[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2562   

ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม : 345


ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 11:08:48
ที่ ศธ 0210.3004/093 ลว 1 กุมภาพัานธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ ประชุมประจำเดือน มกราคม
จำนวนเงิน 320 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.63.176


ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 16:26:24
ที่ ศธ 0210.3004/094 ลว 1 กุมภาพัานธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการ จิตอาสาบำเพ็ญประโยช์
จำนวนเิน 8,000บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.146.80


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10:44:33
ที่ ศธ 0210.3004/09ุ6 ลว 1 กุมภาพัานธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือสื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับนักศึกษา 10 ตำบล จำนวนเงิน 43,273.50 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.164.120


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10:48:22
ที่ ศธ 0210.3004/09ุ7 ลว 4 กุมภาพัานธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ 10 ตำบล เดือน มกราคม
จำนวน เงิน 3,100 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.164.120


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:32:41
ที่ ศธ 0210.3004/09ุ9 ลว 4 กุมภาพัานธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ วัสดุสำนักงาน หมึกคอมพิวเตอร์
จำนวน 29,760 ยาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวักตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.164.120


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:29:45

ที่ ศธ 0210.3004/09ุ8 ลว 4 กุมภาพัานธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าซ่อมพิ้นเตอร์ ทุ่งยาว
จำนวน 3,500 ยาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวักตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.164.120


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:36:07
ที่ ศธ 0210.3004/100 ลว 4 กุมภาพัานธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการพัฒนา พัฒนา ทักษะ ชีวิต แหลมสอม
จำนวน 2,875 ยาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวักตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.164.120


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:40:48
ที่ ศธ 0210.3004/101 ลว 4 กุมภาพัานธ์ 2562
เรื่อง จัดส่งข้อมูลการขอสื่ออำนวยความสะดวก ทางการศึกษานักศึกษาพิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวักตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.164.120


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:43:20
ศธ 0210.3004/102 ลว 4 กุมภาพัานธ์ 2562
เรื่อง สรุปวันลา กศน.อำเภอปะเหลียน ประจำเดือน มกราคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวักตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.164.120


ความคิดเห็นที่ 10
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:46:52
ศธ 0210.3004/103 ลว 4 กุมภาพัานธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวิทยากร เกาะสุกร จำนวนเงิน 6,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวักตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.164.120


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:51:55
ศธ 0210.3004/104 ลว 4 กุมภาพัานธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวิทยากร เกาะสุกร ท่าข้าม
จำนวนเงิน 1,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวักต
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.164.120


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 16:07:09
ที่ ศธ 0210.3004/105 ลว 4 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.164.120


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 16:10:29
ที่ ศธ 0210.3004/106 ลว 4 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย มกราคม
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจเงืนแผ่นดิน ภาค 14
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.164.120


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09:37:58
ที่ ศธ 0210.3004/107 ลว 5 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.124.34


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09:45:02
ที่ ศธ 0210.3004/108 ลว 5 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกีียรติในบรมราชาภิเษก สั่งจองเหรีญที่ระลึก
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.124.34


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 14:11:12
ที่ ศธ 0210.3004/109 ลว 5 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนเป็นวิทยากร กลุ่มสนใจ
ตำบล แหลมสอม จำนวนเงิน 3,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.124.34


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 11:54:22
ที่ ศธ 0210.3004/110 ลว 5 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด (มกราคม)
จำนวนเงิน 620 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.126.152


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 11:56:29
ที่ ศธ 0210.3004/111 ลว 5 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวารสาร ห้องสมุด (มกราคม)
จำนวนเงิน 940 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.126.152


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 12:00:30
ที่ ศธ 0210.3004/112 ลว 5 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่า ซ่อมเครื่องสำรองไฟ ห้องสมุด
จำนวนเงิน 1,650 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.126.152


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 12:03:54
ที่ ศธ 0210.3004/113 ลว 6 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่า9คอบแทนวิทยากร กลุ่มสนใจ ท่าพญา
จำนวนเงิน 2,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.126.152


ความคิดเห็นที่ 21
พุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 12:07:21
ศธ 0210.3004/114 ลว 6 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่า9คอบแทนวิทยากร
เพ้นผ้า แบบช้ันเรียน ตำบล ปะเหลียน
จำนวนเงิน 9,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.126.152


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 11:56:38
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๑๕ ลว ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง  ขออนุญาตส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.ศธ.) รุ่นที่ ๖

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
     ๒. สำเนา ก.พ. ๗ จำนวน ๑ ชุด

โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.65.248


ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 14:46:41
ศธ 0210.3004/117 ลว 8 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร อบรมโรคไม่ติดด่อ
เรียน คุญยิธิวดี ตั้งใจมั่น
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.155.163


ความคิดเห็นที่ 24
จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 11:11:32
ศธ 0210.3004/118 ลว 8 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.221.70


