[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2.ความสอดคล้องกับนโยบาย การศึกษาต่อเนื่อง ข้อที่ 3 นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน (3.2) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1) มุ่งจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน 3. หลักการและเหตุผล ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในทุกอำเภออย่างน้อยอำเภอละ 3 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์การลการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชนรวมทั้งเป็นการจัดเก็บแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร และได้การจัดการศึกษาอาชีพแนวใหม่เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถสร้างอาชีพหลักที่มั่นคงให้กับผู้เรียน โดยสร้างรายได้ ได้จริงทั้งในระหว่างเรียนและสำเร็จการศึกษาไปแล้วและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาชีพ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน ตามหลักสูตรของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5 กลุ่ม อาชีพ ซึ่งประกอบด้วยอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ช่องทางการประกอบอาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ และโครงการการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางนำไปประกอบอาชีพต่อไป ดังนั้น กศน.ตำบลในควน ในสังกัด กศน.อำเภอย่านตาขาว โดยครู กศน.ตำบล ได้สำรวจข้อมูลและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดยให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายมีคุณภาพทั่วถึง และอาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้องกับศักยภาพแต่ละพื้นที่ ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จริง และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างเครือข่ายอาชีพ มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์ มีกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของชุมชน เป็นชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและพัฒนาอาชีพ เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ ขึ้น 4. วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ผู้เรียนมีอาชีพมีงานทำนำความรู้และเทคโนโลยี่ไปใช้ประกอบอาชีพและทักษะที่นำไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 2 เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริงและพัฒนาสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3 เพื่อเป็นศูนย์การการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชนที่ครบวงจรในพื้นที่ 5. เป้าหมาย 1 เป้าหมายด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทำ 2 เป้าหมายด้านคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี่ไปใช้ประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์สร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชนที่ครบวงจรในพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 6.วิธีดำเนินการ 1. ประชุมชี้แจง 2. สำรวจข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. วางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติงาน 5. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 6. ติดตาม ประเมินผล 7. สรุปผลโครงการ รายงานผลการดำเนินงาน 7.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทิพา เส้งชาว ครู กศน.ตำบลในควน นางสาวเฉลิมรัตน์ ชูทอง ครู อาสาฯ นางอรทัย คงสิน ครู 8.เครือข่าย ๑ อบต.ตำบลในควน ๒ โรงเรียนในอำเภอย่านตาขาว ๓ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลในควน ๙.โครงการที่เกี่ยวข้อง - 10.ผลลัพธ์ ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นและสร้างรายได้ให้กับตนเองได้จริงนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินชีวิต 11. ตัวชี้วัดความความสำเร็จ ผลผลิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจบหลักสูตรและมีอาชีพ ร้อยละ 80 ผลลัพธ์ ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นและสร้างรายได้ ให้กับตนเองได้จริงนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินชีวิต 12. นิเทศติดตามผล โดยวิธี - สังเกต - แบบสอบถาม - สัมภาษณ์ โครงการ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ หลักสูตรการทำดอกไม้โปรยทาน วันที่ 2 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลในควน หมู่ 3 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กศน.ตำบลในควน ได้นำประชาชน ตำบลในควน จำนวน 61 คน มาฝึกอาชีพ หนึ่ง คน หนึ่งอาชีพ การทำดอกไม้โปรยทาน จาก ณ กศน.ตำบลในควน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรธุรกิจขนมไทย ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 3 มีนาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กศน.ตำบลในควน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว ได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรธุรกิจขนมไทยระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึง 3 มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรังจำนวน ๓3 คน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรธุรกิจขนมไทย ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กศน.ตำบลในควน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว ได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรธุรกิจขนมไทยระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึง 3 มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรังจำนวน ๓3 คน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรธุรกิจขนมไทย ระหว่างวันที่ 4 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรธุรกิจขนมไทย ระหว่างวันที่ 4 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กศน.ตำบลในควน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาวได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรธุรกิจขนมไทยระหว่างวันที่ 4 – 29 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรังจำนวน ๓4 คน

เข้าชม : 703
 
 
กศน.ตำบลในควน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านพรุโต๊ะปุก ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 084-8502921
e-mail dukdik 8878@ hotmail.com

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05