[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
 บ้านหนังสืออัจฉริยะ

1.     1.   ชื่อบ้านหนังสือ  บ้านนาเมืองเพชร          ชื่อเจ้าบ้าน  นายธีระวัฒน์  ด่านคุณธรรม

2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  นางสาวพวงเพชร  ด้วงเมือง

3.       ที่ตั้ง  บ้านเลขที่  87/1  ชื่อหมู่บ้าน  นาเมืองเพชร  หมู่ที่  4  ต.นาเมืองเพชร  อ.สิเกา  จ.ตรัง

โทรศัพท์  082-4128990          สถานที่ใกล้เคียง  บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู๊ด จำกัด

4.        จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อคน/วัน   10  คน   จำนวนหนังสือ/สื่อสิงพิมพ์  นสพ.2 ฉบับ/วัน วารสาร  2 ชื่อเรื่อง

5.       จำนวนวัสดุ  อุปกรณ์  ป้าย  1  ชิ้น         โต๊ะ  4  ตัว      เก้าอี้  6  ตัว     ชั้นวาง  1  ตัว

อื่น ๆ  แว่นสายตา  8  อัน

6.       ปัญหา/ข้อจำกัด/อุปสรรค   ในการรับ-ส่งหนังสือหนังสือพิมพ์หรือวารสาร  ตำบลนาเมืองเพชร  เป็นทางผ่านของการจัดส่งหนังสือพิมพ์หรือวารสาร  ทำให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านต้องเดินทางไปรับที่ห้องสมุดเองโดยไม่มีค่าตอบแทน  แต่ก็รู้อยู่ว่าต้องทำด้วยจิตอาสา  แต่น่าจะมีค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้กับอาสาสมัครเหล่านี้บ้าง  จากตำบลนาเมืองเพชรไป-กลับห้องสมุดประมาณ  40  กว่ากิโลจำเป็นต้องรับหนังสือพิมพ์-สื่อทุกวัน

7.       แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  เห็นควรให้ค่าน้ำมันรถเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัคร      
 2.ชื่อบ้านหนังสือ  บ้านห้วยไทร               ชื่อเจ้าบ้าน  นายศุภกร  เครือเพ็ง

2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  นายอนันต์ยศ  ตูลเพ็ง

3.       ที่ตั้ง  บ้านเลขที่  44  ชื่อหมู่บ้าน  ห้วยไทร  หมู่ที่  1  ต.นาเมืองเพชร  อ.สิเกา  จ.ตรัง

โทรศัพท์  087-2802658          สถานที่ใกล้เคียง  บ้านผู้ใหญ่บ้าน

4.        จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อคน/วัน   10  คน  จำนวนหนังสือ/สื่อสิงพิมพ์  นสพ.2 ฉบับ/วัน วารสาร  2 ชื่อเรื่อง

5.       จำนวนวัสดุ  อุปกรณ์  ป้าย  1  ชิ้น     โต๊ะ  1  ตัว    เก้าอี้  2  ตัว    ชั้นวาง  1  ตัว

อื่น ๆ  แว่นสายตา  8  อัน

6.       ปัญหา/ข้อจำกัด/อุปสรรค   ในการรับ-ส่งหนังสือหนังสือพิมพ์หรือวารสาร  ตำบลนาเมืองเพชร  เป็นทางผ่านของการจัดส่งหนังสือพิมพ์หรือวารสาร  ทำให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านต้องเดินทางไปรับที่ห้องสมุดเองโดยไม่มีค่าตอบแทน  แต่ก็รู้อยู่ว่าต้องทำด้วยจิตอาสา  แต่น่าจะมีค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้กับอาสาสมัครเหล่านี้บ้าง  จากตำบลนาเมืองเพชรไป-กลับห้องสมุดประมาณ  40  กว่ากิโลจำเป็นต้องรับหนังสือพิมพ์-สื่อทุกวัน

7.       แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  เห็นควรให้ค่าน้ำมันรถเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัคร

