[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ประวัติ กศน.ตำบลในควน หมู่ 3 บ้านพรุโต๊ะปุก ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลในควน เดิมจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชน โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านพรุโต๊ะปุก” การจัดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านพรุโต๊ะปุก มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่และเพื่อกระจายอำนาจการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สร้างสังคมการเรียนรู้ จากนั้นเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้สู่ชุมชน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอย่านตาขาว สถานที่ตั้ง กศน. ตำบลในควน กศน. ตำบลในควน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านพรุโต๊ะปุก ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังโทรศัพท์ 08๔- ๘๕0๒๙๒๑ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนบ้านพรุโต๊ะปุก ขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จากโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ให้ใช้สถานที่อาคารโรงเรียนบ้านพรุโต๊ะปุก หมู่ที่ ๓ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นที่ทำการของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านพรุโต๊ะปุก ต่อมาได้จัดตั้งคณะกรรมการ และองค์กรนักศึกษา จากผู้นำหมู่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการจัดการภายในศูนย์การเรียนชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ จากนั้นห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เข้าสนับสนุนหนังสือแบบเรียน และหนังสือนอกเวลา วารสารต่าง ๆ พร้อมจัดหมวดหมู่การลงทะเบียน ยืม - คืน เพื่อสงเสริมให้ศูนย์การเรียนชุมชน เป็นศูนย์กลางการการเรียนรู้ ที่ให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัยและพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ในปัจจุบันด้วยการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) สำนักงาน กศน. ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญ คือ การจัดให้มี “กศน.ตำบล” เพื่อให้ปรากฏผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คือ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”ตั้งศูนย์การเรียนชุมชนบ้านพรุโต๊ะปุกให้เป็น กศน.ตำบลในควน ประวัติความเป็นมาตำบลในควน ประวัติความเป็นมา ในสมัยก่อนตำบลในควน เป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยมีเนินดินสูง ลักษณะเหมือนภูเขาหรือเรียกว่า “ควน” ล้อมรอบ ต่อมามีบริษัทสัมปทานทำไม้ จนทำให้พื้นที่กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ต่อมามีชาวบ้านต่างตำบล เช่น ตำบลเกาะเปียะ, หนองบ่อ เข้ามาจับจองที่ดินและปลูกสร้างที่อยู่อาศัยจนเป็นชุมชนและเรียกขานกันว่า "บ้านในควน" และปัจจุบันกลายมาเป็น "ตำบลในควน" สภาพทั่วไป ตำบลในควน มีลักษณะพื้นที่เป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ ระหว่างเนินเป็นที่ราบลุ่มไม่กว้างนัก กล่าวคือ เป็นบริเวณเนินสูงและลาดต่ำลงไปทางทิศตะวันออกไปจดคลองปะเหลียนและคลองลำพิกุล ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอย่านตาขาว ห่างจากตัวอำเภอระยะทาง 10 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลในควน มีเนื้อที่ประมาณ 50.9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,225 ไร่ แหล่งน้ำธรรมชาติ คลอง จำนวน 2 สาย ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 11 สาย บึง, หนองและอื่นๆ จำนวน 12 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด จำนวน 5 แห่ง มัสยิด จำนวน 7 แห่ง ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง โรงเรียนมัธยม จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง กศน.ตำบล จำนวน 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง สาธารณสุข สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรบ้านในควน อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีอาชีพอื่นเป็นอาชีพรอง ดังนี้ 1. ทำสวนยางพารา 2. ทำสวนผลไม 3. ทำนา 4. รับราชกา 5. รับจ้าง หน่วยธุรกิจในเขต อบต. โรงงาน จำนวน 1 แห่ง ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง การคมนาคม ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในควน มีการคมนาคมได้สะดวก การโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ได้รับความสะดวกค่อนข้างมาก เนื่องจากมีโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะ และมีเสารับส่งสัญญาณดีแทค จำนวน 1 แห่ง การไฟฟ้า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในควน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่มีบางครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวนหมู่บ้านและประชากรที่ใช้ไฟฟ้า คิดเป็นจำนวนร้อยละ 9 เว็บตรง

เข้าชม : 896
 
 
กศน.ตำบลในควน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านพรุโต๊ะปุก ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 084-8502921
e-mail dukdik 8878@ hotmail.com

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05