[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
เอกสารส่งหนังสือออนไลน์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560   


ต่อจาก...

เข้าชม : 152


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:13:21
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/ว.๕๗๗ ลว. ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
(R.A.T.C.)
เรียน ผู้อำนวยการ ...........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสืออนุญาตการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. คำสั่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑ ที่ ๓๐๙/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมฯจำนวน ๑ ชุด


โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 101.109.68.88


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 20:42:54
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/ว.๕๗๘ ลว. ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอเชิญเป็นเกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 101.109.68.88


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:31:51
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๕๗๙ ลว. ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
(R.A.T.C.)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.238.30


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:45:04
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๕๘๐ ลว. ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอเชิญเป็นเกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)
เรียน นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.238.30


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:50:24
ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/.๕๘๑ ลว. ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่ที่ส่งมาด้วย บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:26:07
ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/.๕๘๒ ลว. ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมพัึฒนาผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่ที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมพัึฒนาผู้เรียน 1 ชุด
โดย : นางสาว ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:16:24
ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/.๕๘๓ ลว. ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง การาจัดการศึกษานอกระบบแะการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เร่ียนที่ออกกลางคัน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่ที่ส่งมาด้วย แบบสอยถามข้อมูลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับนักศึกษาที่ออกกลางคัน 1 ชุด
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:56:37
ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/.๕๘๔ ลว. ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่ที่ส่งมาด้วย ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ใช้หน้าที่ ๑-๖ เจาะหน้าที่ ๗-๕๐
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:58:07
ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/.๕๘๕ ลว. ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง อนุญาตเบิกใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญรับเงินประจำปี ๒๕๖๑
อย่างละ ๑ เล่ม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:28:11
ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/.๕๘๖ ลว. ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาขอลาออกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือรายงานตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:37:44
ศธ 0210.3004/587 ลว. 25 ตุลาคม 2560
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการลูกเสือ
ุเรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการเบิกเงินงบประมาณ
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 53,826 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:27:38
ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/.๕๘๘ ลว. ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุญาติเดินทางไปราชการโดยเตรื่องบิน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:15:32
ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/.๕๘๙ ลว. ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งรายชื่อแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดิติทัลและพานิชย์ชุมขน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแจ้งรายชื่อบุคลากร ๑ ฉบับ
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:24:05
ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/.๕๙o ลว. ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผุ้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายชื่อนักศึกษา ตรวจสอบวุฒิ 1 ฉบับ
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:47:14
ธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/.๕๙๑ ลว. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศึย
เรียน ผุ้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศึย ๑ ชุด
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05