[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ตำบลนาตาล่วงตั้งมานานไม่มีใครทราบ เดิมเล่ากันว่านายล่วงได้เข้ามาบุกเบิกพื้นที่ทำนาด้วยความลำบาก ซึ่งชาวบ้านเรียกว่านานายล่วง ต่อมากลายเป็นนาตาล่วง ปัจจุบันตำบลนาตาล่วงมี 6 หมู่บ้านด้วยกัน 
             บ้านทุ่งตำเสา หมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่ม เดิมราษฏรประกอบอาชีพทำนาและในนามีต้นไม้ชนิดหนึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ต้นตำเสา” ขึ้นอยู่มากมายเรียกว่าทุ่งตำเสาใช้เป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน 
          บ้านนาขา ( หมู่ที่ 2 ) ในสมัยก่อนบริเวณหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มมีต้นข่าขึ้นอยู่มากมาย ชาวบ้านได้บุกเบิกตั้งบ้านเรือนและเรียกบริเวณนี้ว่า นาขา (นาข่า) ได้ใช้ชื่อ “นาขา” เป็นชื่อหมู่บ้านจนปัจจุบัน 
             บ้านนาตาล่วง ( หมู่ที่ 3) มีชาย 2 คน ชื่อนายด้วงกับนายล่วง เดินทางด้วยเท้ามาตามทางรถไฟจากอำเภอกันตังเพื่อจะนำทองคำไปสร้างพระธาตุเมืองนคร เมื่อมาถึงตำบลนาตาล่วง (ปัจจุบัน) นายด้วงได้ป่วยไข้ลงไม่สามารถเดินทางต่อได้ นายล่วงจึงบุกเบิกพื้นที่ทำนาออกไปทุก ๆ ปีตั้งรกรากที่นี้ จนเป็นทุ่งนาผืนใหญ่ชาวบ้านตั้งชื่อว่า “นานายล่วง” หรือ “นาตาล่วง” มาจนบัดนี้ ต่อมาเมื่อทางอำเภอตั้งชื่อตำบลจึงใช้ชื่อ “นาตาล่วง” มาจนปัจจุบันนี้ 
             บ้านป่าหมาก ( หมู่ที่ 4 ) บ้านป่าหมากตั้งอยู่ริมแม่น้ำตรัง ชาวบ้านประกอบอาชีพทำนา คนสมัยก่อนนิยมกินหมากจึงปลูกต้นหมากเกือบทุกบ้าน จึงเรียกชื่อว่า “บ้านป่าหมาก” 
             บ้านทุ่งควน ( หมู่ที่ 5) นานมาแล้วมีตายาย 2 คน ตาชื่อทุ่ง ยายชื่อควน ได้มาปักหลักตั้งบ้านเรือนทำนา ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “ทุ่งควน” แต่บางคนสันนิษฐานว่านำมาจากสภาพแวดล้อมซึ่งมีทั้งทุ่ง (นา) และควนมากกว่า 
             บ้านในแขวง ( หมู่ที่ 6 ) เดิมทีเดียวมีกลุ่มบ้านอยู่ 3 บ้าน คือ บ้านหนองหมื่นนะ บ้านแบกพอก และบ้านห้วยย่านบ้า และต่อมาแขวงการทางตรังได้มาตั้งสำนักงานอยู่ในเขตหมู่บ้าน จึงใช้ชื่อว่า “ในแขวง” เป็นชื่อของหมู่บ้าน

ข้อมูลอ้างอิงจาก เทศบาลตำบลนาตาล่วง (http://www.nataluang.go.th/) เว็บตรง

เข้าชม : 825
 
 
กศน.ตำบลนาตาล่วง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่ ๓๒ หมู่ที่ ๒ ต.นาตาล่วง  อ.เมือง  จ.ตรัง (อาคารอบต.นาตาล่วง) เบอร์โทร ๐๗๕-๒๑๖๘๘๖
e-mail: Jedmun1@hotmail.com

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05