[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
เอกสารส่งหนังสือออนไลน์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560   


ใช้ในการออกเลขหนังสือส่งทางราชการเท่านั้น

เข้าชม : 372


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:24:16
ที่ ศธ 0210.3004/220 ลว. 1 พฤษภาคม 2560
เรื่อง รายงานสรุปผลข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ตา สงป.301 และ สงป.302
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือน เมษายน
2560
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:01:50
ที่ ศธ 0210.3004/221ลว. 5 พฤษภาคม 2560
เรื่อง รายการควบคุมเงินหน่วยงานย่อยประจำเดือนเมษายน
เรียน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:04:16
ที่ ศธ 0210.3004/222ลว. 5 พฤษภาคม 2560
เรื่อง รายการควบคุมเงินหน่วยงานย่อยประจำเดือนเมษายน
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:15:50
ที่ ศธ 0210.3004/223ลว. 8 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ส่งแผน iep ประจำปีงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผน IEP จำนวน 35 เส่ม
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:39:49
ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๒๒๔ ลว. ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,259 บาท (ห้องสมุด)
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:45:46
.๐๒๑๐.๓๐๐๔/225 ลว. ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 200 บาท (ห้องสมุด)
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:49:09
.๐๒๑๐.๓๐๐๔/226 ลว. ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าไวนิล จำนวน 400 บาท (ห้องสมุด)
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:55:28
๐๒๑๐.๓๐๐๔/227 ลว. ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 660 บาท (ห้องสมุด)
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:58:49
๐๒๑๐.๓๐๐๔/228 ลว. ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าวรสาารจำนวน 1070 บาท (ห้องสมุด)
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:11:28
๐๒๑๐.๓๐๐๔/229 ลว. 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค 116.63 บาท
(ห้องสมุด)
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:55:20
1210.3004/230 ลว. 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา
192.60 บาท (ห้องสมุด)
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:01:08
1210.3004/231 ลว. 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา
192.60 บาท (กศน.อำเภอปะเหลียน)
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:19:32
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๒๓๒ ลว. ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน ๖,๔๘๐.- บาท (หกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 101.109.70.30


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:26:21
1210.3004/233 ลว. 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:53:19
1210.3004/234 ลว. 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือBTC
29,000 บาท
โดย : ขจรพงศ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:01:37
1210.3004/235 ลว. 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงิยงบประมาณ(ยืมเงินงบประมาณ อำเภอปะเหลียน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่ารถตู้ โครงการยาเสพติด
3,200 บาท


โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:16:13
1210.3004/236 ลว. 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือห้องสมุด จำนวน 15,000 บาท

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือห้องสมุด จำนวน 15,000 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:46:27
1210.3004/237 ลว. 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดิยทางไปราชการ
จำนวน 480บาท
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:09:15
ที่ ศธ 0210.3004/238 ลว. 17 พฤษภาคม 2560
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 22:23:23
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๒๓๙ ลว. ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการในการสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงาน กศน.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 113.53.163.209


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:51:41
1210.3004/240 ลว. 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดิยทางไปราชการ บุคลากร กศน.ปะเหลียน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
จำนวน 12,630บาท
โดย : ขจรพงศ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:01:56
1210.3004/241 ลว. 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดิยทางไปราชการ ประชุมสัมมนาปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน/การสอบธรรมในสถานศึกษา จ.ชุมพร
จำนวน 1,300บาท
โดย : ขจรพงศ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 20:04:11
ที่ ศธ 0210.3004/242 ลว. 18 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 /2560
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการโครงการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ อบต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โดย : ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 20:06:17
ที่ ศธ 0210.3004/243 ลว. 18 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 /2560
เรียน ด.ต.ปรีชา ทิตย์จันทา
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการโครงการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ อบต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โดย : ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 20:11:11
ที่ ศธ 0210.3004/ ว 244 ลว. 18 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 /2560
เรียน กรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการโครงการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ อบต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โดย : ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:49:50
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๒๔๕ ลว. ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตรัง
อ้างถึง คำสั่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑ ที่ ๑๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
๑. สำเนาคำสั่งสำนักงานลูกเสือฯ จำนวน ๑ ฉบับ
  ๒. รายงานผลการฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
  ๓. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
  ๔. เงินค่าบำรุง บี.พี. จำนวน ๒๑๐ บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.2.180.140


ความคิดเห็นที่ 27
จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:41:23
1210.3004/235 ลว. 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเงินเดือนครูผู้สอนคนพิการ เดือนพฤษภาคม 30,000 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 28
จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:49:59
1210.3004/236 ลว. 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดือนทางไปราชการ เมษายน 2,000 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 29
จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:53:56
1210.3004/245 ลว. 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเงินเดือนครูผู้สอนคนพิการ เดือนพฤษภาคม 30,000 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 30
จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:05:52
1210.3004/246 ลว. 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเงินเดือนครูผู้สอนคนพิการ เดือนพฤษภาคม 30,000 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 31
จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:12:07
1210.3004/247 ลว. 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดือนทางไปราชการ เมษายน 2,000 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 32
อังคาร ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:03:32
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๒๔๘ ลว. ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 125.25.196.191


ความคิดเห็นที่ 33
อังคาร ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:06:50
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๒๔๙ ลว. ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
เรียน นางสาวกวินนาถ ช่วงสงค์ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 125.25.196.191


ความคิดเห็นที่ 34
อังคาร ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:59:10
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๒๕๐ ลว. ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบาบ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : นางสาวดาวทิพย์ จำนงค์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:39:51
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๒๕๑ ลว. ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งแบบรายงานผู้สำเร็๗การศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผู้สำเร็๗การศึกษาห ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับประถม จำนวน 1 ชุด
แบบรายงานผู้สำเร็๗การศึกษาห ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับม.ต้น จำนวน 1 ชุด
แบบรายงานผู้สำเร็๗การศึกษาห ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับม.ปลาย จำนวน 1 ชุด
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:29:51
1210.3004/252 ลว. 25พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่านน้ำมันเชื้อเพลง จำนวนเงิน 1,334.84บาท


โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 37
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:51:32
1210.3004/253 ลว. 26พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน
จำนวนเงิน3,000 บาท
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:58:01
1210.3004/254 ลว. 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเบี้ยเลี้ยว จำนวนเงิน 200บาท
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:01:35
1210.3004/255 ลว. 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ (ห้องสมุด) จำนวนเงิน 630 บาท
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:17:29
1210.3004/256 ลว. 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเบี้ยเลี้ยว จำนวนเงิน 1,490บาท
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 41
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:31:07
1210.3004/257 ลว. 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 750 บาท
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 42
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:32:46
1210.3004/258 ลว. 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต จำนวนเงิน 3,454 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 43
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:39:49
1210.3004/259 ลว. 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกฯ ไตรมาส 3-4
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการศูนย์ฝึกฯ ไตรมาส 3-4 จำนวน 277,517 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 44
จันทร์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:41:36
1210.3004/260 ลว. 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง การจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน ยุวกาชาด
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 1 ชุด
โดย : นางอิสรา นุขนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 45
อังคาร ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:44:12
ศธ 1210.3004/261 ลว. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน เมษายน 2560 หมายเลข 089-7274114 จำนวน 961.93 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 46
อังคาร ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:10:32
ศธ 1210.3004/262 ลว. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เรื่องรายงานผลการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานข้อมูลสรรพกำลังสำนักงาน กศน.ฯ จำนวน 1 ชุด
2. แบบรายงานผลการขับเคลื่อนแนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 47
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 17:34:02
ศธ 1210.3004/282 ลว. 08 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวนเงิน 975 บาท
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05