[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
คณะกรรมการ กศน.ตำบลนาโยงใต้
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้   ประธาน
2.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้   กรรมการ
3.นายวีระวุธ อั้นทอง   กรรมการ
4.นางเกื่อกูล เกื่อพันธ์   กรรมการ
5.นางจินดามณี สุขมาก   กรรมการ
6.นายสุลี สุขมาก   กรรมการ
7.นายทอง นวนนิ่ม   กรรมการ
8.นายประทีป ทองแจ้ง   กรรมการ
9.นางสาคร สามทิศ   กรรมการ
10.นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์   กรรมการและเลขานุการ


เข้าชม : 386