[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลวังวน

จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554

หน้าหลัก บุคลากร องค์กรนักศึกษา คณะกรรมการกศน.ตำบล อาสาสมัครกศน.ตำบล อาสาสมัครรักการอ่าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ข้อมูลพื้นฐานตำบลวังวน แหล่งเรียนรู้
เมนูหลัก เรื่องเด่นวันนี้ ผู้บริหาร
                                                          

นางสาวรุ่งนภา  แสงยิ่ง
ครู กศน.ตำบลวังวน


 
                                                                     
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและเปิดกศน.ตำบลย่านซื่อ ในวันที่ 21 เมษายน 2556  
 
 บ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 บ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่ที่ 1 ท่าเรือ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
บ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่ที่ 2  ห้วยลึก ตำบลวังวน อำเภอกันตังจังหวัดตรัง
บ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่ที่ 4  ปาแต  ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
                                                                                                                                             
     
             นายประวิตร  ทับเที่ยง      
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดตรัง
นายวิเชียร  จันทร์ฝาก
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตังเว็ปน่าสนใจ ภาพประทับใจ เกร็ดความรู้

 
 
                                                                                                                                               
 
หนังสือน่าอ่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ธรรมะประจำใจ
 

 

 
 
  กำหนดสอบ N-net วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ.โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
อ.กันตัง จ.ตรัง
  กำหนดสอบปลาย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 8-9 มีนาคม 2557
ณ.โรงเรียนกันตังพิทยากร เวลา 08.30 - 16.30 น.
โครงการอาสายุวกาชาด วันที่ 28 - 30 ม.ค. 2557 ณ.กศน.ตำบลย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง  เวลา 08.30-16.30 น.
 
 
 
จำนวนนักศึกษากศน.ตำบลวังวน

ประจำภาคเรียน2/2556

จำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมด 60 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชาย 13 คน
หญิง 9 คน
รวม  22 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชาย 19 คน
หญิง 19 คน
รวม 38 คน

 
            สปอตประชาสัมพันธ์งาน กศน.ต่างๆ 


 
จำนวนนักศึกษาจบหลักสูตร
กศน.ตำบลวังวน

ประจำภาคเรียน1/2556

จำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมด 4 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชาย - คน
หญิง - คน
รวม - คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชาย 1 คน
หญิง 3 คน
รวม 4 คน

 
     
     
 

 ปรัชญา กศน.ตำบลวังวน

 “ สร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

 

  วิสัยทัศน์

        “ ประชาชนในตำบลวังวน  ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน
เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ”

 


 พันธกิจ

 

                 ๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
                 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

                 ๓. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                 ๔. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
                     มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต 
                 ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้
                     อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                                          
  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวังวนเปิดรับสมัครนักศึกษาเทอม 2/2556
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สอบถามข้อมูลได้ที่ ครูรุ่งนภา แสงยิ่ง 080-5314624

วันอาทิตย์ที่  27 ต.ค. 2556  เปิดพบกลุ่มเทอม 2/2556

                    

 
                          ภาพกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

                      

 

 

 กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต


กศน.ตำบลวังวนร่วมกับอสม.ตำบลวังวน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับนักศึกษากศน.ตำบลวังวน


กิจกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

                     ภาพกิจกรรมพัฒนากศน.ตำบลวังวน

 
 

 

                               ประวัติกศน.ตำบลวังวน

                พื้นที่ตำบลวังวนตั้งแต่เดิม  เป็นพื้นที่ป่ารกอยู่ติดชายฝั่งทะเล  ต่อมาราษฎรได้เข้ามาบุกรุกทำลายป่าเพื่อปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยขึ้นมาเรื่อยๆ  ความเจริญต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้นมีถนนหนทางที่ชาวบ้านสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้หรือหากชาวบ้านไม่ไปทางบกก็เดินทางไปทางน้ำก็ได้ สำหรับทางน้ำหรือทางทะเลนี้มีสายน้ำมาบรรจบกันจากคลองปะเหลียนและคลองกันตัง จึงทำให้เกิดเป็นน้ำวน  ทางการจึงได้ตั้งชื่อว่า   ตำบลวังวน   

                    

 

 

คณะกรรมการ กศน.ตำบลวังวน

                                       1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน                               ประธาน

                                       2. กำนันตำบลวังวน                                                     รองประธาน

                                       3. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1                                                      กรรมการ

                                       4. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2                                                      กรรมการ

                                       5. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3                                                      กรรมการ

                                       6. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4                                                      กรรมการ

                                       7. นายวีระ  หนูช่วย                                                     กรรมการ

                                       8. นายอนันต์  แสงรัตน์                                                  กรรมการ

                                       9. นายสังเวียน  เขาแก้ว                                                 กรรมการ

                                     10.ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังวน                                    เลขานุการ


 
 อาสาสมัคร กศน.ตำบลวังวน

                                         ๑. นางสุจินต์  ไข่ริน


 

อาสาสมัครรักการอ่าน กศน.ตำบลวังวน

           ๑.  นายธวัลรัตน์  สุวรรณรัตน์                       หมู่ที่ ๑

            ๒.  นางจันทรา  ตะหลบ                             หมู่ที่ ๒

            .  นายพงศกร  หลีแคล้ว                           มู่ที่ ๓

            ๔.  นายรัชชานนท์  เจ๊ะหมวก                       หมู่ที่ ๔

            ๕.  นางสาวจุฑารัตน์  เพ็งโคตร                     หมู่ที่ ๕
            ๖.  นางสุจิน  ไข่ริน                                    หมู่ที่ ๕

 แหล่งเรียนรู้กศน.ตำบลวังวน

1        กลุ่มเลี้ยงหอยนางรม  หมู่ที่ 3 บ้านแหลม 

2        กลุ่มจักสารก้านจาก  หมู่ที่ 5 บ้านนายอดทอง - ทุ่งไพร   

3        สวนพริก  หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึก

4.       ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่ที่ 5 บ้านนายอดทอง – ทุ่งไพร

5.       กลุ่มมโนราห์พื้นบ้าน  หมู่ที่ 5 บ้านนายอดทอง - ทุ่งไพร 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกศน.ตำบลวังวน
      1  กลุ่มเลี้ยงหอยนางรม  นายนึก  หมินหมีด  79 .3 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 
           2 กลุ่มจักสารก้านจาก      นางสุจินต์  ไข่ริน  31/1 .3 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
           3 กลุ่มเครื่องแกงตำมือ  นางสุนันท์  จิ่วตัน  28.5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง

           4 กลุ่มมโนราห์พื้นบ้าน  นายสังเวียน  เขาแก้ว  32/3 ม.5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง


กศน.ตำบลวังวน ศูนย์การเรียนชุมชน ติดกับที่ทำการ อบต.วังวน หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
โทร.(มือถือ) 0805314624 โทรศัพท์ กศน.อำเภอกันตัง 075252726 โทรสาร 075252755
เวปไซด์ http://trang.nfe.go.th/nfe08 เฟสบุ๊คชื่อ : กศน.ตำบลวังวน กันตัง อีเมล์ : rungsayang@hotmail.com

 

 เข้าชม : 4610


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษา 20 / พ.ค. / 2563
      ติดตามสถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 9 / เม.ย. / 2563
      การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ-แบบกลุ่มใจ 26 / ก.พ. / 2563
      การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 / ก.พ. / 2563
      นิเทศ ธุรกิจการทำผ้าบาติก บ้านมดตะนอย 28 / ม.ค. / 2563


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05