[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าสู่หมู่บ้าน บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะเปียะ
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอย่านตาขาว เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
22 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีิ
นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว ร่วมเป็นเกียรติเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านวังตะเคียน ตำบลเกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
21 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562
นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว ประชุมครูและบุคลากร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
11 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายพักแรมลูกเสือ กศน.อำเภอย่านตาขาว
กศน.อำเภอย่านตาขาว ดำเนินโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ กศน.อำเภอย่านตาขาว ระหว่างวันที่ 11 -13 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จ.ตรัง
13 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม นักศึกษา กศน.
กศน.อำเภอย่านตาขาว ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม นักศึกษา กศน. ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2561 ณ วัดควนคลัง ต.ปลิก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
5 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
กศน.อำเภอย่านตาขาว ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนระดับตำบล จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล และการเปิดร้านค้าออนไลน์ ให้กับประชาชนใน 8 ตำบล ของอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในเดือนมิถุนายน 25
30 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษาที่1/2561
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 กศน.อำเภอย่านตาขาวดำเนินการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1-2561
28 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศ ปีการศึกษาที่1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 กศน.อำเภอย่านตาขาว ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยนางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว เป็นประธานเปิดโครงการ
28 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงน กศน.จังหวัดตรัง นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่
20 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยบรรณารักษ์และครู กศน.ตำบล ร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่
27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กองลูกเสือ กศน.อำเภอย่านตาขาว บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว พร้อมคณะครู นำกองลูกเสือ กศน.อำเภอย่านตาขาว บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเวทีชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว และคณะ ร่วมโครงการเวทีชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรลูกค้ารายใหม่และทายาทเกษตรกร
18 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถโมบาย(ห้องสมุดเคลื่อนที่)/กิจกรรมเคลื่อนที่
กศน.อำเภอย่านตาขาว ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถโมบาย(ห้องสมุดเคลื่อนที่)/กิจกรรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียน ในอำเภอย่านตาขาว
28 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอย่านตาขาว ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 \"ศูนย์การเรียนรู้ 2558\"
10 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอย่านตาขาว ดำเนินโครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
28 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กศน.อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2558 ณ วัดเขาแก้ว ตำบลนาเมืองเพชร อ.สิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ
28 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอย่านตาขาว
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอย่านตาขาว รับการประเมินห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
8 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day
กศน.อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการ\"อำเภอใส-สะอาด\" ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณเสาธงหน้าที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว และทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอย่านตาขาว
14 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กศน.อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดำเนินการจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง \\\\\\\"การปฐมพยาบาลเบื้องต้น\\\\\\\" และส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง ตำบลช่อง อำเภอนาโ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
กศน.อำเภอย่านตาขาว  ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  โทรศัพท์  075-281769
yanna1410@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05