[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน. เพื่อคนพิการ

พุธ ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555


trang.nfe.go.th/allti02
ภาระกิจ

       พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการและกำหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  โดยกำหนดให้ กศน.เป็นองค์กรหลักในการสร้างสังคมอุดมปัญญา เพื่อสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือต้องการให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มศักยภาพ อันมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ  คือ

     - คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิ  

     - การมีส่วนร่วมในสังคมด้วยความเสมอภาค

     - และมีสภาพแวดล้อที่ปราศจากอุปสรรค

สิ่งสำคัญต้องปรับเปลี่ยนความคิดมุมมองคนพิการจากแนวทางเวทนานิยมหรือความเมตตาสงสารให้คนพิการเป็นผู้รับการสงเคราะห์บนพื้นฐานของสิทธิของคนพิการ

   ทั้งนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กศน.ให้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ตามประเภทความพิการที่กระทรวงได้แบ่งไว้  9  ประเภท คือ

ทางการเห็น  ทางการได้ยิน  ทางการเรียนรู้  ทางสติปัญญา ทางร่างกายการเคลื่อนไหว ทางการพูดและภาษา  ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อน

อการดำเนินงาน

การศึกษาพื้นฐาน จัดการศึกษาให้กับคนพิการ 3 ระดับ คือ

ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีวิธการดังนี้ 

   1.วิธีเรียนแบบทางไกล : ลงทะเบียนเรียนและรับ  สื่อเอกสารไปศึกษาและสอบตามวันเวลาที่กำหนด

   2.วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม :

พบกลุ่มตามวัน เวลา

สถานที่ที่กำหนดและ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

จากสื่อต่างๆเช่นเอกสาร

VCD อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น

การรับสมัคร และการลงทะเบียนเรียน

          สมัครและลงทะเบียนเรียนได้ที่ ศูนย์กศน.อำเภอเมืองตรัง จ.ตรัง โดยมีโครงสร้างหลักสูตร 8  หมวดวิชาและกิจกรรม กพช. ไม่น้อยกว่า 100 ชั่งโมง เวลาในการศึกษาแต่ละระดับๆละ 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละไม่เกิน 2  หมวดวิชา

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

1.รับบุคคลทุกประเภทความพิการ

2.ไม่จำกัดอายุและไม่ประสงค์จะเรียนในระบบโรงเรียน

3.สามารถช่วยเหลือตนเองได้เบื้องต้น

4.มีความพร้อม  สามารถรับรู้ และ เรียนรู้ได้

5.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

          นอกจากนั้นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพหรือประสบการในการทำงานสามารถขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษาทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ได้อีทางหนึ่งด้วย

 

 
 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
      แนะนำการประกอบ อาชีพให้คนพิการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยการพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวสังคมและชุมชน  และสามารถช่วยเหลือสังคมไดตามโอกาสเต็มตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง   การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 
        แนะนำการดูแลและสร้างเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ครอบครัว สังคมและชุมชน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเฉกเช่นคนปกติทั่วไป
ประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะได้รับ
 

1. ด้านการพื้นฟูสมรรถภาพความพิการเป็นรายบุคคล

2 ด้านการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล(IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุคคล

3. ด้านการกระตุ้นการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมและสังคม

4. ด้านการจัดการเรียนรู้ มีรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเป็นรายบุคคล

5. ด้านการบูรณาการ  เชื่อมโยงเนื้อหาสาระสอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตประจำวัน

6. ด้านการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี

7. ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ตามกฎกระทรวงฯ อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการจำเป็น เป็นรายบุคคล

8. ด้านการประสานงานการส่งต่อ และการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกเช่น แพทย์ นักการศึกษา นักกายภาพ นักกิจกรรม และนักการฟื้นฟู เป็นต้น

9. ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต

10.ด้านการพัฒนาอาชีพ
 
  

ครูผู้สอนคนพิการ
 


เข้าชม : 4214


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 1 / ส.ค. / 2565
      ประชุมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบูรณาการ ระหว่าง องค์การบริการส่วนตำบลนาพละกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ประจำปี 2565 18 / ก.ค. / 2565
      ประชุมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบออนไลน์ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง 18 / ก.ค. / 2565
      โครงการ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\" จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 24 / มิ.ย. / 2565
      นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแขก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 15 / มิ.ย. / 2565