[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 

ข้อมูลนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๕๖ 

จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบดังนี้

 

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

๒๗

๒๕

๕๑

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๒๘

๓๕

๖๓

รวมทั้งสิ้น

๕๗

๖๔

๑๒๐

 

กลุ่ม กศน.ตำบลนาเกลือ ระดับ ม.ต้น

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ สกุล

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ สกุล

1

5422-00073-5

นางสาวสุดารัตน์  ไกรสุทธิ์

19

5612-00177-7

นางสาวสะยมพร  หะหวา

2

5512-00058-0

เด็กหญิงสมใจ  ราชแก้ว

20

5612-00178-6

นางสาวรัตติยากร  ม่วงแก้ว

3

5512-00060-1

นางสาวปาริมา  บุญพิษ

21

5612-00179-5

นางสาวซันณี  ทะเลลึก

4

5512-00061-0

นางสาวฮอดีย๊ะ  พระคง

22

5612-00181-6

นางสาวฐิติพร  หาดเด็น

5

5512-00065-6

นายสุพัฒร์  ช้างน้ำ

23

5612-00182-5

นางสาวอุษมา  พระคง

6

5512-00066-5

นายอชิระสุอะหลำ

24

5622-00005-8

นายประเวศ  ศรีทอง

7

5512-00071-3

นางสาวมีนา  คงเส็ม

25

5622-00006-7

นางสาวรจนา  อุทายี

8

5512-00089-8

นางสาวภานุรัตน์    ติ่งเก็บ 

 

 

 

9

5512-00141-1

นายอับดุลฮาลี  ยุโสะ

 

 

 

10

5522-00060-8

นายประยูร   ช่อเส้ง

 

 

 

11

5612-00017-2

นางสาวจันทรา หาดเด็น

 

 

 

12

5612-00018-1

เด็กหญิงฐิติกา  หาดเด็น

 

 

 

13

5612-00031-4

นางรัตนา  อับดุล

 

 

 

14

5612-00032-3

นางสาวปารวัณ  ช่วยกุล

 

 

 

15

5612-00107-6

นางสาวซุรอยยา  ทะเลลึก

 

 

 

16

5612-00108-5

นางสาวรัตติยา  ติ่งเก็บ

 

 

 

17

5612-00138-4

นางสาวนงคราญ  ติ่งเก็บ

 

 

 

18

5612-00176-8

นางสาวจันทิมา  จิเหลา

 

 

 

กลุ่ม กศน.ตำบลนาเกลือ ระดับ ม.ปลาย

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ สกุล

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ สกุล

1

5413-00107-3

นายเกชา  เดชอรัญ

33

5623-00095-8

นางอุไร  หมื่นโพธิ์

2

5423-00019-4

นายจักรพันธ์  สุเหร็น

34

5623-00096-7

นายกตัญญู  กูมุดา

3

5513-00068-6

นางรุ่งรัตน์  ศรีประสิทธิ์

35

5623-00097-6

นางสาวสุธามาศ  รอบคอบ

4

5513-00069-5

นายถนัด  หนูนุ้ย

 

 

 

5

5513-00070-7

นางสาววนิดา  ศรีประสิทธิ์

 

 

 

6

5513-00071-6

นางสาวอุไร  ติ่งเก็บ

 

 

 

7

5513-00072-5

นางสาวบานชื่น  เพาะผล

 

 

 

8

5513-00073-4

นายวิทยา  เรืองอักษร

 

 

 

9

5513-00096-7

นางสาวปรารถนา  พระคง

 

 

 

10

5523-00100-0

นายพิเชษฐ์   เจริญเวช

 

 

 

11

5523-00101-9

นางสมศรี  สุเหร็น

 

 

 

12

5523-00102-8

นางสาวศุจินทรา  ไกรสุทธิ์

 

 

 

13

5523-00103-7

นางพรทิพย์  ไชยจักร

 

 

 

14

5523-00104-6

นางสาวคอดีย๊ะ  ไขสระ

 

 

 

15

5523-00105-5

นางสาวสุกัญญา  หาดเด็น

 

 

 

16

5523-00106-4

นายเอกชัย  อัจจิมารังษี

 

 

 

17

5523-00154-1

นางสาวนารีรัตน์  ช้างน้ำ

 

 

 

18

5613-00035-3

นายวัชระ  โสบเด็น

 

 

 

19

5613-00037-1

นางสาวกานติมา  หลีสู

 

 

 

20

5613-00038-0

นางสาวณัฎฐณิชา  หวังดี

 

 

 

21

5613-00039-9

นางสาวศศิธร  สุเหร็น

 

 

 

22

5613-00041-0

นางสาวภาสินี  เกลี้ยงทิพย์

 

 

 

23

5613-00042-9

นางสาวสุทธิดา แสนสุข

 

 

 

24

5613-00043-8

นางสาวสริตา  โสบเด็น

 

 

 

25

5613-00044-7

นายภักดี  กูมุดา

 

 

 

26

5613-00046-5

นางสาวพรสุดา คำปันสวย

 

 

 

27

5613-00047-4

นางสาวสุพรรณษา  คำปันสวย

 

 

 

28

5613-00048-3

นายนิรวิทธ์ อ่อนแก้ว

 

