[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
เอกสารส่งหนังสือออนไลน์ ประจำเดือน กันยายน 2560
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560   


ต่อ...

เข้าชม : 246


ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:03:35
ศธ 0210.3004/532 ลว. 1 กันยายน 2560
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงาน เดือน สิงหาคม 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานรับจ่ายรายได้สถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
2. รายงานรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
4. รายการใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:05:02
ศธ 0210.3004/533 ลว. 1 กันยายน 2560
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงาน เดือน สิงหาคม 2560
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานรับจ่ายรายได้สถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
2. รายงานรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 15:29:11
ศธ 0210.3004/534 ลว. 1 กันยายน 2560
เรื่อง รายงานผลการนิเทศการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2560 (ไตรมาส 4)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการนิเทศการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2560 (ไตรมาส 4) จำนวน 7 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 15:54:55

ศธ 0210.3004/535 ลว. 1 กันยายน 2560
เรื่อง ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ครั้งที่ 2
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด
2. สมุดบันทึกผลงานและคุณงานความดี จำนวน 1 เล่ม
โดย : ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:41:11
ศธ 0210.3004/536 ลว. 1 กันยายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการเบิกเงินงบประมาณ ไปราชการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี่้ ราชบุรี จำนวนเงิน 2,840 บาท
โดย : ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 6
เสาร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 17:08:09
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๕๓๗ ลว. ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน. นักจัดการทั่วไป และครู กศน.ตำบล รอบที่๒
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการ จำนวน ๑๔ ชุด
๒. แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ จำนวน ๑ แผ่น
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 101.51.58.224


ความคิดเห็นที่ 7
อาทิตย์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 05:51:49
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๕๓๘ ลว. ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการตามโครงการโครงการยุวชนวิวัฒน์ไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถวายบังคม “พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ”
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. รายชื่อ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาของ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน    จำนวน ๑ ชุด
    

โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.0.221.248


ความคิดเห็นที่ 8
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 07:17:06
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/ว.๕๓๙ ลว. ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
เรียน ผู้อำนวยการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  จำนวน ๑ ชุด
   ๒. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ     
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 113.53.175.125


ความคิดเห็นที่ 9
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 07:19:05
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๕๔๐ ลว. ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
เรียน ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากพะยูน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  จำนวน ๑ ชุด
   ๒. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ  
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 113.53.175.125


ความคิดเห็นที่ 10
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 07:21:43
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๕๔๑ ลว. ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  จำนวน ๑ ชุด
  
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 113.53.175.125


ความคิดเห็นที่ 11
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09:05:42
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๕๔๒ ลว. ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน ๑ ชุด
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๕๔๓ ลว. ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน ๑ ชุด
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/ว.๕๔๔ ลว. ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)
เรียน ผู้อำนวยการ..............................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 113.53.175.125


