[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 


ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล
 กศน.ตำบลนาเกลือ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

  

ที่ตั้ง             หมู่ที่  ๕  บ้านท่าโต๊ะเมฆ  ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง  จังหวังตรัง

  

 

 

สังกัด           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

 


 

              บทบาทหน้าที่ของ  กศน.ตำบล

 

๑.   การบริหารจัดการ
๑.๑ การวางแผน

             ๑. จัดทำฐานข้อมูลชุมชน กศน.ตำบลนาเกลือ

๒.             

- การสำรวจข้อมูลความต้องการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ตำบลนาเกลือ

                   - การจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ของ กศน.ตำบลนาเกลือ

                   - พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศระดับชุมชนที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน

                   - จัดทำข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศของชุมชน ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

- มีการแสดงข้อมูลสารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนภูมิ  แผนป้ายประชาสัมพันธ์

 

               ๒. จัดทำแผนพัฒนา กศน.ตำบลนาเกลือ

                     - เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของ กศน.ตำบลนาเกลือเริ่มจากการทบทวนวิเคราะห์สภาพโดยรวมของ กศน.ตำบลนาเกลือพร้อมนำสภาพทั้งภายในและภายนอกตลอดจนศักยภาพพื้นฐาน รวมถึงแนวโน้มการปรับเปลี่ยน บทบาทภาระหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกัน  

               ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

                     - ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนด  โดยการพิจารณาความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย รวมทั้งสอดคล้องกับภารกิจและนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่กำหนด โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละผลผลิต/กิจกรรม อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่

·       ด้านกายภาพ

๑. อาคารสถานที่  การปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมในการให้บริการมีความสะอาดร่มรื่นสวยงาม ปลอดภัยเหมาะสมและมีบรรยากาศเอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งในการพัฒนาปรับปรุงในครั้งนี้ มีภาคีเครือข่ายเข้ามาให้การสนับสนุนในส่วนของวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซม กศน.ตำบลนาเกลือ

๒. สื่อวัสดุครุภัณฑ์ การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่ง กศน.ตำบลนาเกลือมี สื่อวัสดุครุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์เครื่องเล่นดีวีดีอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรวมทั้งหนังสือ วารสารในด้านต่างๆฯลฯ

 

·       ด้านบุคลากร

- หัวหน้า กศน.ตำบลนาเกลือ ปฏิบัติหน้าที่ประจำในพื้นที่ กศน.ตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบ การจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับคนในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ในการดำเนินงาน

- ครูประจำกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบ การจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับคนในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย และการติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

- อาสาสมัครกศน.ตำบลดูแลรับผิดชอบอาคารสถานที่ และปฏิบัติในการเปิดให้บริการ ณกศน.ตำบล และการติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

- อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านให้กับคนในพื้นที่ เพื่อเน้นให้คนในพื้นที่เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการอ่านหนังสือ

 

๒. การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลนาเกลือ ดังนี้

 *   การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กศน.ตำบลนาเกลือ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
- จัดทำป้ายประกาศรับสมัครนักศึกษา
- กศน.ตำบล ทำหนังสือส่งให้กับผู้นำชุมชน เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในการรับสมัครนักศึกษา
- จัดองค์กรนักศึกษาให้ประชาสัมพันธ์ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษา
*   การจัดกระบวนการเรียนรู้
๑. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ
- จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
- จัดสภาพแวดล้อมและสถานการณ์การเรียนรู้เพื่อผู้เรียน
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
- สร้างบรรยากาศการเรียนอยู่ร่วมกัน
๒. บทบาทของครู กศน.ตำบล
- การเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
๑. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
๒. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรเนื้อหาสาระ
๓. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวางแผนการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนโดยการ   พบกลุ่ม วางแผนการสอน วางแผนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การวัดผลและประเมินผล
๔. จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ สื่อ เอกสาร หนังสือ ข้อมูล วัสดุในการจัดการเรียนรู้

 

ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลนาเกลือ

 

ระดับ

วันพบกลุ่ม

เวลา

มัธยมศึกษาตอนต้น

พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์

๐๘.๓๐-๑๖.๔๐ น.

