[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
เอกสารส่งหนังสือออนไลน์ ประจำเดือน มีนาคม 2560
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   


เอกสารส่งหนังสือออนไลน์ ประจำเดือน มีนาคม 2560

เข้าชม : 442


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:46:00
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๐๘ ลว. ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอเชิญเป็นเกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๐๙ ลว. ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอเชิญเป็นเกียรติ เป็นประธานพิธีรอบกองไฟโครงการฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม
เรียน นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดตรัง
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๑๐ ลว. ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรนันทนาการพิธีรอบกองไฟโครงการฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม
เรียน ดร.ชัยวัฒน์ สากุล
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๑๑ ลว. ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรนันทนาการพิธีรอบกองไฟโครงการฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม
เรียน นายสมเกียรติ ณ ถลาง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.117.160


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:40:07
ที่ ศธ 0210.3004/107 ลว 1 มีนาคม 2560
เรื่อง ส่งเรายชือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:17:13
ที่ ศธ 0210.3004/112 ลว 2 มีนาคม 2560
เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลผลดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ตาม สงป.301 และ สงป.302 ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี งบประมาณ 2560 เดือน กุมภาพันธ์ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 5 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:29:19
ที่ ศธ 0210.3004/113 ลว 2 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ และขอใช้สถานที่ดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 จำนวน 1 ชุด
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:31:14
ที่ ศธ 0210.3004/114 ลว 3 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่า กศน. 4 และ สมุดบันทึกคุณธรรม จำนวน 31,000)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารรายการขอเบิก จำนวน 1 ชุด
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:41:35
ที่ ศธ 0210.3004/115 ลว 3 มีนาคม 2560
เรื่อง ส่งแบบขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. จำนวน 2 ฉบับ
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:39:41
ที่ ศธ 0210.3004/116 ลว 6 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ้งทีส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ค่าโทรศัพท์ อำเภอปะเหลียน เดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 156.76 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:40:57
ที่ ศธ 0210.3004/117 ลว 6 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ้งทีส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ค่าโทรศัพท์ อำเภอปะเหลียน เดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 196.88 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:43:09
ที่ ศธ 0210.3004/118 ลว 6 มีนาคม 2560
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยรายย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ้งทีส่งมาด้วย รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน ก.พ. 60
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 10
จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:44:49
ที่ ศธ 0210.3004/119 ลว 6 มีนาคม 2560
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยรายย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
สิ้งทีส่งมาด้วย รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน ก.พ. 60
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:18:06
ที่ ศธ 0210.3004/120 ลว 6 มีนาคม 2560
เรื่อง การประเมินผลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาคร้งที่ 1
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ้งทีส่งมาด้วย 1.แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
2. สมุดบันทึกและผลงานความดี
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:38:00
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๒๑ ลว. ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมวิชาทางการลูกเสือ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมไตร จังหวัดตรัง

ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๒๒ ลว. ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอเชิญ เป็นวิทยากรนันทนาการ พิธีรอบกองไฟโครงการฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม
เรียน   นายลิขสิทธิ์ ดุลยรัตน์
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.118.176


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:30:45
ที่ ศธ 0210.3004/122 ลว 13 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ้งทีส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผู้รับบริการศึกษาตามอัธยาศัย
งบดำเนินงาน ค่าวารสารห้องสมุด เดือน มกราคม 2560 จำนวน 920.00 บาท
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:33:41
ที่ ศธ 0210.3004/123 ลว 13 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ้งทีส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผู้รับบริการศึกษาตามอัธยาศัย
งบดำเนินงาน ค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุด เดือน มกราคม 2560 จำนวน 630.00 บาท
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:35:39
ที่ ศธ 0210.3004/124 ลว 13 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ้งทีส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผู้รับบริการศึกษาตามอัธยาศัย
งบดำเนินงาน ค่าวารสารห้องสมุด เดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1,359.00 บาท
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:37:33

