[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
ค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน สร้างความรักสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2557
ณ แมกไม้รีสอร์ท อ.สิเกา จ.ตรัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557
  10  พฤษภาคม  2557
ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมือง จ.ตรังค่ายลูกเสือวืสามัญ รุ่นที่ 1/2557
ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 255
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2556
  8-9 มีนาคม 2557
ณ โรงเรียนวัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรังกิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาไทย
วันที่  19  กุมภาพันธ์  2557
  ณ ห้องสมุดประชาชน อ.เมือง จ.ตรังกิจกรรมสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์กิจกรรมสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์
วันที่  18 กุมภาพันธ์  2557
  ณ ห้องสมุดประชาชน อ.เมือง จ.ตรัง


ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2556
ณ วัดคลองน้ำเจ็ด อ.เมือง จ.ตรัง


ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556
  10  พฤศจิกายน  2556
ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมือง จ.ตรังเข้าชม : 1842