[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
เอกสารส่งหนังสือออนไลน์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560   


ต่อ...

เข้าชม : 461


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:10:33
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๖o ลว. ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอนุมัมัตืโครงการยุวชุมวิวัฒน์ไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการยุวชนวิวัฒน์ไทย เทิดทูนสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ จำนวน 1ชุด
โดย : น่างสาวจรรยา สุวรรณรัตน์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:01:49
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๖๑ลว. ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ ค่าโทรศัพทย์ กศน อ.ปะเหลีน (ก.ย)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน 107 บาท (075-268394)
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:15:12
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๖๒ ลว. ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ ค่าโทรศัพทย์ กศน อ.ปะเหลีน (ก.ย)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน 143.22 บาท (075-268395)
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:20:01
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๖๓ ลว. ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ ค่าไฟฟ้า กศน อ.ปะเหลีน (ก.ย)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน 1,371.22 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:25:02
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๖๔ ลว. ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ ค่าโทรศัพทย์ กศน อ.ปะเหลีน (ต.ค)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน 142.31 บาท (075-268395)
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:30:55
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๖๕ ลว. ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการควบคุมหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร รายงานการควบคุมหน่วยงานย่อย 1 ชุด

โดย : น่างสาวจรรยา สุวรรณรัตน์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:33:19
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๖๖ ลว. ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการควบคุมหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการการควบคุมหน่วยงาย่อย
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร รายงานการควบคุมหน่วยงานย่อย 1 ชุด

โดย : น่างสาวจรรยา สุวรรณรัตน์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:11:36
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๖๗ ลว. ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ ค่าไฟฟ้า กศน อ.ปะเหลีน (พ.ย.60)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน1,301.64 บาท
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.182.249


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:46:31
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๖๘ ลว. ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ ค่าไฟฟ้าห้องสมุด กศน อ.ปะเหลีนย (พ.ย.60)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน 284.10บาท
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.182.249


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:10:41
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๖๙ ลว. ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคาระห็ให้คณะครูและนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร
เรียน ผู้บังคับบัญชาการกองเรือยุทธการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ
โดย : น่างสาวจรรยา สุวรรณรัตน์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:19:46
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๗o ลว. ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคาระห็ศึกษาเรียนรู้ ณ อุทยานประวัติศาสตร๋พระจอมเกล้า ณ.หว้ากอ
เรียน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร๋จอมเกล้า ณ.หว้ากอ
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ
โดย : น่างสาวจรรยา สุวรรณรัตน์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:30:26
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๗๑ ลว. ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ ค่าน้ำประปา กศน อ.ปะเหลีนย (ต.ค.60)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน 304.95บาท
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:03:10
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๗๒ ลว. ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ ค่าน้ำประปา กศน อ.ปะเหลีนย (พ.ย.60)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน 284.62บาท
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:31:33
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๗๓ ลว. ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไปราชการเปลี่ยนจากพื้นที่นครศรีธรรมราช ไปยังพื้นที่อำเภอ
เมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
เอกสารที่แนบ หนังสืออนุมัติการเดินทางฯที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔ /๖๖๐ ลว. วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.10.139.80


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:37:27
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๗๔ ลว. ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการตามโครงการอบรมวิทยากรแกนนำยุวกาชาด รุ่นที่ ๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. โครงการอบรมวิทยากรแกนนำยุวกาชาด รุ่นที่ ๕    จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.10.139.80


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:38:55
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๗๕ ลว. ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ส่งรายชื่อบุคลากรรักษาการ (นางสาวประโลม เสียมไหม)
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.10.139.80


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:21:28
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๗๗ ลว. 7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กศน อ.ปะเหลียน (ส.ค.60)08/2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน 1,216.59บาท เบิกเพียง1,000 บาท
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 10.0.2.161


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:09:30
๐๒๑๐.๓๐๐๔/ (ว) ๖๗๖ ลว. ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา

โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:27:28
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๗๘ ลว. 7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กศน อ.ปะเหลียน (ก.ย.60)09/2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน 1,096.22บาท เบิกเพียง1,000 บาท
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 10.0.2.161


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:30:14
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๗๙ ลว. 7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กศน อ.ปะเหลียน (ต.ค.60)10/2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน 994.03บาท
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 10.0.2.161


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:36:41
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๘o ลว. 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ของบประมาณซ่อมแซม กศน อ.ปะเหลียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานของบเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน บาท
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 10.0.2.161


ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:57:48
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๘๑ ลว.๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสแบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านลิพัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ ผู้ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 00:02:21
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๘๒ ลว. ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณโครงการยุวชุมวิวัฒน์ไทย ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบยืมโครงการยุวชนวิวัฒน์ไทยฯ จำนวน 2ชุด
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.182.58


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 05:35:08
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๘๓ ลว. ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อล้างเงินยืมรายได้สถานศึกษาในการเดินทางไปราชการ ตาม บย. ๓/๖๑
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด ๖,๔๖๐.- บาท (หกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.97.130


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:49:30
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๘๔ ลว. ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์โครงการยุวกาชาด(หลักสูตรยุกาชาดพื้นฐาน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน ยุวกาชาด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรยุวกาชาด
2 กำหนดการ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:03:01
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๘๕ ลว. ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานตำนวนแบบทดสอบ หลักศูตรการศึกษาระดัับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจำยงยแบบทดสอบวิชาเลือก 2/2560
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:51:36

ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๘๖ ลว. ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ปรับแก้แผนปฏิบัตืการแระจำปี 2561และคำรับรองปฎิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แผนแฏิบัติการ 1ชุด 2561
2 คำรับรองปฏิบัติงาน 1 ชุด
3 แผ่น ซีด๊ 1 แผ่น
โดย : นางสาวอุุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:55:35
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๘๗ ลว. ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการ การศึกษาคนพิการ 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1สรุปผลการดำเนินการ การศึกษาคนพิการ 2560 1 ชุด
2 แผ่น ซีด๊ 1 แผ่น
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 29
ศุกร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:44:11
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๘๘ ลว. ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ (ค่านำ้ประปา กศน.อำเภอปะเหลียน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน 192.60 [km
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 30
ศุกร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:48:53
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๘๙ ลว. ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ (ค่านำ้ประปา กศน.ห้องสมุดประชาชน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน 192.60 [km
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:27:27
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๙o ลว. ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ (ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการอบรมดิจิทัส โดยผ่านสมาร์ทโฟน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน 2,400 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 32
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:40:40
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๙๑ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านาทุ่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑๓ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 33
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:14:40
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๙๒ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเทศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 34
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:16:13
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๙๓ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๔ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 35
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:18:32
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๙๔ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเลา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๓ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 36
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:19:31
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๙๔ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๕ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 37
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:20:59
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๙๖ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๕ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:22:54
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๙๗ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๗ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:23:59
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๙๘ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:25:18
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๖๙๙ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 41
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:26:09
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๐๐ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 42
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:26:58
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๐๑ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชนี ๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 43
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:29:09
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๐๒ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นประดู่
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 44
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:30:09
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๐๓ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแต้ว
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 45
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:31:53
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๐๔ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวควน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 46
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:33:41
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๐๕ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 47
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:20:56
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๐๖ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 48
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:23:36
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๐๗ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 49
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:28:33
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๐๘ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสอม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 50
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:29:29
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๐๙ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 51
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:31:08
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๑๐ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 52
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:33:11
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๑๑ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 53
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:39:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๑๒ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรง้รียนบ้านคีรีวง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 54
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:42:20
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๑๓ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 55
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:42:49
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๑๔ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะเหลียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 56
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:43:44
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๑๕ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านโตน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 57
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:44:30
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๑๖ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด็กน้อยตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 58
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:45:12
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๑๗ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผวนโป๊ะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 59
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:45:52
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๑๘ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 60
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:46:40
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๑๙ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 61
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:47:36
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๒๐ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทราย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 62
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:48:59
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๒๑ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแก
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 63
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:49:42
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๒๒ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 64
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:53:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๒๓ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไทรทอง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 65
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:54:00
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๒๔ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสมาอีลีย๊ะห์มูลนิธิ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 66
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:54:35
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๒๕ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 67
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:55:52
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๒๖ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 68
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:56:36
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๒๗ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทัศนาวลัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 69
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:57:24
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๒๘ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองริ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 70
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:58:29
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๒๙ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยาฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 71
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:59:06
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๓๐ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนหาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 72
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:00:23
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๓๑ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสัก
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 73
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:01:02
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๓๑ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 74
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:01:51
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๓๓ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางประหลาด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 75
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:02:40
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๓๔ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักฉีด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 76
ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:04:45
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๓๕ ลว. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในควน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 77
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:46:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๓๖ ลว. ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ (ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ้งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 78
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:47:36
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๓๗ ลว. ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ (ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ้งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 79
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:49:40
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๓๘ ลว. ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ (ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ้งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 80
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:44:21
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๓๙ ลว. ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ 2561 โครงการยุุวชนวิวัฒน์ไทย เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน237,180 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 81
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:49:23
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๔o ลว. ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวย กศน อำเภอละงู
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 82
จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:56:57
๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๔๑ ลว.๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการเบิกจ่ายของไตรมาส ๒(ม.ค - มี.ต ๖๑)
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 83
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:23:13
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๔๒ ลว. ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติโครงการ พัฒนาสังคมชุมชน
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ พัฒนาสังคมชุมชน
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 84
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:06:34
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๔๓ ลว. ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการอบรมยุวกาชาด ยุวกาชาดพื้นฐาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานกรยืมเงิน จำนวน ๑ ชุด ๙๒,o๙๕ บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 85
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:18:48
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๔๔ ลว. ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าวัสดุสำนักงาน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการเบิกเงิน จำนวน ๑ ชุด ๓,๕00 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 86
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:23:51
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๔๕ ลว. ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณธนชัย เก้าเอียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ 1 ฉบับ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 87
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:31:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๔๖ ลว. ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งรายงานผล เดือน กันยายน 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผล ประจำเดือน กันยายน 2560 าา
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 88
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:36:19
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๔๗ ลว. ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งแผน เดือน ตุลาคม 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนปฏิบัติประจำเดือน ตุลาคม 2560
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 89
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:52:47
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๔๘ ลว. ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งรายงานผล เดือน ตุลาคม 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผล ประจำเดือน ตุลาคม 2560
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 90
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:57:35


ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๔๙ ลว. ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งแผน เดือน พฤศจิกายน 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนปฏิบัติประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 91
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:07:11
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๔๙ ลว. ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งรายงานผล เดือน พฤศจิกายน 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผล ประจำเดือน พฤศจิกายน2560
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 92
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:10:43
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๕o ลว. ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งแผน เดือน พฤศจิกายน 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนปฏิบัติประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 93
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:12:24
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๕๑ ลว. ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งแผน เดือน ธันวาคม 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนปฏิบัติประจำเดือน ธันวาคม 2560
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 94
ศุกร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:18:14
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๗๕๒ ลว. ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน อธิการบดี ม.ราชภัฏเก็ต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05