ที่ ศธ 0210.3004/125 ลว 13 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
สิ้งทีส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผู้รับบริการศึกษาตามอัธยาศัย
งบดำเนินงาน ค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุด เดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 600.00 บาท
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:39:10
ที่ ศธ 0210.3004/126 ลว. 13 มีนาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
แผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศ฿กษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ค่าตอบแทนวิทยากรเชือกป่านมหัศจรรย์ (หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ) จำนวนเงิน 15,400 บาท
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:53:29
ที่ ศธ 0210.3004/127 ลว. 13 มีนาคม 2560
เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
เรียน ผู้ปกครอง........................
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบอนุญาตการเข้าร่วมโครงการฯ
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:28:51
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๒๘ ลว. ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นายธนชัย เก้าเอี้ยน
โดย : นายชาญชัย เก้าเอี้ยน    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:58:32
ที่ ศธ 0210.3004/129 ลว. 13 มีนาคม 2560
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุฝึกโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลแหลมสอม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานยืมเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:02:13
ที่ ศธ 0210.3004/130 ลว. 13 มีนาคม 2560
เรื่อง แจ้งรายชื่อและจำนวนนักศึกษาเข้าทอสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้วยระบบการสอบแบบ E-Exam ภาคเรียนที่ 2/2559
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายฃื่อนักศึกษาเข้าทดสอบ ระบบการสอบแบบ E-Exam
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:04:13
ที่ ศธ 0210.3004/131 ลว. 13 มีนาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ (ไปราชการ กทม. 1-4 มี.ค. 60)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:38:11
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:04:13
ที่ ศธ 0210.3004/132 ลว. 13 มีนาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางครูผู้สอนคนพิการ ระหว่าง ต.ค.
59 -ม.ค.60 จำนวน 8,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 4 ชุด
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:16:43
ที่ ศธ 0210.3004/133 ลว. 14 มีนาคม 2560
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:48:19
ที่ ศธ 0210.3004/134 ลว. 14 มีนาคม 2560
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ โครงการอบรมอาสวายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้่องต้น กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานยืมเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : ขจรพงศ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:27:42
ที่ ศธ 0210.3004/135 ลว. 14 มีนาคม 2560
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูล กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานยืมเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : ขจรพงศ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:37:23
ที่ ศธ 0210.3004/136 ลว. 16 มีนาคม 2560
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประเมินผล และการควบคุมภายใน
โดย : นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:42:50
ที่ ศธ 0210.3004/137 ลว. 17 มีนาคม 2560
เรื่อง รายงานผลการนิเทศการขับเคลื่อนโยบาย จุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศฯ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย การรายงานผลการนิเทศการขับเคลื่อนโยบาย จุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศฯ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:48:14
ที่ ศธ 0210.3004/138 ลว. 17 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าจ้างครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2560 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวดาวทิพย์ จำนงค์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 30
ศุกร์ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:29:21
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.00น.

ที่ ศธ 0210.3004/139 ลว. 17 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอล้างเงินยืมงบประมาณ จำนวน 1 ชุด

โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธิ์ไอพี : 118.175.244.87
โดย : อิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 31
เสาร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:59:45
ที่ ศธ 0210.3004/140 ลว. 17 มีนาคม 2560
เรื่อง แจ้งรายชื่อและจำนวนนักศึกษาเข้าทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้วยระบบการทดสอบแบบE-Exam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เรียน ผู้อำนวย กศน.อำเภอเมืองตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายฃื่อนักศึกษาเข้าทดสอบระบบ E-Exam จำนวน 1 ฉบับ
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 32
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:00:00
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๔๑ ลว. ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นผู้อำนวยการฝึกโครงการอบรมยุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” และประธานพิธีเปิดโครงการฯ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.203.68


ความคิดเห็นที่ 33
จันทร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 05:56:24
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๔๗ ลว. ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น    จำนวน ๑ ชุด
2. ตารางการฝึกอบรม       จำนวน ๑ ชุด
3. รายชื่อวิทยากร         จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.115.180


ความคิดเห็นที่ 34
จันทร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:16:05
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/ว.๑๔๘ ลว. ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น   จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบสมัคร จำนวน ๕ ฉบับ     
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.115.180