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:47:29
ศธ 0210.3004/537 ลว. 11 กันยายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ
โดย : นางสาวดาวทิพย์ จำนงค์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 15:34:42
ศธ 0210.3004/538 ลว. 11 กันยายน 2560
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตฯ
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:56:16
ศธ 0210.3004/539 ลว. 12 กันยายน 2560
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 2. แบบติดตามผลข้อมูลของประชาชนที่เข้ารับการอบรม เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:57:46
ศธ 0210.3004/540 ลว. 13 กันยายน 2560
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน พฤษภาคม 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน พฤษภาคม 2560 จำนวน 16 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:58:26
ศธ 0210.3004/541 ลว. 13 กันยายน 2560
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน มิถุนายน 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน มิถุนายน 2560 จำนวน 16 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:59:50
ศธ 0210.3004/542 ลว. 13 กันยายน 2560
เรื่อง แผนการปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม 2560 จำนวน 16 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:00:40
ศธ 0210.3004/543 ลว. 13 กันยายน 2560
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม 2560 จำนวน 16 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:01:27
ศธ 0210.3004/544 ลว. 13 กันยายน 2560
เรื่อง แผนการปฏิบัติงาน เดือน สิงหาคม 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการปฏิบัติงาน เดือน สิงหาคม 2560 จำนวน 16 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 17:13:04
ศธ 0210.3004/545 ลว. 13 กันยายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ (ค่าป้ายพลาสติก พร้อมกรอบอะลูมิเนียม โครงการศูนย์แนะแนวและประสานงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เป็นเงิน 1,900 บาท)
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10:39:00
ศธ 0210.3004/546 ลว. 13 กันยายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าไฟฟ้าห้องสมุด เดือน สิงหาคม 2560 จำนวน 238.82 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10:40:00
ศธ 0210.3004/547 ลว. 13 กันยายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอปะเหลียน เดือน สิงหาคม 2560 จำนวน 1,795.05 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10:41:02
ศธ 0210.3004/548 ลว. 13 กันยายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าน้ำประปา ห้องสมุด เดือน กันยายน 2560 จำนวน 192.60 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10:41:56
ศธ 0210.3004/549 ลว. 13 กันยายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าน้ำประปา กศน.อำเภอปะเหลียน เดือน กันยายน 2560 จำนวน 325.28 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:47:10
ศธ 0210.3004/550 ลว. 13 กันยายน 2560
เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบขออนุญาตเข้าร่วมโครงการ
โดย : นางสาวดาวทิพย์ จำนงค์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:51:44
ศธ 0210.3004/551 ลว. 13 กันยายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณiรายจ่ายประจำปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมหลักสูตร
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 20 ชั่งโมง เป็นเงิน 4,000 บาท
โดย : นางสาวดาวทิพย์ จำนงค์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:55:16
ศธ 0210.3004/552 ลว. 13 กันยายน 2560
เรื่อง ขอเชิญเพื่อเป็นประธานพิธีเปิด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ โครงการ "ค่ายเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"
โดย : นางสาวดาวทิพย์ จำนงค์ทิ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 28
จันทร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:57:16
ศธ 0210.3004/553 ลว. 18 กันยายน 2560
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ ค่าดำเนินการสอบ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการเบิกเงินงบประมาณ
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 40,060 บาท
โดย : นางสาวดาวทิพย์ จำนงค์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 29
อังคาร ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08:48:09
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๕๕๔ ลว. ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอสนับสนุนเงินสาธารณประโยชน์ เขต ๑๔
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.175.214.171


ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:05:45
ศธ 0210.3004/555 ลว. 20 กันยายน 2560
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการยุวชนวิวัฒน์ไทย เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถวายบังคม "พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
เป็นเงิน 261,370 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:16:56
ศธ 0210.3004/556 ลว. 20 กันยายน 2560
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการเสริมสร้างศักนภ่าพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
เป็นเงิน 26,725 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:20:14
ศธ 0210.3004/557 ลว. 20 กันยายน 2560
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
เป็นเงิน 30,000 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:33:42
ศธ 0210.3004/558 ลว. 20 กันยายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการจ่ายเงิน ค่ากิจกรรม ค่าถ่ายเอกสาร คู่มืออบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตามโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวนเงิน 1,000 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 12:14:32
ศธ 0210.3004/559 ลว. 21 กันยายน 2560
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคอาเซียน "English Speaking Practice for ASEAN"
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคอาเซียน "English Speaking Practice for ASEAN" จำนวน 1 ฉบับ
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 35
ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09:43:09
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๕๖๐ ลว. ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอใช้สถานที่ในการประชุมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๕๒/๓๗๑๐ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑ ลว. ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญฯ
๒. คำสั่งแต่งตั้ง สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑ ที่ ๓๐๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญฯ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.0.220.116


ความคิดเห็นที่ 36
จันทร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 17:04:04
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๕๖๑ ลว. ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขออนุญาตซื้อใบเสร็จลูกเสือ( ลส.๑๙ )และวุฒิบัตรฯ
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
๑. หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๕๒/๓๗๑๐ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑ ลว. ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญฯ
๒. โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญฯ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.15.183


ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:07:03
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๕๖๒ ลว. ๒ุ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอนำฝากเงินรายได้สถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ใบนำฝาก จำนวน 2 ชุด
๒.สมุดคู่ฝาก จำนวน 1 เล่ม
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 11:33:30
ศธ. 0210.3004/563 ลว. 28 กันยายน 2560
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักศึกษา สอบ E xcam 1/60
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชือนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 39
จันทร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:17:57
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 14:50:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๕๖๔ ลว. ๒ุ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งรายงานข้อมูลผู้เข้าสอบ - ขาดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานสรุปนักศึกษาเข้าสอบขาดสอบ
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05