[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
เอกสารส่งหนังสือออนไลน์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560   


ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๓๓ ลว. ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

เข้าชม : 348


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:46:19
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๓๖ ลว. ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอนุมัติโครงการพัฒนาผู้เรียน 2/2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการพัฒนาผู้เรียน 1 ชุด
โดย : น่างสาวจรรยา สุวรรณรัตน์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09:59:45
ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๓๔ ลว. ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อล้างเงินยืมรายได้สถานศึกษาในการเดินทางไปราชการ ตาม บย. ๑/๖๑
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน ๑๐,๘๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.20.246.121


ความคิดเห็นที่ 3
พุธ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 14:54:22
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๓๕ ลว. ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อล้างเงินยืมรายได้สถานศึกษาในการเดินทางไปราชการ ตาม บย. ๒/๖๑
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน ๑๓,๒๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.20.246.121


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 11:09:48
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๓๗ ลว. ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง สำรวจข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่ได้ลงทะเบียนจิตอาสา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มสำรวจจำนวนผู้สมัครจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จำนวน 1 ฉบัย
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 11:18:53
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๓๘ ลว. ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เร่อง ส่งข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลลงนามบันทวึกข้อตกลงความร่วมมือในกการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย ๒ ฉบัน
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13:40:13
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๓๙ ลว. ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13:58:18
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๔o ลว. ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ (โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 2/61)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน 1,560
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 14:17:38
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๔๑ ลว. ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานตัวการปฏิบัคิงานพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐/๑๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย 2560
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:07:52
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๔๒ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการนาฎศิลพัทลุง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:10:49
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๔๓ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชนูปถัมภ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:12:57
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๔๔ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุิษย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:15:05
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๔๕ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:17:02
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๔๖ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขามป้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:18:44
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๔๗ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดรุโนทัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:21:13
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๔๘ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาอุทิศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:23:20
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๔๙ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดงศิษย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:26:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๕O ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทุ่งยาว
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:29:36
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๕๑ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทุ่งยาววิทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:31:09
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๕๒ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน วิเชียนมาคุ
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:34:11
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๕๓ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน คันธวิทยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:36:33
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๕๔ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน อิสมาลียะ มูลนืธื
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:38:07
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๕๕ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนกุดหมากไฟ
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:41:03
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๕๖ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านท่าเสา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 24
ศุกร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:42:58
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๕๗ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเขาค่าย
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 25
ศุกร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:44:11
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๕๘ ลว.๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลหารตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 26
ศุกร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:49:09
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๕๙ ลว. ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ส่ง แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 2/2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้้วย รายชื่อนักศึกษา 1 ฉบัน
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 27
อาทิตย์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:02:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๖๐ ลว. ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง  ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไปราชการ

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

ตามคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลับ ที่ ๓๓๗/๒๕๖๐ ลว. ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงฯ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.175.214.38

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05