[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

11 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 9 เมษายน 2564 ครูและนักศึกษากศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมทำ \"กิจกรรม พัฒนา กศน.งามตา ประชาชื่นใจ Big Cleaning Day\"ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันที่ 9 เมษายน 2564 ครูและนักศึกษากศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมทำ \"กิจกรรม พัฒนา กศน.งามตา ประชาชื่นใจ Big Cleaning Day\"ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ วันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ วันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
กรรมการคุมสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3-4 เมษายน 2564 ณ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
กรรมการคุมสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3-4 เมษายน 2564 ณ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ วันรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ วันรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โครงการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
21 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการเสริมหลักสูตรวิชาการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ รายวิชา คณิตศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
21 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการเสริมหลักสูตรวิชาการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ รายวิชา คณิตศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
18 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลนาโยงใต้จัดกิจกรรม โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการถอดบทเรียนโคกหนองนาโมเดลสู่การปฏิบัติ ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
18 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลนาโยงใต้จัดกิจกรรม โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการถอดบทเรียนโคกหนองนาโมเดลสู่การปฏิบัติ ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
16 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรรู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย และการบริหารงานภาครัฐ ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
16 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรรู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย และการบริหารงานภาครัฐ ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 4 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
12 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตรคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมอง ของผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
12 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตรคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมอง ของผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาด99 สู่ ...100 ปี ต่อยอดการอบรม อาสายุวกาชาด หลักสูตร \"พื้นฐานยุวกาชาด\" รุ่นที่ 5333/ตง.102และรุ่นที่ 5333/ตง.103 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาด99 สู่ ...100 ปี ต่อยอดการอบรม อาสายุวกาชาด หลักสูตร \"พื้นฐานยุวกาชาด\" รุ่นที่ 5333/ตง.102และรุ่นที่ 5333/ตง.103 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันที่ 8 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร การเพาะเชื้อราไตรโคเตอร์มา ณ บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันที่ 8 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร การเพาะเชื้อราไตรโคเตอร์มา ณ บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดตรัง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดตรัง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 2-3 มีนาคม 2564 กศน.เมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โครงการส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 2-3 มีนาคม 2564 กศน.เมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2564 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2564 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา กศน.ตรังด้วยกระบวนกีฬาต้านยาเสพติดจังหวัดตรัง การคัดเลือกนักกีฬาและนักกรีฑาระดับจังหวัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรังและสนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา กศน.ตรังด้วยกระบวนกีฬาต้านยาเสพติดจังหวัดตรัง การคัดเลือกนักกีฬาและนักกรีฑาระดับจังหวัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรังและสนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
23 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน \"หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม\" โคก หนอง นา โมเดล ณ โคกหนองนา บ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
23 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน \"หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม\" โคก หนอง นา โมเดล ณ โคกหนองนา บ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมสุขภาวะและสุขอนามัย การดูแลตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมสุขภาวะและสุขอนามัย การดูแลตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย กศน.ตำบล กิจกรรม“ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตลาดทุ่งชล หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย กศน.ตำบล กิจกรรม“ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตลาดทุ่งชล หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
9 / เม.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย กศน.ตำบล กิจกรรม“บ้านหนังสือชุมชน” วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 6 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย กศน.ตำบล กิจกรรม“บ้านหนังสือชุมชน” วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 6 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>