[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 


แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย

ที่

ชื่อภาคีเครือข่าย

ที่ตั้ง/ที่อยู่

๑.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ 

หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๓.

กลุ่มอาสาสมัคร อ.พ.ป.ร. ตำบลนาเกลือ

หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๔.

กลุ่มการพัฒนาสตรี

หมู่ที่ ๕  ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๕.

กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาเกลือ

หมู่ที่ ๖  ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๖.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ

หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๗.

กลุ่มประมงหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๘.

กองทุนหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๙.

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๐.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือใต้

หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๑.

โรงเรียนบ้านนาเกลือ 

หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๒.

โรงเรียนบ้านพระม่วง   

หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๓.

โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ  

หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๔.

มัสยิดบ้านนาเกลือใต้

หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๕.

มัสยิดบ้านแหลมสะท้อน 

หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๖.

มัสยิดบ้านพระม่วง

หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๗.

มัสยิดบ้านท่าโต๊ะเมฆ

หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๘.

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


ที่

ชื่อ กศน.ตำบล

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

๑.

กศน.ตำบลนาเกลือ

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

นางสาววิภารัตน์  ยุโสะ

๒.

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาเกลือ

หมู่ที่  ๒ ตำบลนาเกลือ

นางศรัญยา  ช่อเส้ง

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

นายอับดุลหวาหาบ  ยุโสะ

๔.

บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านนาเกลือเหนือ

หมู่ที่  ๒ ตำบลนาเกลือ

นางสาวอุบล  แซ่ตัน

๕.

บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านนาเกลือใต้

หมู่ที่  ๓ ตำบลนาเกลือ

นางสาวจิรารัตน์  นาเกลือ

๖.

บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านท่าโต๊ะเมฆ

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

นายเกาะเส็ม  ยุโสะ

๗.

มุมหนังสือบ้านครู กศน.

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

นางสาววิภารัตน์  ยุโสะ

๘.

แหล่งเรียนรู้คุณธรรม-จริยธรรม (มัสยิด)

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

นายอะหาด  จงรัก

๙.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ

หมู่ที่  ๓ ตำบลนาเกลือ

นางสมใจ  เป้าทอง

๑๐.

ศาลพระม่วง

หมู่ที่  ๔ ตำบลนาเกลือ

ผู้ใหญ่บ้านพระม่วง

๑๑.

ท่าเรือน้ำลึก

หมู่ที่  ๒ ตำบลนาเกลือ

ผู้ใหญ่บ้านนาเกลือเหนือ

๑๒.

การแปรรูปอาหารทะเล

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

นางอุไร  หมื่นโพธิ์

๑๓.

โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

อ.สุริยา  วงศ์มาก


 เข้าชม : 190
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05