[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
 ประวัติ กศน.ตำบลนาโยงใต้ 
ตำบลนาโยงใต้เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมานานแล้วหลายปีแล้วไม่มีประวัติ 
ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยใต้ (ภาษาท้องถิ่น)นับถือศาสนาพุทธ
ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง
 ประกอบไปด้วย หมู่บ้าน 
ด้แก่
 
หมู่ บ้านท่าปาบ หมู่ บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ บ้านควนสงฆ์ 
หมู่ 
บ้านนาโยงใต้ หมู่ บ้านหนองคล้า หมู่ บ้านโคกถิน 
หมู่ 
บ้านหนองเอื้อง หมู่ บ้านโคกโดน
ที่ตั้ง

องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ ตั้งอยู่ที่หมู่ ถนนควนตอ - บ้านควน 
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ไปทางทิศตะวันออก 
ระยะทางประมาณ 
กิโลเมตร 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาโยงเหนือ ตำบลนาหมื่นศรี ตำบลนาพละ 

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาข้าวเสีย ตำบลนาบิลหลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลนาโยงเหนือ 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านโพธิ์ 
เนื้อที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10 กิโลเมตร 
หรือประมาณ
 6,250 ไร่ 
ภูมิประเทศ ภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม และบางส่วนเป็นที่ราบสูง มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
ที่สำคัญไหลผ่านสายหนึ่ง คือ คลองนางน้อย
ตำบลนาโยงใต้เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมานานแล้วหลายปีแล้วไม่มีประวัติ 
ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยใต้ (ภาษาท้องถิ่น)นับถือศาสนาพุทธ
ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง
 ประกอบไปด้วย หมู่บ้าน 
ด้แก่
 
หมู่ บ้านท่าปาบ หมู่ บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ บ้านควนสงฆ์ 
หมู่ 
บ้านนาโยงใต้ หมู่ บ้านหนองคล้า หมู่ บ้านโคกถิน 
หมู่ 
บ้านหนองเอื้อง หมู่ บ้านโคกโดน
ที่ตั้ง

องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ ตั้งอยู่ที่หมู่ ถนนควนตอ - บ้านควน 
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ไปทางทิศตะวันออก 
ระยะทางประมาณ 
กิโลเมตร 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาโยงเหนือ ตำบลนาหมื่นศรี ตำบลนาพละ 

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาข้าวเสีย ตำบลนาบิลหลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลนาโยงเหนือ 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านโพธิ์ 
เนื้อที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10 กิโลเมตร 
หรือประมาณ
 6,250 ไร่ 
ภูมิประเทศ ภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม และบางส่วนเป็นที่ราบสูง มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
ที่สำคัญไหลผ่านสายหนึ่ง คือ คลองนางน้อย
ตำบลนาโยงใต้เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมานานแล้วหลายปีแล้วไม่มีประวัติ 
ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยใต้ (ภาษาท้องถิ่น)นับถือศาสนาพุทธ
ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง
 ประกอบไปด้วย หมู่บ้าน 
ด้แก่
 
หมู่ บ้านท่าปาบ หมู่ บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ บ้านควนสงฆ์ 
หมู่ 
บ้านนาโยงใต้ หมู่ บ้านหนองคล้า หมู่ บ้านโคกถิน 
หมู่ 
บ้านหนองเอื้อง หมู่ บ้านโคกโดน
ที่ตั้ง

องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ ตั้งอยู่ที่หมู่ ถนนควนตอ - บ้านควน 
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ไปทางทิศตะวันออก 
ระยะทางประมาณ 
กิโลเมตร 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาโยงเหนือ ตำบลนาหมื่นศรี ตำบลนาพละ 

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาข้าวเสีย ตำบลนาบิลหลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลนาโยงเหนือ 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านโพธิ์ 
เนื้อที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10 กิโลเมตร 
หรือประมาณ
 6,250 ไร่ 
ภูมิประเทศ ภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม และบางส่วนเป็นที่ราบสูง มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
ที่สำคัญไหลผ่านสายหนึ่ง คือ คลองนางน้อย

เข้าชม : 432