[x] ปิดหน้าต่างนี้
  


ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลนาเกลือ

กศน.ตำบลนาเกลือ (ศูนย์การเรียนชุมชน)  ได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อขึ้นเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๒ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง   โดยมีนางสาววิภารัตน์  ยุโสะ เป็นหัวหน้า กศน.ตำบลและมีนางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ กศน.ตำบลนาเกลือ

          กศน.ตำบลนาเกลือ  ตั้งอยู่หมู่ที่    บ้านท่าโต๊ะเมฆ  ตำบลนาเกลือ  โดยใช้สถานที่ของอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ ๕  ตำบลนาเกลือ   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบัน ได้จัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการสภาพของท้องถิ่น ของกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลนาเกลือ  เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดการศึกษา  วางแผน  บริหารการศึกษาต่อสมาชิกในชุมชน ระหว่างชุมชน   และใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมไปถึงการเปิดให้บริการการศึกษาค้นคว้า ด้าน ICT  ละข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถติดต่อ กศน.ตำบลนาเกลือได้ทางโทรศัพท์  ๐๗๕-๒๕๒๗๒๖,๐๘๔-๘๔๐๖๘๑๐
หรือ
 E-mailple-๑๗๙@ hotmail.com   

ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ เกียรติบัตร โล่รางวัล

              จากการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ  ทำให้ กศน.ตำบลนาเกลือ ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. โล่รางวัล กศน.ตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด  ประจำปี 2553

2. เกียรติบัตร กศน.ตำบลดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์อันดามัน  ประจำปี 2553

3. โล่รางวัล กศน.ตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด  ประจำปี 2554

4. โล่รางวัล หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประเภท กศน.ตำบลดีเด่น ประจำปี 2554 ระดับจังหวัด

5. เกียรติบัตร กศน.ตำบลดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปี 2554

6. โล่รางวัล กศน.ตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด  ประจำปี 2555

7. เกียรติบัตร กศน.ตำบลดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์อันดามัน  ประจำปี 2555

8. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค ประเภท กศน.ตำบลดีเด่น ประจำปี  2555

9.รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด ประเภท หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดีเด่น                ประจำปี  2557 (องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ)

10. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับกลุ่มศูนย์อันดามัน ประเภท หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดีเด่น ประจำปี  2557 (องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ)

11. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค ประเภท หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดีเด่น ประจำปี  2557 (องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ)

12. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภท หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดีเด่น ประจำปี  2557 (องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ)

13. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด ประเภท หัวหน้า กศน.ตำบล ดีเด่น ประจำปี  2558

14. เกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับจังหวัดตรัง ประจำปี 2559

15. เกียรติบัตร “บ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ” ระดับจังหวัดตรัง ประจำปี 2559

16. เกียรติบัตร “กศน.ตำบลนาเกลือ เป็นห้องเรียนสีขาว” ระดับ ดีเด่น ประจำปี 2562

17. เกียรติบัตร ผู้จัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีผลการสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2562 ผลการสอบ 100 คะแนนเต็ม  
          18. 
เกียรติบัตร กศน.ตำบลดีเด่น ระดับกลุ่มอันดามัน  ประจำปี 2563

 เว็บตรง

เข้าชม : 1086
 
 
กศน.ตำบลนาเกลือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่ เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05