[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
เอกสารส่งหนังสือออนไลน์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560   


ต่อ...

เข้าชม : 397


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:08:39
ศธ 0210.3004/346 ลว. 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย เดือน มิถุนายน 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการรับ-จ่ายรายได้สถานศึกษา เดือน มิ.ย. 60 จำนวน 1 ชุด 2. รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก เดือน มิ.ย. 60
จำนวน 1 ชุด 3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จำนวน 1 ชุด 4 รายงานลูกหนี้เงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด 5. รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:12:18
ศธ 0210.3004/347 ลว. 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย เดือน มิถุนายน 2560
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการรับ-จ่ายรายได้สถานศึกษา เดือน มิ.ย. 60 จำนวน 1 ชุด 2. รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก เดือน มิ.ย. 60
จำนวน 1 ชุด 3. รายงานลูกหนี้เงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด 4. รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:42:14
ศธ 0210.3004/396 ลว. 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:42:50
ศธ 0210.3004/397 ลว. 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการจังหวัดพัทลุง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:21:03
ศธ 0210.3004/398 ลว. 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ส่งที่ส่งมาด้วย ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณปี 2560 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 28,280 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:23:46
ศธ 0210.3004/399 ลว. 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ส่งที่ส่งมาด้วย ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณปี 2560 ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2 ราย จำนวน 30,0000 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:28:06
ศธ 0210.3004/400 ลว. 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ส่งที่ส่งมาด้วย ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณปี 2560 ค่าเดินทางไปราชการ ครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน มิถุนกายน 2 ราย จำนวน 2,000บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:31:00
ศธ 0210.3004/401 ลว. 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ส่งที่ส่งมาด้วย ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณปี 2560 ค่าถ่ายเอกสาร หนังสือเรียน 1/60 จำนวน 94,855.50 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:41:30
ศธ 0210.3004/402ลว. 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ส่งที่ส่งมาด้วย ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณปี 2560 โครงการหลักสูตร ผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง จำนวน 14,000 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 10
จันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:51:13
ศธ 0210.3004/403 ลว. 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเชิญเป็น วิทยากร
เรียน ร.ต.ต. สุไลมาน หลังเถาะ
ส่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร กำหนดการ วิทยากร โครงการพัฒนาสังคมชน การปลูกจิตสำนึกให้มีความเป็นประชาะธิปไตย ตำบลท่าข้าม
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:56:02
ศธ 0210.3004/404 ลว. 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเชิญเป็น วิทยากร
เรียน คุณ หทัยรัตน์ จิตพงษ์
ส่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร กำหนดการ วิทยากร โครงการพัฒนาสังคมชุมชน บำเพ็ญประโยชน์ ณ.วัดป่าวังเจริญ ตำบลปะเหลียน
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:12:20
ศธ 0210.3004/405 ลว 25 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการ TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลแหลมสอม จำนวนเงิน 1,100 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
โดย : ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:58:20
ศธ 0210.3004/406 ลว 25 กรกฎาคม 2560
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยผู้บังคับบัญชาการช่วยรบที่ 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:59:52
ศธ 0210.3004/407 ลว 25 กรกฎาคม 2560
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการหาดใหญ่
สิ่งที่ส่งมาด้วย แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:00:41
ศธ 0210.3004/408 ลว 25 กรกฎาคม 2560
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:01:31
ศธ 0210.3004/409 ลว 25 กรกฎาคม 2560
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:02:46
ศธ 0210.3004/410 ลว 25 กรกฎาคม 2560
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
สิ่งที่ส่งมาด้วย แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:03:38
ศธ 0210.3004/411 ลว 25 กรกฎาคม 2560
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:09:43
ศธ 0210.3004/412 ลว. 25 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ล้างเงินยืมสถานศึกษา ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารล้างเงินยืม จำนวน 1 ชุด กศน.ตำบลบ้านนา
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:10:32
ศธ 0210.3004/413 ลว. 25 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ล้างเงินยืมสถานศึกษา ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารล้างเงินยืม จำนวน 1 ชุด กศน.ตำบลปะเหลียน จำนวน 1,000 บาท
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 21
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:12:29
ศธ 0210.3004/414 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560 ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ค.60 กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 1,812.93 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:13:10
ศธ 0210.3004/415 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560 ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ค.60 ห้องสมุดอำเภอปะเหลียน จำนวน 338.37 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:15:20
