[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

28 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
นางอรทัย คงสิน ครูชำาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว นำบุคลากร ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว
27 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 สิงหา วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว นำบุคลากร ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562
30 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอย่านตาขาว ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรและร่วมพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ณ ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
29 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอย่านตาขาวดำเนินโครงการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ จังหวัดพัทลุง
8 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอย่านตาขาว นำโดย นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ พร้อมครูและบุคลากร นักศึกษา ประชาชน ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ กศน.ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
11 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561
กศน.อำเภอย่านตาขาว จัดแสดงผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561
11 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
วันที่ 5 มีนาคม 2561 กศน.อำเภอย่านตาขาว ดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
21 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
กศน.อำเภอย่านตาขาว ดำเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562
13 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
ระหว่างวันที่ 6 -8 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอย่านตาขาวดำเนินโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ณ สวนสนร้อยปี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
19 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธ.ค.2561 กศน.อำเภอย่านตาขาวดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2561
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าสู่หมู่บ้าน บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะเปียะ
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอย่านตาขาว เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
22 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีิ
นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว ร่วมเป็นเกียรติเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านวังตะเคียน ตำบลเกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
21 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562
นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว ประชุมครูและบุคลากร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
11 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายพักแรมลูกเสือ กศน.อำเภอย่านตาขาว
กศน.อำเภอย่านตาขาว ดำเนินโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ กศน.อำเภอย่านตาขาว ระหว่างวันที่ 11 -13 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จ.ตรัง
13 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม นักศึกษา กศน.
กศน.อำเภอย่านตาขาว ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม นักศึกษา กศน. ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2561 ณ วัดควนคลัง ต.ปลิก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
5 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
กศน.อำเภอย่านตาขาว ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนระดับตำบล จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล และการเปิดร้านค้าออนไลน์ ให้กับประชาชนใน 8 ตำบล ของอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในเดือนมิถุนายน 25
30 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษาที่1/2561
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 กศน.อำเภอย่านตาขาวดำเนินการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1-2561
28 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศ ปีการศึกษาที่1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 กศน.อำเภอย่านตาขาว ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยนางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว เป็นประธานเปิดโครงการ
28 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงน กศน.จังหวัดตรัง นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
กศน.อำเภอย่านตาขาว  ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  โทรศัพท์  075-281769
yanna1410@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05