[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลควนธานี

จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554


 

 กศน.ตำบลควนธานี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลควนธานี

 

สภาพทั่วไป

 

               
1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต

                              กศน.ตำบลควนธานี (องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี)  ตั้งอยู่เลขที่  121/1  หมู่ที่ 2  ตำบลควนธานี  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอกันตังไปทางทิศเหนือ  ระยะทางประมาณ  18  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

                                ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตำบลควนปริง        อำเภอเมืองตรัง

                                ทิศใต้                      ติดต่อกับ               ตำบลบางหมาก  อำเภอกันตัง

                                ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ               ตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง

                                ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ               ตำบลโคกยาง  ตำบลย่านซื่อ  อำเภอกันตัง

                - เนื้อที่

                                องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  11.016  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  6,885  ไร่

- ลักษณะภูมิประเทศ 

                  ลักษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม ๆ ดอนๆ คล้ายลูกคลื่น  ซึ่งกระจายไปทั่วทั้งตำบล  พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้เพื่อทำการเกษตร

 

1.2  เขตการปกครอง 

ตำบลควนธานี  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน  มีชื่อเรียกดังนี้

หมู่ที่ 1  ชื่อบ้านเกาะยาว

หมู่ที่ 2  ชื่อบ้านควนธานี

หมู่ที่ 3  ชื่อบ้านบ่อหลาโอน

หมู่ที่ 4  ชื่อบ้านนาใน

หมู่ที่ 5  ชื่อบ้านบินหยี

หมู่ที่ 6  ชื่อบ้านบางหมากน้อย

 
ประวัติตำบลควนธานี

            จากอดีตย้อนไปในปี 2354 ปรากฏหลักฐานพอคะเนได้ว่า ในช่วงรัชกาลที่ 2 (สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า- นภาลัย) ตั้งหลวงอุไภยธานีเป็นผู้พยาบาล เมืองตรัง หลวงอุไภยธานีเป็นบุตรเจ้าพระยานครฯ (น้อย) ในปี พ.ศ.2345 ปรากฏจากทำเนียบกรมการเมืองตรังว่า หลวงอุไภยธานีได้เป็น พระอุไภยธานี โดยมีตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรังเป็นคนแรก และได้สร้างหลักเมืองตรัง ที่ตำบลควนธานี (ปัจจุบันศาลหลักเมืองตรัง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ) หลวงอุไภยธานี ได้จัดให้สร้างศาลหลักเมืองตรังขึ้น ซึ่งในอดีตศาลหลักเมืองเป็นเพียงเพิงสังกะสีเล็กๆ สภาพชำรุดมองไม่เห็นเสาหลักเมืองเพราะมีปลวกขึ้นมาแทนที่ เมื่อพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรังแล้วได้พิจารณาเห็นว่าที่ตั้งเมืองตรัง ที่ตำบลควนธานีนั้นอยู่ห่างจากฝั่งทะเล มากไม่เหมาะกับการขยาย ความเจริญของบ้านเมือง จึงได้กราบบังคมทูลขอย้ายที่ตั้งเมืองจากตำบลควนธานีไปตั้งที่ตำบลกันตัง ปี พ.ศ. 2436 ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต 
           ในปี พ.ศ.2535 ได้มีการจัดบูรณะครั้งใหญ่ เนื่องจากเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดตรังได้บูรณะศาลหลักเมืองให้อยู่ในสภาพที่สง่างามเป็นสัญลักษณ์ว่า ณ ควนธานีแห่งนี้ คือที่ตั้งเมืองตรังในอดีต มีการประกอบพิธีนำต้นราชพฤกษ์ไปเป็นเสาหลักเมืองตรัง พ.ศ.2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมและทรงสุหร่ายยอดเสาหลักเมืองตรัง ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และได้อันเชิญยอดเสาหลักเมืองตรังกลับจังหวัดตรังและในปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เปิดศาลหลักเมืองตรัง จวบจนในปี พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา จังหวัดตรังร่วมกันหน่วยงานต่างๆ จัดบูรณะศาลหลักเมืองตรังและจัดพิธีสมโภชเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชครบ 60 พรรษา

ห้องสมุดชุมชน/มุมหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
๑)    ชื่อห้องสมุดชุมชน/มุมหนังสือ    มุมหนังสือภายในบ้าน
              สถานที่ตั้ง   ม.๑   ตำบลควนธานี     อำเภอกันตัง    จังหวัดตรัง
              ผู้รับผิดชอบ         นางสาวบุญลอด     แก้วผาสุข
๒)    ชื่อห้องสมุดชุมชน/มุมหนังสือ      มุมหนังสือภายในบ้าน
              สถานที่ตั้ง    ๕๐   ม.๑    ตำบลควนธานี     อำเภอกันตัง    จังหวัดตรัง
              ผู้รับผิดชอบ            นางสาวเยาวเรช   จำปา
      ๓) ชื่อห้องสมุดชุมชน/มุมหนังสือ     มุมหนังสือภายในบ้าน
              สถานที่ตั้ง     ม.๔    ตำบลควนธานี       อำเภอกันตัง    จังหวัดตรัง
              ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุกัญญา     โชติกมาศ 
       ๔) ชื่อห้องสมุดชุมชน/มุมหนังสือ    มุมหนังสือภายในบ้าน
               สถานที่ตั้ง     ๕๔   ม.๔    ตำบลควนธานี    อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
               ผู้รับผิดชอบ      นางเพียงจิตร    บุญคุ้ม
       ๕) ชื่อห้องสมุดชุมชน/มุมหนังสือ    มุมหนังสือภายในบ้าน
               สถานที่ตั้ง     ศาลาเอนกประสงค์บ้านบางหมากน้อย ม.๖ ตำบลควนธานี 
                                     อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
              ผู้รับผิดชอบ      นางอารีย์       มณีรัตน์ 

 เข้าชม : 4083


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษา 20 / พ.ค. / 2563
      ติดตามสถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 9 / เม.ย. / 2563
      การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ-แบบกลุ่มใจ 26 / ก.พ. / 2563
      การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 / ก.พ. / 2563
      นิเทศ ธุรกิจการทำผ้าบาติก บ้านมดตะนอย 28 / ม.ค. / 2563


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05