ความคิดเห็นที่ 35
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:24:54
ที่ ศธ 0210.3004/149 ลว. 20 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
เรียน นายเจริญพงศ์ ทองขาว
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการอบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย : นางสาวทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 36
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:02:30
ที่ ศธ 0210.3004/150 ลว. 20 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
เรียน นายสมพร ขันนุ้ย
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการอบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย : นางสาวอริสา ชูแก้ว    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 37
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:07:23
ที่ ศธ 0210.3004/151 ลว. 20 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
เรียน นายวิเชษฐ์ อุมาจิ
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการอบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย : นางสาวสุกัญญา ใจสมุทร    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:08:12
ที่ ศธ 0210.3004/152 ลว. 20 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
เรียน คุณเอ็ม ขันนุ้ย
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการอบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย : นางสาวสุกัญญา ใจสมุทร    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:13:19
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/153 ลว. 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งรายงานข้อมูลผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ การสอบวัดผลัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบฟอร์มรายงานสรุปผลนักศึกษาเข้าสอบ-ขาดสอบ
๒. ใบลงลายมือชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบระดับประถม
๓ ใบลงลายมือชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบระดับม.ต้น
๔ ใบลงลายมือชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบระดับม.ปลาย
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 40
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:13:18
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๕๔ ลว. ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอถ่ายสำเนาสรุปความเห็นผลการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ฯ
เรียน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรปะเหลียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนา ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐/๔๒๕ เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.116.68


ความคิดเห็นที่ 41
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:41:13
ที่ ศธ 0210.3004/155 ลว. 30 มีนาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติล้าง้งินยืมงบประมาณ 60
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการขอเบิกเงินงบประมาณ 1 ชุด ค่าวัสดุ จำนวน 4,000 บาท
โดย : นางอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 42
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:37:51
ที่ ศธ 0210.3004/156. 30 มีนาคม 2560
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการโครงการ ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานยืมเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : ขจรพงศ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 43
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:24:57
ที่ ศธ 0210.3004/157 30 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุฝึกโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าข้าม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : ขจรพงศ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 44
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:01:38


ที่ ศธ 0210.3004/158 30 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุฝึกโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลทุ่งยาว จำนวน 3,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 45
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:07:48


ที่ ศธ 0210.3004/159 30 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุฝึกโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าข้าม จำนวน 2,807 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : น่างอิสรา นุชนุสิทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 46
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:50:36
ที่ ศธ 0210.3004/160 31 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอปะเหลียน เดือน มีนาคม 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 47
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:51:36
ที่ ศธ 0210.3004/161 31 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า ห้องสมุดอำเภอปะเหลียน เดือน มีนาคม 2560 จำนวน 424.76
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 48
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:52:31
ที่ ศธ 0210.3004/162 31 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า ห้องสมุด อำเภอปะเหลียน เดือน มีนาคม 2560 ค่าน้ำประปา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 49
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:54:09
ที่ ศธ 0210.3004/163 31 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ ห้องสมุดอำเภอปะเหลียน เดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 116.63 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 50
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:53:14
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:54:09

ที่ ศธ 0210.3004/164 31 มีนาคม 2560
เรื่อง ขออนุยาตผู้ปกครองนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ถนนปลอดภัย หัวใจสีขาว
เรียน ผู้ปกครอง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขออนุยาตผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
โดย : น่างสาวจรรยา สุวรรณรัตน์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 51
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:33:09
ที่ ศธ 0210.3004/165 31 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอล้างเงินยืม วัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบล จำนวนเงิน 41,390
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : ขจรพงศ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 52
เสาร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10:01:55
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๖๖ ลว. ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 172.16.2.42


ความคิดเห็นที่ 53
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 07:54:35
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๖๗ ลว. ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด
2. ตารางการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด
3. รายชื่อวิทยากร จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.117.121


ความคิดเห็นที่ 54
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 11:33:00
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๖8 ลว. ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะไปตรวจกระดาษคำตอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2559
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 55
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 12:27:07

จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 11:33:00

ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๖๙ ลว. ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ ครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 56
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 12:47:56
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 11:33:00

ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๗๐ ลว. ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ เข้ารับการฝึกอบรมฯ กศน.ภาคใต้ จังหวัดสงขลา จำนวน 940 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 57
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14:29:04
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๔/๑๗๑ ลว. ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ปี 60
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1 ชุด ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 59,720 บาท
โดย : นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์    ไอพี : 118.175.244.87

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05