[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  • องค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลนาวง ประกอบด้วย 1. นางสาวภัทรภร ช่วยธานี   ประธานนักศึกษา 2. นายณัฐพล แซ่ลิ้ม   รองประธานนักศึกษา 3.นายวรพล กลัวผิด   ปฎิคม
  • 4.นางสาววิภาวรรณ ดาวศรประศาสน์     เลขานุการ 5.นายราชัน แกล้วกล้า    ปฎิคม 6.นางสาวกมลชนก เต็มสังข์    ปฎิคม 7.นายธนดล จันทร์ทิพย์    ปฎิคม
  • 8.นางสาวปณิตา หมื่นบาล   ประชาสัมพันธ์  9.นางสาวสิริสวรรค์ จงใจ   ปฎิคม 10.นายสุรเมศร์ ศรีสุกใส  เหรัญญิก
 
 แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายในตำบลนาวงดังนี้
    1.องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
    2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1และ หมู่ที่ 6 ตำบลนาวง
    3.วัดหูแกง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาวง
    4.วัดเขาปินะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลนาวง
    5.โรงเรียนสามัคคึศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4ตำบลนาวง
    6.โรงเรียนบ้านใสบ่อ ตั้ง อยู่ที่ 2 ตำบลนาวง
    7.โรงเรียนบ้านหนองหมอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่1ตำบลนาวง
   8.โรงเรียนบ้านป่ากอ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลนาวง
   9.กลุ่มปฏิมากรรมบ้านท้ายทุ่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาวง
   10.กลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาวง 
   11.กลุ่มเครื่องแกง ตั้อยู่ที่หมู่ที่  1 ตำบลนาวง
   12.แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาสังคมชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลนาวง
   13.กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว ตั้งอยู่ที หมู่ที่ 8 ตำบลนาวง
   14.ภูมืปัญญาท้องถิ่นของตำบลนาวง


เข้าชม : 419
 
 
กศน.ตำบลนาวง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านสะพานยูง  หมู่ที่  5  ตำบลนาวง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร  0878228216
email  nutcharee-nawong@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05