[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
1. โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 2. ความสอดคล้องกับนโยบาย การศึกษาต่อเนื่อง 1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ ข้อ ๑.4 การศึกษาต่อเนื่อง ( ข้อ 3 ) 3. หลักการและเหตุผล ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้การจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชน โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดีบำเพ็ญประโยชน์โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด การส่งเสริมบทบาทสตรี และการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การบริหารกองทุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ และการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลในควน ในสังกัด กศน.อำเภอย่านตาขาว โดยครู กศน.ตำบล ได้สำรวจข้อมูลและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงได้โครงการดังกล่าวขึ้น 4. วัตถุประสงค์ 4.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี 4.2 เพื่อประชาชนในชุมชนมีการจัดการความรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปบูรณการใช้ในการแก้ปัญหาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 5. เป้าหมาย 5.1 เป้าหมายด้านปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จำนวน 540 คน 5.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้ ทักษะ ไปพัฒนาสังคมชุมชนของตนเองได้ร้อยละ 80 5.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการจัดการชีวิตในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 6.วิธีดำเนินการ 1. ประชุมชี้แจง 2. สำรวจข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. วางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติงาน 5. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 6. ติดตาม ประเมินผล 7. สรุปผลโครงการ รายงานผลการดำเนินงาน 7.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทิพา เส้งชาว ครู กศน.ตำบลในควน นางสาวเฉลิมรัตน์ ชูทอง ครู อาสาฯ นางอรทัย คงสิน ครู 8.เครือข่าย ๑ อบต.ตำบลในควน ๒ โรงเรียนในอำเภอย่านตาขาว ๓ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลทุ่งค่าย ๙.โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10.ผลลัพธ์ 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดการชีวิตในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 11. ตัวชี้วัดความความสำเร็จ ผลผลิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจบหลักสูตร ร้อยละ 80 ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 12. นิเทศติดตามผล โดยวิธี - สังเกต - แบบสอบถาม - สัมภาษณ์ โครงการ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2558 ณ วัดพรุโต๊ะปุก หมู่ที่ 3 ตำบลในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นางทิพา เส้งขาว ครูกศน ตำบลในควน ร่วมโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดพรุโต๊ะปุก ตำบลในควน วันที่ 13 เมษายน 2558 โครงการปลูกป่าชายเลน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง กศน.อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นางทิพา เส้งขาว ครูกศน. ตำบลในควน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ปลูกป่าชายเลนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ป่าชายเลนบ้านทุ่งตาเชะ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนส่งเสริม และส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ อำเภอกันตัง จังหวัดตรังตรัง นางทิพา เส้งขาว ครูกศน ตำบลในควนนำผู้สูงอายุ กศน.ตำบลในควนเข้าร่วมโครงการ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย วันที่ ๒๒ พ.ค ๒๕๕๘ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2558 ณ ป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นางทิพา เส้งขาว ครูกศน. ตำบลในควน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกกระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎคม 2558 ณ ป่าชายเลนบ้านทุ่งตาเชะ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งกระบือ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ กศน.ตำบลนาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นางทิพา เส้งขาว ครูกศน. ตำบลในควน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยวันที่ ๙ กรกฎคม 2558 ณ กศน. ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เข้าชม : 828
 
 
กศน.ตำบลในควน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านพรุโต๊ะปุก ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 084-8502921
e-mail dukdik 8878@ hotmail.com

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05