ความคิดเห็นที่ 25
จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 11:17:12
ศธ 0210.3004/119 ลว 11 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ ศูนย์ฝึก รูปแบบ กลุ่มสนใจ
3 ตำบล บ้านนา แหลมสอม ลิพัง
จำนวนเงิน 12,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.221.70


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 11:31:16
ศธ 0210.3004/120 ลว 11 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ส่งแบบคำร้องของทะเบียนสอบระบบอิเล็กทรอนิคส์ กรณีพิเศษ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
สิงที่ส่งมาด้วย แบบคำร้องขอลงทะเบียนอีเล็กทรอนิคกรณีพิเศษ จำนวน 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.221.70


ความคิดเห็นที่ 27
จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 11:51:13
ศธ 0210.3004/121 ลว 11 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ ห้องสมุด
จำนวนเงิน 400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
สิ่งที่ส่งมากด้วย เอกสาร ตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.221.70


ความคิดเห็นที่ 28
จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 14:50:41
ศธ 0210.3004/122 ลว 11 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณโครงการอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ตำบลท่าข้าม
จำนวนเงิน 4,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
สิ่งที่ส่งมากด้วย เอกสาร ตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.221.70


ความคิดเห็นที่ 29
จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 15:48:42
ศธ 0210.3004/123 ลว 11 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุุณธัญญาลักษ์ พรหมปลัด
สิงที่ส่งมาด้วย กำนหดการ 1 ฉบับ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.221.70


ความคิดเห็นที่ 30
จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 15:50:21
ศธ 0210.3004/124 ลว 11 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุุณสิทธิชัย ชัยศิริ
สิงที่ส่งมาด้วย กำนหดการ 1 ฉบับ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.221.70


ความคิดเห็นที่ 31
อังคาร ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 12:06:50
ศธ 0210.3004/125 ลว 12 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าคอบแทนวิทยากร
เพ้นผ้า กลุ่มนนใจ 3 ตำบล เกาะสุกร สิพัง ท่าพญา
จำนวนเงิน 7,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
สิ่งที่ส่ง่มาด้วย เอกสารตั้งเบิก จำนวย 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.126.120


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10:10:06
ศธ 0210.3004/12ุ6 ลว 13 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ กลุ่มสนใจ
จำนวนเงิน 11,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
สิ่งที่ส่ง่มาด้วย เอกสารล้างเงินยืม จำนวย 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.83


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 15:10:13
ศธ 0210.3004/12ุ7 ลว 13 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ล้างเงิยยืมงบประมาณ ค่าเดินทางไปราาชการโครงการพัฒนาศึกยภาพบุคลากร 2562
จำนวนเงิน 26,060 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
สิ่งที่ส่ง่มาด้วย เอกสาร จำนวย 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.197.143


ความคิดเห็นที่ 34
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 12:58:02
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๒๘ ลว ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เพื่อล้างเงินยืมรายได้สถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.20.212.7


ความคิดเห็นที่ 35
พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10:44:05
ศธ 0210.3004/124 ลว 20 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง แจ้งผลตรวจสอบวุฒฺ
เรียน ผู้อำนวยำารอำเภอ พระพุทธบาท
สิงที่ส่งมาด้วย 1.บัญชีรายชื่อนักศึกษาทีตรวจสสอบวุฒิ
2.สำเนาหนังสือแสดงวุมิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.250.97


ความคิดเห็นที่ 36
พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10:45:22
ศธ 0210.3004/129 ลว 20 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง แจ้งผลตรวจสอบวุฒฺ
เรียน ผู้อำนวยำารอำเภอ พระพุทธบาท
สิงที่ส่งมาด้วย 1.บัญชีรายชื่อนักศึกษาทีตรวจสสอบวุฒิ
2.สำเนาหนังสือแสดงวุมิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.250.97


ความคิดเห็นที่ 37
พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 15:32:10
ศธ 0210.3004/130 ลว 20 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขออนุมัติโครงการ smart onie
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ตรัง
สิ่งที่ส่ง่มาด้วย เอกสาร โครงการ จำนวน 2 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.250.97


ความคิดเห็นที่ 38
พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 16:11:02
ศธ 0210.3004/131 ลว 20 กุุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอใช้สถานที่
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.250.97


ความคิดเห็นที่ 39
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10:26:38
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากรศูนย์ฝึกกลุ่มสนใจ กศน.ตำบลสุโสะ กศน.ตำบลปะเหลียน จำนวน7000บาท
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 49.229.75.195


ความคิดเห็นที่ 40
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10:29:02
ศธ0210.3004/132 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2562
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากรศูนย์ฝึกกลุ่มสนใจ กศน.ตำบลสุโสะ กศน.ตำบลปะเหลียน จำนวน7000บาท
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 49.229.75.195


