[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

9 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
3 มกราคม 2563 เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 และวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 2 ตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
3 มกราคม 2563 เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 และวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 2 ตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 \"ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และความสามัคคีปรองดอง\" ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 \"ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และความสามัคคีปรองดอง\" ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
24 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. เรื่อง ‘’พัฒนาทักษะการเขียนข่าวเล่างาน กศน.” ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปฎิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. เรื่อง ‘’พัฒนาทักษะการเขียนข่าวเล่างาน กศน.” ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปฎิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ น.ส.ณัฐกานต์ ชูทอง เข้าร่วมการคัดเลือกนักกรีฑา กศน.อันดามันเกมส์ ณ สนามกีฬาเมืองระนอง จ.ระนอง
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ น.ส.ณัฐกานต์ ชูทอง เข้าร่วมการคัดเลือกนักกรีฑา กศน.อันดามันเกมส์ ณ สนามกีฬาเมืองระนอง จ.ระนอง
23 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
18 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “บ้านหนังสือชุมชน ” ณ บ้านหนองเอื้อง ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
18 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “บ้านหนังสือชุมชน ” ณ บ้านหนองเอื้อง ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
18 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดประชาชน ” ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
18 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดประชาชน ” ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
17 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน” ณ ศพด.วัดโคกพิกุล ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
17 ธันวาคม 2562 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน” ณ ศพด.วัดโคกพิกุล ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำน
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำน
23 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 ณ หนานท่าส้าน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 ณ หนานท่าส้าน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
23 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา กศน.ตรัง ด้วยกระบวนกีฬาต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง การคัดเลือกกีฬาและกรีฑาระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 6 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา กศน.ตรัง ด้วยกระบวนกีฬาต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง การคัดเลือกกีฬาและกรีฑาระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 6 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
5 ธันวาคม 2562 การคัดตัวนักกีฬาของ กศน.ตำบลนาโยงใต้ ณ กน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5 ธันวาคม 2562 การคัดตัวนักกีฬาของ กศน.ตำบลนาโยงใต้ ณ กน.อำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
5 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ พรุละหมาด หมู่ที่ 2 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ พรุละหมาด หมู่ที่ 2 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
5 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานพระบรมรูป ร.5 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานพระบรมรูป ร.5 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
4 ธันวาคม 2562 ร่วมกิจกรรมร้านนาวากาชาด ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
4 ธันวาคม 2562 ร่วมกิจกรรมร้านนาวากาชาด ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
4 ธันวาคม 2562 เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนา กศน.จังหวัดตรัง ณ กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
4 ธันวาคม 2562 เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนา กศน.จังหวัดตรัง ณ กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ \\\\\\\" Google Classroom\\\\\\\" 3-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ \\\\\\\" Google Classroom\\\\\\\" 3-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมอาสายุวกาชาดปฐมพยาบาล จำนวน 3 คน
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมอาสายุวกาชาดปฐมพยาบาล จำนวน 3 คน
9 / ธ.ค. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.ประจำปี 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.ประจำปี 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
21 / พ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” กิจกรรมปลูกและบำรุงต้นไม้ ณ บริเวณสะพานท่าข้าม หมู่ที่ 6 และบริเวณสองข้างถนน หมู่ที่ 6 – หมู่ท
19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” กิจกรรมปลูกและบำรุงต้นไม้ ณ บริเวณสะพานท่าข้าม หมู่ที่ 6 และบริเวณสองข้างถนน หมู่ที่ 6 – หมู่ท
21 / พ.ย. / 2562 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดหัวถนน ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดหัวถนน ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>