[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
 ปรัชญา กศน.ตำบลนาเกลือ

ปรัชญา 

 

สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์

 

 

“ภายในปี ๒๕๕๘ ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน”

 

พันธกิจ

๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

          ๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          ๓. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ๔. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

          ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

เป้าหมาย

๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

๒. ประชาชนผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตนเองและชุมชน

๓. ประชาชนผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๔. ประชาชนผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

๕. บุคลากรของสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ

๖. มีระบบประกันคุณภาพที่สามารถติดตามและตรวจสอบได้

 

 

 

เป้าประสงค์

          ๑. ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม

                ๒. ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          ๓. ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างกว้างขวาง

                ๔. ชุมชนมีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๕.จัด สนับสนุน และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้มีอยู่อย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาส  และช่องทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ที่มีคุณภาพ และสนองตอบความต้องการของประชาชน

          ๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มาใช้ในการบริหารองค์กร  และจัดบริการการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๗.สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  สามารถจัดบริการตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

          ๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

. ประชาชนผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ นำความรู้ไปพัฒนาปรับใช้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

. ประชาชนผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

. ประชาชนผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

๕. การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนที่มีคุณภาพ และการให้บริการแก่ประชาชนในการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในการพัฒนาคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

.  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

. นำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิผล

 

การดำเนินงานของ กศน.ตำบลนาเกลือ  เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน ด้านการเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้ของชุมชน และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรและภาคีเครือข่าย ให้ดำเนินการตามกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

 

 

ยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงาน กศน.ตำบลนาเกลือ

กลยุทธ์ที่  ๑ ลุยถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่  ๒ ตอบโจทย์ในใจผู้เรียน

กลยุทธ์ที่  ๓ ขยายแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย

กลยุทธ์ที่  ๔ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย

          กลยุทธ์ที่  ๕  บริการเปี่ยมคุณภาพ

 เข้าชม : 202
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05