
จำนวนเงิน 1,915.30 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.33.57


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:10:46
ที่ ศธ 0210.3004/184 ลว 7 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ กศน.ตรัง ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิไตยและการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิใช่เสียงในการเลือกตั้ง 5 กศน.ตำบล
จำนวนเงิน 26,250 บาท (พัฒนาสังคมและชุมชน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 1.2.191.154


ความคิดเห็นที่ 27
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:42:15
ที่ ศธ 0210.3004/185 ลว 8 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบล จำนวน
จำนวนเงิน 2,800.00บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.33.57


ความคิดเห็นที่ 28
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:04:34
ที่ ศธ 0210.3004/187 ลว 8 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า เดือนมกราคม 2562 ห้องสมุดฯ จำนวน
จำนวนเงิน 414.73.00 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.41.183


ความคิดเห็นที่ 29
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:03:08
ที่ ศธ 0210.3004/186 ลว 8 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ คค่าอินเตอร์เน็ต เดือนมกราคม 2562
จำนวนเงิน 1,915.30.00 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.33.57


ความคิดเห็นที่ 30
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:23:10
ที่ ศธ 0210.3004/188 ลว 8 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ เดือนมกราคม 2562 กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 261.08 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.41.183


ความคิดเห็นที่ 31
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:03:02
ที่ ศธ 0210.3004/189 ลว 8 มีนาคม 2562
เรื่อง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.41.183


ความคิดเห็นที่ 32
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:26:08

ที่ ศธ 0210.3004/190 ลว 8 มีนาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.41.183


ความคิดเห็นที่ 33
อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:53:42
ที่ ศธ 0210.3004/191 ลว 12 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าถ่ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนเงิน 1,753 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.124.56


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:19:48
ที่ ศธ 0210.3004/192 ลว 13 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เพื่อล้างเงินยืมรายได้สถานศึกษา ค่าเดินทางไปราชการฯ จำนวนเงิน 8,660.- บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:59:21
ที่ ศธ 0210.3004/193 ลว 13 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
จำนวนเงิน 5,620.- บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.214.163


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:48:30
ที่ ศธ 0210.3004/194 ลว 13 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการ "ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้สูงอายุ"กศน.อำเภอปะเหลียน
จำนวนเงิน 26,690 บาท งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.214.163


ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:55:43
ที่ ศธ 0210.3004/195 ลว 14 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการ "ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้สูงอายุ"กศน.อำเภอปะเหลียน
จำนวนเงิน95 ,230 บาท งบอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.214.163


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:27:02
ที่ ศธ 0210.3004/196ลว 15 มีนาคม 2562
เรื่อง ล้างเงินยืมงบปรมาณ ค่าโครงการดิจิทัส
จำนวนเงิน9 87,580 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์๐    ไอพี : 125.25.196.217


ความคิดเห็นที่ 39
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:54:15
ที่ ศธ 0210.3004/197ลว 18 มีนาคม 2562
เรื่อง ล้างเงินยืมงบปรมาณ ค่าโครงการ smart faemer ปี 62
จำนวนเงิน9 25,694 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.10.134


ความคิดเห็นที่ 40
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:43:00
ที่ ศธ 0210.3004/198ลว 18 มีนาคม 2562
เรื่อง ส่งรายงานข้อมูลผู้เข้าสอบขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2561
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.10.134


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:34:19
ที่ ศธ 0210.3004/199ลว 18 มีนาคม 2562
เรื่อง ล้างเงินยืมงบปรมาณ ค่าดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
จำนวนเงิน 42,520 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.10.134


ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:32:54
ที่ ศธ 0210.3004/200 ลว 18 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ ค่ายวิชาการ
จำนวนเงิน 37,300.00บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.10.134


ความคิดเห็นที่ 43
อังคาร ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:45:07
ที่ ศธ 0210.3004/201 ลว 18 มีนาคม 2562
เรื่อง ค่าตอบแทนวิทยากร ทักษะชีวิต ต.ปะเหลียน ทุ่งยาว บางด้วน ลิพัง
จำนวนเงิน 2,400.00บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.47.127


ความคิดเห็นที่ 44
อังคาร ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:45:44
ที่ ศธ 0210.3004/202 ลว 19 มีนาคม 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ โรวเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตรวจสอบวุฒิ 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 180.180.220.229


ความคิดเห็นที่ 45
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:33:59
ที่ ศธ 0210.3004/203 ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง lส่งแบบประเมิน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.108.211


ความคิดเห็นที่ 46
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:14:56
ที่ ศธ 0210.3004/204 ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา จ.กระบี่
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 180.180.159.190


ความคิดเห็นที่ 47
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:22:25
ที่ ศธ 0210.3004/204 ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง ขออนุญาติผู้ปกครองไป โครงการ กาชาด
เรียน ผู้ปกครอง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 180.180.159.190


ความคิดเห็นที่ 48
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:03:12
ที่ ศธ 0210.3004/205 ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พัฒนาสังคมและชุมชน จำนวนเงิน 26,250 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 125.24.143.206


