[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


 

วันเฉลิม ในหลวง ร. 10 : 6 พระราชดำรัสสำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 บีบีซีไทยขออัญเชิญพระราชดำรัสและพระราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระสำคัญต่าง  นับตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระปฐมบรมราชโองการ

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

ร.10Image copyrightสำนักพระราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ขณะประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

Presentational grey line

ออกมหาสมาคม

ออกมหาสมาคมImage copyrightHANDOUT

"ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติและได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ขอขอบพระทัย และขอบใจในคำอำนวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคน ได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชน เป็นเป้าหมายสูงสุด

ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้ประสบความสุข ความเจริญ พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ"

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการออกมหาสมาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยศูรยพิมาน

Presentational grey line

เสด็จออกสีหบัญชร

เสด็จออกสีหบัญชรImage copyrightAFP/GETTY IMAGES

"ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมาก ที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงปรารถนาดี ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ผู้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตาจับใจและทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง

ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้จงเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายพร้อมกันบำเพ็ญกรณีกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศชาติของเราต่อไป

ขอขอบใจในคำอำนวยพร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุกสวัสดี พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา จงทั่วกัน"

ออกสีหบัญชรImage copyrightEPA

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 6 พฤษภาคม 2562

Presentational grey line

คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

คณะฑูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลImage copyrightโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

"ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความชื่นชมและประทับใจมากในคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ซึ่งท่านคณบดีทูตได้กล่าวในนามคณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าในครั้งนี้

ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของท่านทั้งหลายที่ได้แสดงความปรารถนาดีต่อเราทั้งสอง ประเทศและประชาชนชาวไทย ทั้งยังแสดงความตั้งใจจริงที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในประการนี้ของให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล และประชาชนชาวไทย และข้าพเจ้าเองก็จะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ยิ่งเจริญงอกงาม และธำรงยั่งยืนสืบไป

ขอสนองพรทุกท่านและครอบครัวให้ประสบความสุขความเจริญ ทั้งของให้ประเทศและประชากรซึ่งท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้ มีความรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไป"

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

Presentational grey line

เปิดประชุมรัฐสภา

ร.10Image copyrightโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

"บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

ขอให้สมาชิกแห่งสภาพึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน จะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็มสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริต และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เที่ยงตรงตามหลักนิติธรรมและคุณธรรม ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์สมบูรณ์บริบูรณ์

ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสัมฤทธิ์ผล เป็นความผาสุกสวัสดิ์และความวัฒนาถาวรแก่อาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อถ้วนหน้ากัน"

ร.10 และพระราชินีImage copyrightโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศImage copyrightโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่สมาชิกรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

Presentational grey line

ครม. ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

"ขอถือโอกาสนี้ ให้พร ให้ท่านมีกำลังใจ ความมั่นใจ และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขและความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน งานใด ๆ ก็ต้องมีอุปสรรค งานใด ๆ ก็ต้องมีปัญหา เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ปัญหาและเข้าหางาน เพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถานการณ์ โดยแก้ไขให้ตรงเป้า ตรงจุด และมีความเข้มแข็ง อดทน ก็ขอให้คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลได้มีกำลังใจ มีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี ด้วยความถูกต้องต่อไป"

ครม. ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่Image copyrightโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่คณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 17 กรกฎาคม 2562เข้าชม : 63


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 17 / ม.ค. / 2563
      กศน.อำเภอย่านตาขาว ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นางนภา จิโรภาส ในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 23 / ต.ค. / 2562
      กศน.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 10 / ต.ค. / 2562
      วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 30 / ก.ค. / 2562
      วันวิสาขบูชา 15 / พ.ค. / 2562


 
กศน.อำเภอย่านตาขาว  ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  โทรศัพท์  075-281769
yanna1410@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05