ศธ 0210.3004/416 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560 ค่าวัสดุุ ตำบลท่าข้าม/ท่าพญา/สุโสะ จำนวน 9,000 บาท
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:17:33
ศธ 0210.3004/417 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอล้างเงินยืมงบประมาณปี 2560 ค่าวัสดุุ ตำบลลิพัง/ท่าข้าม/เกาะสุกร จำนวน 2,000 บาท
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:19:04
ศธ 0210.3004/418 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพฯ ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2,400 บาท
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:20:26
ศธ 0210.3004/419 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ส่งต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก เทอม 1/2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก เทอม 1/2560
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:21:52
ศธ 0210.3004/420 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560 โครงการพัฒนาสังคมชุมชน (ปลูกสำนึกประชาธิปไตย จำนวน 3,600 บาท)
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:22:43
ศธ 0210.3004/421 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560 ปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1,200 บาท
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:23:39
ศธ 0210.3004/422 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560 ค่าโทรศัพท์ เดือน มิ.ย. 60 ห้องสมุดประชาชน จำนวน 110.21 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:26:30
ศธ 0210.3004/423 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:08:50
ศธ 0210.3004/424 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560 ค่าหนังสือเรียนจำนวนเงิน 10,578 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:13:48
ศธ 0210.3004/425 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่คักเลือกข้อสอบรายวิชา 1/2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อเจ้าหน้าที่คัดเลือกข้อสอบ 1ฉบับ
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:23:05
ศธ 0210.3004/426 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560 โครงการทักษะชีวิตจำนวนเงิน 6,000 บาท
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:24:29
ศธ 0210.3004/427 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560 โครงการ To be number one จำนวน 1,200 บาท
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 35
พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:26:36
ศธ 0210.3004/428 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลผลดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย ตาม สงป.301 และ สงป.302 เดือน กรกฎาคม 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารรายงานสรุปข้อมูลผลดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย ตาม สงป.301 และ สงป.302 เดือน กรกฎาคม 2560 จำนวน 5 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 36
จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:16:05
ศธ 0210.3004/429 ลว. 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก ค่าโทรศัพท์ กศน.อำเภอปะเหลียน
075-268395 ประจำเดิอน มิถุนายน 06/2560 เป็นเงิน161.57 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 37
จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:19:26
ศธ 0210.3004/430 ลว. 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก ค่าตอบแทนวิทยากรทักษะชีวิต (บางด้วน)
เป็นเงิน 600 บาท
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 38
จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:23:00
ศธ 0210.3004/432 ลว. 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก ค่าเดินทางไปราชการ (ห้องสมุด)
เป็นเงิน 600 บาท
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 39
จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:25:54
ศธ 0210.3004/433 ลว. 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก ค่าวัสดุดอกไม้จันทร์
เป็นเงิน 17,000 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 40
จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:27:41
ศธ 0210.3004/434 ลว. 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก ร้านมิตรสาร
เป็นเงิน 22,000 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:32:39
ศธ 0210.3004/435 ลว. 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก โครงการทักษะชีวิต
เป็นเงิน 14,970 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:34:11
ศธ 0210.3004/436 ลว. 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก To Be Numeber one
เป็นเงิน 22,900 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:39:23
ศธ 0210.3004/437 ลว. 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก สังคมชุมชน
เป็นเงิน 16,820 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 44
จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:41:36
ศธ 0210.3004/438 ลว. 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก กลุ่มสนใจ
เป็นเงิน 18,000 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 45
จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:44:39
ศธ 0210.3004/439 ลว. 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเงิน 6,150 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 46
จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:52:30
ศธ 0210.3004/440 ลว. 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก ดาวเรือง
เป็นเงิน 10,000 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 47
จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:55:34
ศธ 0210.3004/441 ลว. 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารล้างเงินยืม 1 ชุด
เป็นเงิน 92,095 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 48
จันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:00:24
ศธ 0210.3004/442 ลว. 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารล้างเงินยืม 1 ชุด โครงการยุวชนวิวัฒไทย ฯ
เป็นเงิน 28,900 บาท
