[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 

บุคลากร กศน. อำเภอห้วยยอด

 

นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 นางสาริณี วรรณบวร
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
งานการเงินและบัญชี
 นางกวินนาถ ช่วงสงค์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 

 
นายไวดี้ อดิศรโภคิน
พนักงานพิมพ์ระดับ ส 2
นางสาวนงค์นุช พราหมหเภทย์
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
งานพัสดุ
นายจรูญ แก้วเล็ก
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
งานการศึกษาต่อเนื่อง

 

 
  
นางสาวนนทพิสุทธิ์ คีรีรัตน์ 
หัวหน้า กศน. ตำบลหนองช้างแล่น
นายประพันธ์ คงรอด
หัวหน้า กศน.ตำบลเขากอบ
นางสาวจุรีย์ สิทธิชัย
หัวหน้า กศน. ตำบลห้วยยอด
 
 
 
 

 
 
นางสาวกังสดาล โชติรัตน์
หัวหน้า กศน. ตำบลปากแจ่ม
นางนุชรีย์ อ่อนชื่นจิตร
หัวหน้า กศน. ตำบลนาวง
นางนฤมล คงนคร 
หัวหน้า กศน. ตำบลท่างิ้ว

 
 


 
 
นางพัทธิมากร ต้องชู
หัวหน้า กศน. ตำบลห้วยนาง
นางสาวขวัญจิต ล้อเตียน
หัวหน้า กศน. ตำบลเปากคม

หัวหน้า กศน. ตำบลลำภูรา
 
 
 
 

 
 
นางสาวจิราพร ใหม่พรม
หัวหน้า กศน.ตำบลในเตา
นางสาวศศิ  พลเดช
หัวหน้า กศน. ตำบลทุ่งต่อ
นางสาวละมัย  อ่อนชาติ
หัวหน้า กศน. ตำบลเขาขาว
 

 
 
นายอภิวัฒน์ วัฒนะกิจ
หัวหน้า กศน. ตำบลบางดี
นายสนธยา  ไชยฤกษ์
หัวหน้า กศน. ตำบลเขาปูน
                          
 
นางสาวณัฐชนก  นิลวงศ์
บรรณารักษ์ฯ


 

 

 
นายคนึง ราชเดิม
ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางกุ้ง
  นางสาวจินดา  บุญรัตน์
ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเขากอบ
 

ครูศูนย์การเรียนตำบลวังคีรี

 
 
 
นางสาวศิริญญา  สีสุข

ครูผู้สอนคนพิการ
   

HOME
 เข้าชม : 6164
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
30 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7527-1718 โทรสาร 075-271718 

kererattanapisut6@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05