[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
สังคมเข็มแข็ง เน้นพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี สืบสานประเพณีและวัฒนาธรรมท้องถิ่น  ”


พันธกิจ
  1. จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
  3. ส่งเสริมและจัดบริการประชาชนอยู่ดีมีสุข
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น
  5. ส่งเสริมดูแลรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  7.ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนเข้าชม : 188
 
 
กศน.ตำบลนาเมืองเพชร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ.สิเกา
ที่อยู่ ม.3 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรังเบอร์โทร 081-0828151
e-mail  nika2519_@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05