[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  • องค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลนาวง ประกอบด้วย 1. นางสาวภัทรภร ช่วยธานี   ประธานนักศึกษา 2. นายณัฐพล แซ่ลิ้ม   รองประธานนักศึกษา 3.นายวรพล กลัวผิด   ปฎิคม
  • 4.นางสาววิภาวรรณ ดาวศรประศาสน์     เลขานุการ 5.นายราชัน แกล้วกล้า    ปฎิคม 6.นางสาวกมลชนก เต็มสังข์    ปฎิคม 7.นายธนดล จันทร์ทิพย์    ปฎิคม
  • 8.นางสาวปณิตา หมื่นบาล   ประชาสัมพันธ์  9.นางสาวสิริสวรรค์ จงใจ   ปฎิคม 10.นายสุรเมศร์ ศรีสุกใส  เหรัญญิก
 
วิสัยทัศน์  พัธกิจ กศน.ตำบลนาวง
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลนาวงมุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง บนพื้นฐานของหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ กศน.ตำบลนาวง มุ่งจัดการศึกษาจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-ระดับประถม
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
การจัดการศึกษาเทียบระดับการศึกษา-การศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษา(จบม.6ภายใน8เดือน)การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
3.โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
4.โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5.โครงการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.โครงการพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย
7.โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
8.โครงการส่งเสริมการอ่าน
9.โครงการผู้ไม่รู้หนังสือ
 


เข้าชม : 297
 
 
กศน.ตำบลนาวง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านสะพานยูง  หมู่ที่  5  ตำบลนาวง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร  0878228216
email  nutcharee-nawong@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05