มัธยมศึกษาตอนปลาย

พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์

๐๘.๓๐-๑๖.๔๐ น.

การส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ

พฤหัสบดี

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.

 

- การประเมินเทียบระดับการศึกษา เป็นการยกระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้และประสบการณ์ในอาชีพให้สูงขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม ให้รับการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 

 

           - การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ม.๖ จบภายใน ๘ เดือน) อย่างมีคุณภาพ เป็นการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีอาชีพ มีประสบการณ์จากการทำงาน เกิดความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ สามารถนำไปปรับใช้กับตนเองและสังคม ได้อย่างสร้างสรรค์ เข้ามาประเมินเทียบระดับการศึกษาแบบก้าวกระโดดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สร้างความรู้ความสามารถเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อยกระดับการศึกษาของคนในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

           - กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องดังนี้

 

                     ๑. การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

                     ๒. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

 

                     ๓. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

 

                    ๔. กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

๒.๒ จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลนาเกลือ ดังนี้

*      ส่งเสริมการอ่าน

*      “อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลนาเกลือ”                     

*      จัดนิทรรศการในวันรักการอ่าน

*      จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และบริการข่าวสารข้อมูลและสื่อทุกประเภท

*      จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตำบล ห้องสมุดชุมชนมุมหนังสือบ้าน

 

๑ บ้านหนังสืออัจฉริยะ

๒. มุมหนังสือน่าอ่านโรงพยาบาลชุมชนตำบลนาเกลือ

๓. มุมหนังสือบ้านครู กศน.

๔. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน กศน.ตำบลนาเกลือ
         ๓. บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
          ๑.  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ร่วมกับ (สอศ.)
          ๒.  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ (สคบ.)  
           ๓.  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนร่วมกับ (กระทรวงไอซีที)  


          ๔.  มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ร่วมกับ (สสวท.)

          ๕.  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

          ๔. พัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  

           ๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Information center)

           ๒ ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity Center)

              ๓ ศูนย์การเรียนชุมชน (Learning Center)

              ๔ ศูนย์ชุมชน (Community Center) 

 

        ๕. การพัฒนาอาคารสถานที่กศน.ตำบล

 

กศน.ตำบลนาเกลือ  มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการมีการจัดสถานที่ใน กศน.ตำบล ให้เป็นระเบียบ สะอาด และสวยงามซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้ปรากฏเด่นชัดต่อผู้มาเยือนทุกคน   การจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม  ร่มรื่นและเอื้อต่อการทำงานย่อมส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ   รวมถึงหน่วยงานที่เข้ามาขอใช้อาคารสถานที่ กศน.ตำบลอย่างสม่ำเสมอ  สามารถดูได้จากหนังสือขอใช้สถานที่  หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่างๆ  หรือ สมุดเยี่ยม ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้เยี่ยมชมได้ลงไว้เป็นที่ระลึก
            ๖. การประสานงานภาคีเครือข่าย

การติดต่อการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ สามารถปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพ และตรงตามกำหนดเวลา  และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ พร้อมทั้งให้ความสนใจต่อกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น หรือชุมชน  โดยการประสานงานกับเครือข่ายชุมชน  ท้องถิ่น จนได้รับการยอมรับจากเครือข่ายในทุกด้าน หน่วยงานภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือและพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของ กศน.ตำบล เป็นอย่างดี สังเกตได้จากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง หรือ
        ๗. การนิเทศติดตามและรายงานผลของ กศน.ตำบลนาเกลือ
           มีการนิเทศติดตามผล โดยหน่วยงานต้นสังกัดและคณะกรรมการ กศน.ตำบล ร่วมถึง ครู กศน.ตำบลเป็นกรรมการในการนิเทศติดตาม การดำเนินงานการจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบล
      ๘. รายงานผลการดำเนินงาน จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน ของ กศน.ตำบลในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาในแต่ละปีงบประมาณ ต่อ กศน.อำเภอ ที่สังกัด ตามแผนหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้
       ๙. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จาก กศน. อำเภอ สำนักงาน กศน. จังหวัด หรือ สำนักงาน กศน. และตามที่กฎหมาย กำหนด

 

 

 

 

 เข้าชม : 575
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05