[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลนาเกลือ 

ประเภท

รายละเอียด

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

 

๑) ชื่อนางสาวชุติมา  จิเหลา

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๑  บ้านหาดทรายขาว

๒) ชื่อนางสาวบุญญา  เกื้อกูล

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๑  บ้านหาดทรายขาว

๓)ชื่อนางสาวธนภรณ์   ทะเลลึก

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๒  บ้านนาเกลือเหนือ

๔)ชื่อนายอรรถพร     สุเหร็น

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๒  บ้านนาเกลือเหนือ

๕)ชื่อนางสาวสุชาดา   หมานหรา

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๓  บ้านนาเกลือใต้

๖)ชื่อนางมะลิวัลย์   นาทุ่งนุ้ย

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๓  บ้านนาเกลือใต้

๗)ชื่อนางสาวนิศาชล   ยุโสะ

วุฒิการศึกษา  ม.ปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๔  บ้านพระม่วง

๘)ชื่อนางสาวสุวิมล   สุเหร็น

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๔  บ้านพระม่วง

๙)ชื่อนางสาวณัฎฐณิชา  หวังดี

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๕  บ้านท่าโต๊ะเมฆ

๑๐)ชื่อนางสาวศศิธร  สุเหร็น

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๕  บ้านท่าโต๊ะเมฆ

๑๑)ชื่อนางสาวอุสนา  บูรณจันทร์

วุฒิการศึกษา  ม.ปลาย

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๖  บ้านแหลมสะท้อน

๑๒)ชื่อ นางสาวสมใจ  ราชแก้ว

วุฒิการศึกษา  ม.ต้น

ตำแหน่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล

รับผิดชอบหมู่ที่  ๖  บ้านแหลมสะท้อน

 

 เข้าชม : 346
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05