[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลนาเกลือ

 

กศน.ตำบลนาเกลือ (ศูนย์การเรียนชุมชน)  ได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อขึ้นเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๒ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง   โดยมีนางสาววิภารัตน์  ยุโสะ เป็นหัวหน้า กศน.ตำบลและมีนางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ กศน.ตำบลนาเกลือ

          กศน.ตำบลนาเกลือ  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านท่าโต๊ะเมฆ  ตำบลนาเกลือ  โดยใช้สถานที่ของอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ ๕  ตำบลนาเกลือ   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบัน ได้จัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการสภาพของท้องถิ่น ของกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลนาเกลือ  เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดการศึกษา  วางแผน  บริหารการศึกษาต่อสมาชิกในชุมชน ระหว่างชุมชน   และใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมไปถึงการเปิดให้บริการการศึกษาค้นคว้า ด้าน ICT  ละข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถติดต่อ กศน.ตำบลนาเกลือได้ทางโทรศัพท์  ๐๗๕-๒๕๒๗๒๖,๐๘๔-๘๔๐๖๘๑๐ หรือ E-mailple-๑๗๙@ hotmail.com   

s-se�[ ''<k PI >

 

๖. เกียรติบัตร นักศึกษา กศน.ตำบลในความรับผิดชอบ เข้าสอบปลาย  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔  ในเปอร์เซ็นต์ที่สูง ๑๐ อันดับแรก ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

๗. เกียรติบัตร นักศึกษา กศน.ตำบลในความรับผิดชอบ เข้าสอบปลาย  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔  ในระดับ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔        

๘. โล่รางวัล กศน.ตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด  ประจำปี ๒๕๕๕

๙. เกียรติบัตร กศน.ตำบลดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์อันดามัน  ประจำปี ๒๕๕๕

๑๐. เกียรติบัตร นักศึกษา กศน.ตำบลในความรับผิดชอบ เข้าสอบปลาย  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕  ในระดับ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕        

๑๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภาค ประเภท กศน.ตำบลดีเด่น ประจำปี  ๒๕๕๕

๑๒. เกียรติบัตร นักศึกษา กศน.ตำบลในความรับผิดชอบ เข้าสอบปลาย  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖  ในระดับ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖เข้าชม : 171
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05