[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด  

ที่ตัง  30 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 โทรศัพท์ 075-271718

 

                สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536   และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการในหน้าที่ หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอห้วยยอด (ปัจจุบันผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด) จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2537 โดยใช้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอห้วยยอด เป็นที่ทำการ                               

 

ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด

นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด

 

ข้อมูลทั่วไปอำเภอห้วยยอด

คำขวัญอำเภอห้วยยอด

                ห้วยยอดเมืองตรัง เค้กลือเลื่องทั่วทิศ งามวิจิตรถ้ำเล เสน่ห์โตนคลาน 

ตำนานเขาปินะ กรุพระวัดหาร    เล่าขานเลสองห้อง ถิ่นทองแดนธร
  

ที่

ชื่อ – สกุล­­

วุฒิ

สาขาวิชาเอก

สถานที่ทำงาน

1.

นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์

 

ป.ตรี (คบ.)

 

ศูนย์ กศน.อำเภอห้วยยอด

 

 

 

ป.โท(ศษม.)

การบริหารการศึกษา

 

2.

นางสาริณี

วรรณบวร

ป.ตรี (ศศ.บ.)

บรรณารักษ์ศาสตร์

ศูนย์ กศน.อำเภอห้วยยอด

3.

นายไวดี้

อดิศรโภคิน

ป.ตรี (ศศบ.)

การพัฒนาชุมชน

ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี

4.

นางสาววิไลวรรณ

นิลวงศ์

ป.ตรี (ศศ.บ.)

บรรณารักษ์ศาสตร์

ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี

5.

นางสาวนงค์นุช

พราหมเภทย์

ป.ตรี (วท.บ.)

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ศูนย์ กศน.อำเภอห้วยยอด

6.

         

7.

นายจรูญ

แก้วเล็ก

ป.ตรี (วท.บ.)

เทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์ กศน.อำเภอห้วยยอด

8.

นางสาวจุรีย์ 

สิทธิชัย

ป.ตรี (คบ.)

การศึกษาปฐมวัย

กศน.ตำบลห้วยยอด

9.

นางนฤมล

คงนคร

ป.ตรี (ศศ.บ.)

บริหารรัฐกิจ

กศน.ตำบลท่างิ้ว

10.

นางสาวนนทพิสุทธิ์ 

คีรีรัตน์

ป.ตรี (คบ.)

พลศึกษา

กศน.ตำบลหนองช้างแล่น

11.

นางสาวกังสดาล 

โชติรัตน์

ป.ตรี (ศศ.บ.)

ภาษาไทย

กศน.ตำบลปากแจ่ม

12.

นางพัทธิมากร 

ต้องชู

ป.ตรี (บธ.บ.)

การจัดการทั่วไป

กศน.ตำบลห้วยนาง

13.

นางศศิวิภรณ์

จิตรชูชื่น

ป.ตรี (คศ.บ.)

คหกรรมศาสตร์

กศน.ตำบลลำภูรา

14.

นายอภิวัฒน์  

วัฒนะกิจ

ป.ตรี (บธ.บ.)

บริหารธุรกิจ

กศน.ตำบลบางดี

15.

นางนุชรีย์  

อ่อนชื่นจิตร

ป.ตรี (วท.บ.)

เทคโนโลยีการเกษตร

กศน.ตำบลนาวง

16.

นางสาวจิราพร

ใหม่พรม

ป.ตรี (คบ.)

สังคมศึกษา

กศน.ตำบลในเตา

17.

นางสาวขวัญจิต 

ล้อเตียน

ป.ตรี (ศศ.บ.)

ประถมศึกษา

กศน.ตำบลเขาปูน

18.

นายประพันธ์ 

คงรอด

ป.ตรี (คบ.)

นาฎศิลป์

กศน.ตำบลเขากอบ

19.

นายสนธยา

ไชยฤกษ์

ป.ตรี (บธ.บ.)

บริหารธุรกิจ

กศน.ตำบลปากคม

20.

นางสาวปรียานุช

สีทองเที่ยว

ป.ตรี (ศศ.บ.)

บริหารรัฐกิจ

กศน.ตำบลทุ่งต่อ

21.

นายคนึง

ราชเดิม

 

 

กลุ่มนาวง

22.

ส.อ.สุวรรณ

หนูเกลี้ยง

ป.ตรี (ศศ.บ.)

พัฒนาชุมชน

กลุ่มรัษฎา (1)

23.

จ.ส.อ.วินัย

เส็งสมวงศ์

ป.ตรี (ศศ.บ)

พัฒนาชุมชน

กลุ่มรัษฎา (2)

24.

ส.อ.ชำนิ

อุตะปะละ

ป.ตรี (ศศ.บ)

พัฒนาชุมชน

กลุ่มรัษฎา (3)

 เข้าชม : 5622
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยยอด(สกร.อำเภอห้วยยอด)
30 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7527-1718 โทรสาร 075-271718 

kererattanapisut6@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05