[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
 กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้อาชีพพึ่งตนเอง "การเพาะถั่วงอกคอนโด"
21 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2557
ณ บ้านเลขที่ 10/5 ม.5 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง


กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้อาชีพพึ่งตนเอง "การปลูกผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ"
21 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2557
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
 


เข้าชม : 504