[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 •  
 •  

 • องค์กรนักศึกษา ของกศน.ตำบลนาวง

  1.ประธาน                                 นายประสิทธิ์  คงชูศรี

 • 2. รองประธาน                           นางสาวจุฑารัตน์  รอดทุกข์
  3. เลขานุการ                             นางสาวปวริสา   เกตุแก้ว

 • 4. เหรัญญิก                               นางสาวเพ๊ญมณี  สอนทอง

 • 5.ประชาสัมพันธ์                         นางสาวญณัฐจรา  ทองดียิ่ง

 • 6.ปฎิคม                                     นางสาวปัทมวรรณ  นุ่นชูผล 

 •  


 •  
 
วิสัยทัศน์  พัธกิจ กศน.ตำบลนาวง
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลนาวงมุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง บนพื้นฐานของหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ กศน.ตำบลนาวง มุ่งจัดการศึกษา -จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน -ระดับประถม - ม.ต้น - ม.ปลาย          การจัดการศึกษาเทียบระดับการศึกษา -การศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษา(จบม.6ภายใน8เดือน)การจัดการศึกษาต่อเนื่อง -โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน -โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต -โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน -โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -โครงการอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย -โครงการพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย -โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ -โครงการส่งเสริมการอ่าน -โครงการผู้ไม่รู้หนังสือเข้าชม : 194
 
 
กศน.ตำบลนาวง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านสะพานยูง  หมู่ที่  5  ตำบลนาวง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร  0878228216
email  nutcharee-nawong@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05