[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติ กศน.อำเภอย่านตาขาว

ศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอย่านตาขาว

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว  (กศน.อำเภอย่านตาขาว) เป็นสถานศึกษา  สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สำนักงานปลัดกระทรวง    กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอย่านตาขาว   จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่  27  มิถุนายน พ.ศ. 2536  เป็นสถานศึกษา  สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ห้องสมุดประชาชน  เฉลิมราชกุมารี อำเภอย่านตาขาวเป็นสำนักงาน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.  2543  ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารบริเวณที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว  และในปี  พ.ศ.  2544  เทศบาลตำบลย่านตาขาว  ได้ย้ายไปที่ทำการหลังใหม่ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอย่านตาขาวจึงขอใช้อาคารเทศบาลหลังเก่าต่ออำเภอย่านตาขาว และได้ใช้เป็นสำนักงานจนถึงปัจจุบัน

          ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  2546  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอย่านตาขาวได้เปลี่ยนมาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  ปี   พ.ศ.  2551  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551     มีผลให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอย่านตาขาว  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว  ใช้ชื่อย่อว่า  กศน. อำเภอย่านตาขาว มีบทบาทหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง
สถานที่ตั้ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว ตั้งอยู่ที่ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์ 92140เข้าชม : 1460
 
 
กศน.อำเภอย่านตาขาว  ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  โทรศัพท์  075-281769
yanna1410@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05