[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
เอกสารส่งหนังสือออนไลน์ ประจำเดือน เมษายน 2560
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560   


ใช้ในการออกเลขหนังสือส่งทางราชการเท่านั้น

เข้าชม : 340


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 12:54:31
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๘๘ ลว. ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอใช้สถานที่ในการฝึกอบรม
เรียน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 125.26.102.219


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13:07:14
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๘๘ ลว. ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เเรื่อง  ขอใช้สถานที่ในการฝึกอบรม
เรียน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
- โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/ว.๑๘๙ ลว. ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เรียน ผู้อำนวยการ....
สิ่งที่ส่งมาด้วย
- โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 125.26.102.219


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 17:19:24
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๗๒ ลว. ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี ๖๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๕,๖๐๐ บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 17:45:30
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๗๓ ลว. ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี ๖๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด ค่าวัสดุุสำนักงาน 6 ตำบล จำนวน 10,400 บาท
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 19:29:12
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๗๔ ลว. ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี ๖๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด ค่าจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,800 บาท บ้านนา สุโสะ ท่าพญา
โดย : ขจรพงศ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 19:36:42
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๗๕ ลว. ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี ๖๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด ค่าจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,200 บาท ค่าป้ายไวนิล
โดย : ขจรพงศ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 19:45:07
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๗๖ ลว. ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี ๖๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด ค่าจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8,800 บาท ลิพัง เกาะสุกร ท่าขัาม
โดย : ชจรพงศ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 19:55:52
ที่ ศธ 0210.3004/177 ลว.3 เมษายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ส่ิงที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ กศน.ตำบลปะเหลียน จำนวน 1ราย เป็นเงิน 600 บาท (หกร้อยบาทถ่้วน)
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 20:15:00
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๗๗ ลว. ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี ๖๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 600 บาท เศรษฐกิจพอเพียง ต.ปะเหลียน
โดย : ชจรพงศ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 16:18:19
ที่ ศธ 0210.3004/178 ลว. 4 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด ค่าดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของ กศน.ตำบล จำนวนเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 16:21:38
ที่ ศธ 0210.3004/179 ลว. 4 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด ค่าดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ของ กศน.ตำบล
จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 11:07:13
ที่ ศธ 0210.3004/180 ลว. 5 เมษายน 2560
เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลผลดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ตาม สงป.301 และ สงป.302 ประจำปี งบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือน มีนาคม 2560

โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14:51:59
ที่ ศธ 0210.3004/181 ลว. 5 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด ค่าไฟฟ้า เดือน กุมภาพันธ์ 2560 หมายเลข 075-268394
จำนวนเงิน 28.89 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14:55:29
ที่ ศธ 0210.3004/182 ลว. 5 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด ค่าไฟฟ้า เดือน กุมภาพันธ์ 2560 หมายเลข 075-268395
จำนวนเงิน 19.26 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14:56:43
ที่ ศธ 0210.3004/183 ลว. 5 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด ค่าวัสดุ โครงการยุวกาชาด จำนวนเงิน 92,290 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 08:29:17
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๘๔ ลว. ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๒,๙๓๐ บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.53.198.7


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13:02:14
ที่ ศธ 0210.3004/185 ลว. 7 เมษายน 2560
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย เดือน มีนาคม 2560
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน มีนาคม 2560
2. รายงานรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ เดือน มีนาคม 2560
3. รายการใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13:02:54
ที่ ศธ 0210.3004/186 ลว. 7 เมษายน 2560
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย เดือน มีนาคม 2560
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน มีนาคม 2560
2. รายงานรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ เดือน มีนาคม 2560
3. รายการใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 16:35:06
ที่ ศธ 0210.3004/187 ลว. 7 เมษายน 2560
เรื่อง รายงานการดำนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 1- 2 ปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการดำนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 1- 2 ปี 2560
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13:08:02
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๘๘ ลว. ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เเรื่อง  ขอใช้สถานที่ในการฝึกอบรม
เรียน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
- โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/ว.๑๘๙ ลว. ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เรียน ผู้อำนวยการ....
สิ่งที่ส่งมาด้วย
- โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 125.26.102.219


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15:10:54
ความคิดเห็นที่ 19
ที่ ศธ 0210.3004/189 ลว. 11 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 14,400 บาท
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15:18:27

ที่ ศธ 0210.3004/190 ลว. 11 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด ค่าโทรศึพท์ เดิน ก.พ. จำนวน 19 .25 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15:24:54

ที่ ศธ 0210.3004/191 ลว. 11 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด ค่าโทรศึพท์ เดิน ก.พ. จำนวน 29.00 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15:32:40

ที่ ศธ 0210.3004/192 ลว. 11 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรร่วม่อบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 02:47:35
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/ว.๑๙๓ ลว. ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิทยากรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C
เรียน ....
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.0.220.183


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14:29:14
ที่ ศธ 0210.3004/204 ลว. 20 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด ค่าหนังสือพิมพ์ตำบล เดือน ก.พ. - มี.ค 2560 จำนวน 4,300.00 บาท
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15:19:28
ที่ ศธ 0210.3004/205 ลว. 20 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 961.86 บาท
หมายเลข 089-7274114
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15:20:19
ที่ ศธ 0210.3004/206 ลว. 20 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน มีนาคม 2560 จำนวน 971.56 บาท
หมายเลข 089-7274114
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05