ความคิดเห็นที่ 41
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10:33:22
ศธ0210.3004/133 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2562
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากรศูนย์ฝึก หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ กศน.ตำบลเกาะสุกร จำนวน9600บาท
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 49.229.75.195


ความคิดเห็นที่ 42
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10:36:08
ศธ0210.3004/134ลว 21 กุมภาพันธ์ 2562
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณผ5 งบบริหารห้องสมุด ค่าหนังสือ จำนวน4880บาท
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 49.229.75.195


ความคิดเห็นที่ 43
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 14:15:59
ศธ0210.3004/135 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.แบบชั้นเรียน เป็นเงิน 9,600 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.175.113


ความคิดเห็นที่ 44
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 14:54:12
ศธ0210.3004/136 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เบิกเงินค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ห้องสมุด เป็นเงิน 1,500 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.175.113


ความคิดเห็นที่ 45
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 15:32:57
ศธ 020.3004/137 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.175.113


ความคิดเห็นที่ 46
จันทร์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10:11:15
ศธ0210.3004/138 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เบิกเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนธันวาคม 61
เป็นเงิน 1,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.24.49


ความคิดเห็นที่ 47
จันทร์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10:52:29
ศธ0210.3004/139 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ โครงการทักษะชีวิต 3 ตำบล
เป็นเงิน 6,825 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.24.49


ความคิดเห็นที่ 48
จันทร์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 14:20:46
ศธ0210.3004/140 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมส่วเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ ทุ่งยาว บ้นนนา ลิพัง
เป็นเงิน 20,800 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.157.245


ความคิดเห็นที่ 49
จันทร์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 14:25:51
ศธ0210.3004/141 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.157.245


ความคิดเห็นที่ 50
จันทร์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 14:27:59
ศธ0210.3004/142 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครู ศรช ประจำเดือน กุมภาพันธ์
เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.157.245


ความคิดเห็นที่ 51
อังคาร ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10:46:33
ศธ0210.3004/143 ลว 2ุุ6 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าวิทยากร กิจกรรมส่งเสริมอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน บางด้วน และ ลิพัง จำนวนเงิน 16,400 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.179.18


ความคิดเห็นที่ 52
อังคาร ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:10:32
ศธ0210.3004/144 ลว 2ุุ6 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.179.18


ความคิดเห็นที่ 53
อังคาร ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:25:39
ศธ0210.3004/145 ลว 2ุุ6 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและผู้สูงอายุ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.179.18


ความคิดเห็นที่ 54
อังคาร ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:33:23
ศธ0210.3004/146 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่า กศน. 4
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.179.18


ความคิดเห็นที่ 55
อังคาร ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:41:24
ศธ0210.3004/147 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุศูนย์ผึก ชั้นเรียน บางด้วน
รวมเป็นเงิน 1,2oo บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.179.18


ความคิดเห็นที่ 56
อังคาร ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:45:11
ศธ0210.3004/148 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุศูนย์ผึก กระเปฺ๋าปักเหลี่ยม ตำบล เกาะสุกร
รวมเป็นเงิน 2,000บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.179.18


ความคิดเห็นที่ 57
พุธ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 16:19:28
ศธ0210.3004/149 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ยืมเงินโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer จำนวน 27,870 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.161.246


ความคิดเห็นที่ 58
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09:25:00
ศธ0210.3004/150 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชนหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
และการเปิดร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2562

เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : อุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.213.56


ความคิดเห็นที่ 59
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:27:38
ศธ0210.3004/151 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร กลุ่มสนใจ บางด้วน เกาะสุกร ทุ่งยาว รวมเป็นเงิน 9,800บาท วิทยากร 7 คน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.213.56


ความคิดเห็นที่ 60
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:31:09
ศธ0210.3004/152 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร ทักษะชีวิต บ้านนา ท่าพญา สุโสะ ท่าข้าม รวมเป็นเงิน 2,400บาท วิทยากร 4 คน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.213.56


ความคิดเห็นที่ 61
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:35:35
ศธ0210.3004/153 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ตำบล เป็นเงิน26,250 บาท

เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.213.56


ความคิดเห็นที่ 62
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:32:02
ศธ0210.3004/154 ลว 2ุุ8 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ตุณปราณี แส่งศักดิ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 63
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:43:39
ศธ0210.3004/155 ลว 2ุุ8 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ตุณปัญโย สูเหตุ
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ ๅ ฉบับ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 64
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:50:08
ศธ0210.3004/15ุ6 ลว 2ุุ8 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ ๅ ฉบับ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.81


ความคิดเห็นที่ 65
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:28:06
ศธ0210.3004/157 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง อนุมัติโครงการพัฒนาผู้เรียน กศน. อำเภอปะเหลียน 2562 (ปรับปรุง)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.81

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05