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 49
พุธ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:17:26
ศธ 0210.3004/443 ลว. 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง  ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ    จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน 1,400.00 บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.4.237


ความคิดเห็นที่ 50
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:14:51
ศธ 0210.3004/450 ลว 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน ปุ๋ยหมักชีวภาพ ต.ทุ่งยาว, บ้านนา จำนวนเงิน 3,600 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 51
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:11:33
ศธ 0210.3004/449 ลว 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน ผู้สูงอายุ ต.ท่าข้าม, ลิพัง,เกาะกร 1,500 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 52
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:36:36
ศธ 0210.3004/444
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินไปราชการ จำนวนเงิน 10,ุ690 บาท
โดย : ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 53
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:53:27
ศธ 0210.3004/445 ลว 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน โครงการพัฒนาสังคมชุมชน ต.แหลมสอม จำนวนเงิน 1,600 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 54
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:58:16
ศธ 0210.3004/446 ลว 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินโครงการพัฒนาสังคมชุมชน ต.ท่าพญา ต.สุโสะ(ค่าป้ายไวนิล) 800 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 55
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00:17
ศธ 0210.3004/447 ลว 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินโครงการพัฒนาสังคมชุมชน ต.ทุ่งยาว(ค่าป้ายไวนิล) 400 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 56
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:06:10
ศธ 0210.3004/448 ลว 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินโครงการทักษะชีวิต ต.ทุ่งยาว, บางด้วน,ท่าพญา ,สุโสะ (ค่าป้ายไวนิล) 2,000 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 57
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:45:04
ศธ 0210.3004/449 ลว 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน ผู่สูงอายุ ต.ทุ่าข้าม เกาะสุกร ลิพัง (ค่าวัสดุจำนวน 1,500 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 58
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:48:38
0210.3004/450 ลว 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน ค่าวัสดุ ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ ตำบล บ้านนา ทุ่งยาว ดจำนวน 3,600 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 59
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:54:58
0210.3004/451 ลว 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560 (ล้างเงินรายได้สถานศึกษา)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน ผู้สูงอายุ แหลมสอม
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 60
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:00:41
0210.3004/452 ลว 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560 ทุ่งยาว
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน การทำลวดพันรับถ้วนน้ำยางพารา จำนวนเงิน 1,000 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 61
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:08:09
0210.3004/453 ลว 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน วัสดุ เชือกพลาสติก ตำบลท่าข้าม จำนวนเงิน 1,000 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 62
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:11:24
0210.3004/454 ลว 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน วัสดุสำนักงาน ตำบลบ้่่านนา จำนวนเงิน 400 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 63
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:15:42
0210.3004/455 ลว 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน วัสดุเกษตร ตำบลท่าพญา
จำนวนเงิน 1,650 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 64
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:19:08
0210.3004/456 ลว 31 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน แกงไดปลาแห้ง 2 ราย
จำนวนเงิน 18,000 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 65
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:24:44
0210.3004/457 ลว 31 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน ขยะมูลฝอยขยะชุมชน
จำนวนเงิน 7,200 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 66
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:38:24
0210.3004/458 ลว 31 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน อบรมให้ความรู้บำเพ็ญประโยชน์
จำนวนเงิน 14,400 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 67
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:42:18
0210.3004/459 ลว 31 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน อบรมให้ความรู้บำเพ็ญประโยชน์
จำนวนเงิน 3,600 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 68
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:44:50
0210.3004/460 ลว 31 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงิน อบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย
จำนวนเงิน 3,600 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 69
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:54:54
0210.3004/461 ลว 31 กรกฎาคม 2560
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรพระเจ้าอยู่หัว
เรียน นายอำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 70
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:59:52
0210.3004/462 ลว 31 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ครวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สิ่งที่ส่่งมาด้วย หลักฐานการตรวจสอบวุฒิ 1 ชุด
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05