[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ และพันธกิจ 
กศน.อำเภอย่านตาขาว
 

ปรัชญา
ส่งเสริมการศึกษา   พัฒนาความรู้    สู่การมีอาชีพ

วิสัยทัศน์
ประชาชนในพื้นที่อำเภอย่านตาขาวทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นพลเมืองดี และมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล


อัตลักษณ์
เศรษฐกิจพอเพียงยอดเยี่ยม

เอกลักษณ์
ใฝ่รู้ มีอาชีพ สร้างรายได้

พันธกิจ

        1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
       2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่น ในรูปแบบต่างๆ

       3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่าง  ทั่วถึง

        4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

           5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล


กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่  1  ลุยถึงที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่  2  จัดกิจกรรมหลากหลายโดนใจผู้เรียน
กลยุทธ์ที่  3  ขยายแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่  4  ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายและกระจายบริการการศึกษา
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเข้าชม : 786
 
 
กศน.อำเภอย่านตาขาว  ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  โทรศัพท์  075-281769
yanna1410@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05