ความคิดเห็นที่ 49
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:32:01
ที่ ศธ 0210.3004/206 ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง ขออนุญาติผู้ปกครองไป โครงการ กาชาด
เรียน ผู้ปกครอง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 182.52.45.44


ความคิดเห็นที่ 50
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:35:55
ที่ ศธ 0210.3004/207 ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ
ประจำเดือน ม่ีนาคม 2562 จำนวนเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 182.52.45.44


ความคิดเห็นที่ 51
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:37:22
ที่ ศธ 0210.3004/208ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครู ศรช
ประจำเดือน ม่ีนาคม 2562 จำนวนเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 182.52.45.44


ความคิดเห็นที่ 52
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:50:30
ที่ ศธ 0210.3004/209 ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและสถาบัน การศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินเงาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 182.52.45.44


ความคิดเห็นที่ 53
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:53:50
ที่ ศธ 0210.3004/210 ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง รายงาน คุรุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายคุรุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 182.52.45.44


ความคิดเห็นที่ 54
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:08:45
ที่ ศธ 0210.3004/211ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบพาหนะ ครูผู้สอนคนพิการ
ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 171.6.233.78


ความคิดเห็นที่ 55
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:10:16
ที่ ศธ 0210.3004/212ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบพาหนะ ครูผู้สอนคนพิการ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 171.6.233.78


ความคิดเห็นที่ 56
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:12:02
ที่ ศธ 0210.3004/213ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบพาหนะ ครูผู้สอนคนพิการ
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 171.6.233.78


ความคิดเห็นที่ 57
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:14:50
ที่ ศธ 0210.3004/214ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าพาหนะเดิยทางไปสอน ครูผู้สอนคนพิการ
ประจำเดือน มกราคม 2562 จำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 171.6.233.78


ความคิดเห็นที่ 58
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:16:34
ที่ ศธ 0210.3004/215ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าพาหนะเดิยทางไปสอน ครูผู้สอนคนพิการ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 171.6.233.78


ความคิดเห็นที่ 59
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:18:33
ที่ ศธ 0210.3004/216ลว 20 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าพาหนะเดิยทางไปสอน ครูผู้สอนคนพิการ
ประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 171.6.233.78


ความคิดเห็นที่ 60
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:10:29
ที่ ศธ 0210.3004/217ลว 21 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดิยทางไปราชการ อบรมกาชาด กทม.
มีนาคม 2562 จำนวนเงิน 22,416บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.24.122.65


ความคิดเห็นที่ 61
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:17:51
ที่ ศธ 0210.3004/218ลว 21 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดิยทางไปราชการ อบรมกาชาด กทม.
มีนาคม 2562 จำนวนเงิน 11,321บาท ทิพย์สุวรรณ ฐิติรัตน์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ทิพยสุวรรณ เส็นฤทธิ    ไอพี : 125.24.122.65


ความคิดเห็นที่ 62
จันทร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:43:16
ที่ ศธ 0210.3004/219 ลว 21 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุประจำกลุ่มครูผู้สอนคนพิการ
จำนวนเงิน 1,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.234.122


ความคิดเห็นที่ 63
จันทร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:47:01
ที่ ศธ 0210.3004/219 ลว 21 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ของ กศน.ตำบลท่าข้าม กศน.ตำบลทุ่งยาว กศน.ตำบลบางด้วน กศน.ตำบลสุโสะ และกศน.ตำบลท่าพญา
จำนวนเงิน 26,250 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.234.62


ความคิดเห็นที่ 64
จันทร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:48:48
ที่ ศธ 0210.3004/220 ลว 21 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ของ กศน.ตำบลท่าข้าม กศน.ตำบลทุ่งยาว กศน.ตำบลบางด้วน กศน.ตำบลสุโสะ และกศน.ตำบลท่าพญา
จำนวนเงิน 26,250 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.234.62


ความคิดเห็นที่ 65
จันทร์ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 23:07:09
ที่ ศธ 0210.3004/221 ลว 22 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
จำนวนเงิน 15,040 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : อุษา วันแรก    ไอพี : 124.122.38.122


ความคิดเห็นที่ 66
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 23:03:18
ที่ ศธ 0210.3004/222 ลว 28 มีนาคม 2562
เรื่อง ยืนยันการมีตัวตนในการตรวจความซ้ำซ็อนของข้อมูลนักศึกษารายบุคคลประจำภาคเรียนที่2/2561
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 159.192.223.83


ความคิดเห็นที่ 67
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:58:04
ที่ ศธ 0210.3004/223 ลว 29 มีนาคม 2562
เรื่อง รายงานผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธฺิการเลือกตั้ง สส.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 49.230.12.145


ความคิดเห็นที่ 68
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:02:08

ที่ ศธ 0210.3004/224 ลว 29 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
จำนวนเงิน 10,000 บาท การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธฺิการเลือกตั้ง สส.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 182.232.47.154


ความคิดเห็นที่ 69
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:40:06


ที่ ศธ 0210.3004/225ลว 29 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์
จำนวนเงิน 350 บาท เดือนมีนาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์    ไอพี : 223.24.185.218

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05