[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 1 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2. ความสอดคล้องกับนโยบาย การศึกษาต่อเนื่อง 1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ ข้อ ๑.4 การศึกษาต่อเนื่อง ( ข้อ ๒ ) 3. หลักการและเหตุผล โครงการพัฒนาทักษะชีวิต จัดทำขึ้นตามโนบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2557 นโยบายต่อเนื่อง ในข้อที่ 1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ ข้อที่ 1.4 การศึกษาต่อเนื่อง ข้อย่อยที่ 2 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ดังนั้น การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพของประชาชน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์ด้านวิชาการการเรียนรู้ตามหลักสูตร อีกด้านหนึ่งคือการพัฒนาผู้เรียนทางด้านจิตใจ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน มีการนำเอาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ กศน.ตำบลในควน ในสังกัด กศน.อำเภอย่านตาขาว มีนโยบายในการส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในด้านความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมและป้องกันเหตุที่เกิดจากภัยพิบัติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรณรงค์และต่อต้านสิ่งเสพติด คุณธรรมจริยธรรม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 4. วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดการชีวิตในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ๒ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 5. เป้าหมาย 1 เป้าหมายด้านปริมาณ กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จำนวน 20 คน 2 เป้าหมายด้านคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการจัดการชีวิตในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 6.วิธีดำเนินการ 1. ประชุมชี้แจง 2. สำรวจข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. วางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติงาน 5. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 6. ติดตาม ประเมินผล 7. สรุปผลโครงการ รายงานผลการดำเนินงาน 7.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทิพา เส้งชาว ครู กศน.ตำบลในควน นางสาวเฉลิมรัตน์ ชูทอง ครู อาสาฯ นางอรทัย คงสิน ครู 8.เครือข่าย 1 อบต. ตำบลในควน ๙.โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10.ผลลัพธ์ 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดการชีวิตในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 11. ตัวชี้วัดความความสำเร็จ ผลผลิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจบหลักสูตร ร้อยละ 80 ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 12. นิเทศติดตามผล โดยวิธี - สังเกต - แบบสอบถาม - สัมภาษณ์ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นางทิพา เส้งขาว ครู กศน.ตำบลในควนได้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดวันที่ 10 มีนาคม 2558ณ ศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558 ณ ศ฿นย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง กศน.ตำบลในควน ได้นำนักศึกษาเข้าค่ายในโครงการโครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ สัตร์ป่าเขาช่อง ต.กะช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558 ณ สวนพฤษศาสตร์สากลภาคใต้ ( ทุ่งค่าย ) นางทิพา เส้งขาว ครู กศน.ตำบลในควนได้นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ ( ทุ่งค่าย )

เข้าชม : 595
 
 
กศน.ตำบลในควน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านพรุโต๊ะปุก ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 084-8502921
e-mail dukdik 8878@ hotmail.com

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05