 

 

29

5613-00050-4

นางสุณี  พลแสง

 

 

 

30

5613-00052-2

นางสาวตวิษา  รายา

 

 

 

31

5613-00104-2

นางสาวอนามิกา  วรรณา

 

 

 

32

5613-00167-7

นางสาวสลิลทิพย์  แด่หวา

 

 

 

 

กลุ่ม ศรีตะวัน(กศน.ตำบลนาเกลือ) ระดับ ม.ต้น

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ สกุล

1

5422-00012-8

นายวิระเวก  หาดเด็น

2

5422-00074-4

นางสาวศุภลักษณ์  หมาดหวา

3

5512-00027-2

นายตรีนุวัฒน์  กูมุดา

4

5512-00063-8

นายกฤษฎา  ทะเลลึก

5

5512-00064-7

นายไวทยา  กูมุดา

6

5512-00070-4

นายวัฒนา  สัมฤทธิ์

7

5512-00099-1

นายฐานิศร์  อัจจิมารังษี

8

5512-00149-3

นายชัยวัฒน์  ศรีประสิทธิ์

9

5522-00033-6

นายวรพลคุณาธรรม

10

5522-00061-7

นายกฤษณะ  สุเหร็น

11

5612-00007-9

นางสาวจันติมา  สักหลาด

12

5612-00009-7

นายอนันต์  คงเส็ม

13

5612-00010-9

นายธีรวัฒน์  ช้างน้ำ

14

5612-00011-8

นายอดิศักดิ์  พระคง

15

5612-00012-7

นายชาญชัย  สาเกษ

16

5612-00013-6

นางสาวพรไพลิน  สืบสาร

17

5612-00014-5

นายโชคชัย  ช่วยช่วง

18

5612-00015-4

นางสาวชลดา  ศรียาภัย

19

5612-00016-3

นายจีราวุฒ  เกิดรัมย์

20

5612-00100-3

นางสาววรรณี  อุเส็น

21

5612-00104-9

นายนันทวัฒน์  ยุโส๊ะ

22

5612-00106-7

นางสาวศศิธร  ติ่งเก็บ

23

5612-00109-4

นายชาญชัย  ยุโส๊ะ

24

5612-00139-3

นายชาตรี  ติ่งเก็บ

25

5612-00140-5

นายเอกราช  ชาติพิทักษ์สกุล

26

5612-00175-9

นายอิดริส   แหลมไทร

27

5612-00180-7

นายอมร  ม่วงแก้ว

28

5622-00051-7

นายพงศกร  แซ่มุ่น

29

5622-00052-6

นางสาวสาลินี  หลีเอบ

30

5622-00082-5

นางสาวเฉลิมรัตน์  สุอะหลำ

 

กลุ่ม ศรีตะวัน(กศน.ตำบลนาเกลือ) ระดับ ม.ปลาย

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ สกุล

1

5313-00057-8

นางสาวพรสุดา  เกลี้ยงทิพย์

2

5323-00091-3

นางสาวจิตตมาส  ชูเกื้อ

3

5413-00023-6

นายกิตติภณ  สุเหร็น

4

5423-00020-6

นางสาวสุวิมล  สุเหร็น

5

5423-00186-5

นายวีรวุฒิ  ชัยฤทธิ์

6

5513-00060-4

นายกันตภณ  เตะหนอน

7

5513-00066-8

นายเกียรติ  ติ่งเก็บ

8

5513-00097-6

นายศักดิ์ครินทร์  สุเหร็น

9

5513-00132-0

นายสุธี  หวันมุสา

10

5513-00212-1

นายอนุสรณ์  หวันยะปาด

11

5513-00213-0

นายโชคชัย  ทะเลลึก

12

5513-00214-9

นายธนาศักดิ์  บ้าเหร็ม

13

5523-00055-3

นายติณณ์อินทราพงษ์

14

5523-00095-5

นายศรัณย์  สุเหร็น

15

5523-00096-4

นางสาวหนึ่งฤดี  พูลเพ็ชนะ

16

5613-00036-2

นางสาวพนิดา  เพาะผล

17

5613-00040-1

นางสาวรัญญา  สุเหร็น

18

5613-00049-2

นายสุริโย  แด่หวา

19

5613-00051-3

นางสาวมริสา  ทะเลลึก

20

5613-00166-8

นายมานิต  โปสู่

21

5613-00185-5

นายสุทัศน์  หวันมุสา

22

5613-00218-8

นางสาวสุทธิตา  หลงเหละ

23

5613-00233-9

นางสาวอรณิช  ศรีเป้า

24

5623-00146-9

นางสาวรุ่งฤดี  เหล่หมุด

25

5623-00106-7

นางสาวกานต์ธิดา  เรืองอักษร

26

5623-00107-6

นายเขมทัต  นาเกลือ

27

5623-00108-5

นายทิวากร  ม่วงแก้ว

28

5623-00109-4

นางสาวหทัยรัตน์  นาเกลือ

29

5623-00110-6

นายธนากร  ศรีประสิทธิ์

30

5623-00111-5

นางสาวสุดธิดา  เพ็ชรคง

 เข้าชม : 585
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05