8.      แผนที่ตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะและภาพถ่ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ
3.
 ชื่อบ้านหนังสือ  บ้านเขาแก้ว                ชื่อเจ้าบ้าน  นางสายทอง  กาลรักษ์

2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  นายอนันต์ยศ  ตูลเพ็ง

3.       ที่ตั้ง  บ้านเลขที่  41/1  ชื่อหมู่บ้าน         เขาแก้ว   หมู่ที่  2  ต.นาเมืองเพชร  อ.สิเกา  จ.ตรัง

โทรศัพท์  084-3090381 -        สถานที่ใกล้เคียง  ปั้มน้ำมันซัลโก้

4.        จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อคน/วัน   8  คน   จำนวนหนังสือ/สื่อสิงพิมพ์  นสพ.2 ฉบับ/วัน วารสาร  2 ชื่อเรื่อง

5.       จำนวนวัสดุ  อุปกรณ์  ป้าย  1  ชิ้น         โต๊ะ  3  ตัว      เก้าอี้  12  ตัว    ชั้นวาง  1  ตัว

อื่น ๆ  แว่นสายตา  8  อัน

6.       ปัญหา/ข้อจำกัด/อุปสรรค   ในการรับ-ส่งหนังสือหนังสือพิมพ์หรือวารสาร  ตำบลนาเมืองเพชร  เป็นทางผ่านของการจัดส่งหนังสือพิมพ์หรือวารสาร  ทำให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านต้องเดินทางไปรับที่ห้องสมุดองโดยไม่มีค่าตอบแทน  แต่ก็รู้อยู่ว่าต้องทำด้วยจิตอาสา  แต่น่าจะมีค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้กับอาสาสมัครเหล่านี้บ้าง  จากตำบลนาเมืองเพชรไป-กลับห้องสมุดประมาณ  40  กว่ากิโลจำเป็นต้องรับหนังสือพิมพ์-สื่อทุกวัน

7.       แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  เห็นควรให้ค่าน้ำมันรถเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัคร
4.
1.        ชื่อบ้านหนังสือ  บ้านกลิ้งกลอง              ชื่อเจ้าบ้าน  นางบุญรอบ  ชัยแก้ว

2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  นายอนันต์ยศ  ตูลเพ็ง

3.       ที่ตั้ง  บ้านเลขที่  60  ชื่อหมู่บ้าน  กลิ้งกลอง   หมู่ที่  6  ต.นาเมืองเพชร  อ.สิเกา  จ.ตรัง

โทรศัพท์  090-8651453           สถานที่ใกล้เคียง  -

4.        จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อคน/วัน   10  คน  จำนวนหนังสือ/สื่อสิงพิมพ์  นสพ.2 ฉบับ/วัน วารสาร  2 ชื่อเรื่อง

5.       จำนวนวัสดุ  อุปกรณ์  ป้าย  1  ชิ้น         โต๊ะ  1  ตัว      เก้าอี้  4  ตัว     ชั้นวาง  1  ตัว

อื่น ๆ  ปากกาพูดได้  ชุด    แว่นสายตา  8  อัน

6.       ปัญหา/ข้อจำกัด/อุปสรรค   ในการรับ-ส่งหนังสือหนังสือพิมพ์หรือวารสาร  ตำบลนาเมืองเพชร  เป็นทางผ่านของการจัดส่งหนังสือพิมพ์หรือวารสาร  ทำให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านต้องเดินทางไปรับที่ห้องสมุดเองโดยไม่มีค่าตอบแทน  แต่ก็รู้อยู่ว่าต้องทำด้วยจิตอาสา  แต่น่าจะมีค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้กับอาสาสมัครเหล่านี้บ้าง  จากตำบลนาเมืองเพชรไป-กลับห้องสมุดประมาณ  40  กว่ากิโลจำเป็นต้องรับหนังสือพิมพ์-สื่อทุกวัน

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  เห็นควรให้ค่าน้ำมันรถเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัคร

8.4.เข้าชม : 562
 
 
กศน.ตำบลนาเมืองเพชร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ.สิเกา
ที่อยู่ ม.3 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรังเบอร์โทร 081-0828151
e-mail  nika2519_@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05